Интегра груп

Декларация на ръководството за политиката по качество

Декларация на ръководството за политиката по качество

Политиката по качество на „ИНТЕГРА ГРУП 2011” ЕООД е насочена към Ръководството на ИНТЕГРА ГРУП определи и документира настоящата Политика, съдържаща основните цели, насоки и задължения на дружеството свързани с качеството на предоставяните от нас преводи.

ИНТЕГРА ГРУП осъществява основната си дейност по „Предоставяне на услуги за писмен и устен превод, локализация и легализация на документи.”, осигурявайки като минимум съответствие със законовите, клиентските и други изисквания, приети в организацията, а когато е практически обосновано се стреми да ги надмине.

ИНТЕГРА ГРУП работи заедно с правоспособните си преводачи за осигуряване възможно най-високо ниво на предоставяните преводи.

ИНТЕГРА ГРУП поддържа и развива внедрената система за управление на качеството на преводите спрямо изискванията на международния стандарт EN ISO 17100 във всички свои дейности и звена с цел повишаване на ефикасността и качеството преводите. Ръководството и всички служители се ангажират непрекъснато да подобряват ефикасността на тази система.

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ПОЛИТИКАТА

Адекватността на нашите преводачески услуги и удовлетвореността на клиентите се считат за обща цел на ръководството и служителите на всички организационни нива. Нашата визия е да бъдем дългосрочен партнъор на клиентите си. В основата на фирмената философия е заложен стремежът да помогнем на нашите клиенти да бъдат конкурентни, да уважаваме социалните стойности и респектираме партньорите си.

Ръководството на ИНТЕГРА ГРУП се ангажира да:

  • Осигурява необходимите подходящи обучения, информация и инструкции за всички преводачи, редактори и външни преводачи;
  • Осигурява всички необходими технически средства и контролира използването им.

Преводачите и редакторите на ИНТЕГРА ГРУП и външните преводачи имат задължение изцяло да сътрудничи в прилагането на тази Политика, като:

  • Работи качествено , при спазване на определените правила, предоставената информация и обучение, в съответствие с фирмените процедури и законови задължения.

 

ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА

Управителят на фирмата е отговорен за непрекъснатото осигуряване на стратегическото ръководство.

Ръководителите на проекти осигуряват съвети по общото прилагане на политиката с оглед постигане на съответствието на преводите, както и за поддържане на системата за управление качеството на преводите, за осигуряване действието на необходимите процеси и за непрекъснато подобрение.

Тази политика ще бъде преразгледана при промяна на законодателството, поради организационни промени или поради други обстоятелства.

Политиката е предоставена на целия персонал на фирмата чрез разпространението и в електронен формат.

Политиката е включена в документите за запознаване при началния инструктаж при постъпването на нов персонал.

Декларирам личното си участие във формирането и провеждането на Политиката по качеството на ИНТЕГРА ГРУП.

Редакция 01.03.2022 г.

Управител:                            

 / Христо Чорбаджийски /