Консултации по обществени поръчки

Чрез консултантските услуги в направление „Обществени поръчки“ помагаме на клиентите си да преценят по-пълно техните оферти, да изготвят конкурентно техническо предложение, което да е съобразено с методиката за оценка на възложителите в най- висока степен и позволяващо отсъждане на най-високия краен резултат и получаване на най-високия брой точки по дадена методика.

По отношение на възложителите гарантираме крайния продукт: документацията за провеждане на избор на изпълнител отразява паралелно изискванията на закона и потребностите на възложителя за избор на най-доброто качество на изпълнение.

Нашите услуги включват:

• Правно-консултантско съдействие при планиране, организация, провеждане и участие в обществени поръчки;
• Консултации по конкретни казуси, свързани с процедури за възлагане на обществени поръчки;
• Предварително и текущо съдействие на участници в процедури по ЗОП, окомплектоване на документи и изготвяне на конкурентни технически предложения за участници/ респективно на законосъобразна документация за провеждане на избор на изпълнител;

• Тълкуване на съдържание на документациите или съответно на офертите и консултации за задълженията на страните. Анализ на рисковете както на възлагане, така и на участие;
• Изготвяне на документация за възлагане или съгласуване, както и съдействие на възложители в дейността по определяне на комисия за оценка на оферти, изготвяне на протоколи и решения в съответствие с изискванията на ЗОП;
• Преглед и предложения за промени в действащите вътрешни правила, свързани с процедурите за възлагане на обществени поръчки и профил на купувача съобразно действащото законодателство в областта на обществените поръчки;

• Обучение при необходимост или при промяна в нормативната уредба в областта на обществените поръчки
• Консултации във връзка с нарушения в процедури за възлагане на обществени поръчки;
• Организация на защита пред КЗК и съдебни органи във връзка с възлагане на обществени поръчки;
• Изготвяне на становище/възражение/отговори на запитвания.

Години опит

0

Клиенти

0
Контакти

София 1000

Христо Белчев 21, офис 209

Социални мрежи