Всестранен обхват на услугите

ИНТЕГРА ГРУП предлага експертни езикови решения

  • Писмени преводи
  • Устни преводи (симултанни и консекутивни (при последния преводът се осъществява последователно – първо ораторът прави изказване, след което преводачът предава неговото послание на друг език)
  • Редакция и корекции
  • Редакция от носител на езика (native speaker)
  • Локализация
  • Заверки и легализация