Интегра груп

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ

 

Настоящите Общи условия за предоставяне на услуги, наричани за краткост „Общи условия“, уреждат реда и условията за предоставяне на услуги от страна на „ИНТЕГРА ГРУП 2011“ ЕООД, с ЕИК 201613307, със седалище и адрес на управление в град София, ул. „Христо Белчев“ № 21, ет. 2, офис 209, представлявано и управлявано от Христо Чорбаджийски, наричано за краткост „ИНТЕГРА ГРУП 2011“ към Клиенти/Потребители и са неразделна част от индивидуалните договори.

 

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

 1. Предоставяните от ИНТЕГРА ГРУП 2011 услуги са:

–                  Изготвяне на писмени преводи на документи и книжа от български на чужд език и от чужд език на български език и легализация на документи;

–                  Консултантски услуги на физически и юридически лица по управление на проекти за финансиране с европейски средства;

–                  Консултантски услуги на физически и юридически лица за участие в обществени поръчки

 

 1. ИНТЕГРА ГРУП 2011 предоставя услугите след писмено възлагане от страна на клиентите по един от следните начини:

–                  Със сключване на индивидуален договор за предоставяне на някоя от услугите, в който се посочват реда и условията за предоставяне на съответната услуга;

–                  Чрез отправяне на писмено потвърждение (заявка) по електронен път или на място в офиса на дружеството.

 

 1. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ПРЕВОДИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

 

 1. Услугите по превод на документи и книжа се осъществяват след направено писмено запитване относно вида и обемa на преводите и представяне на документите/книжата, които са предмет на поръчката по електронен път на електронна поща или на място в офиса на дружеството;
 2. При постъпване на искане за извършване на превод ИНТЕГРА ГРУП 2011 предоставя информация за крайна цена и срок за изпълнение в рамките на същия ден, но не по-късно от следващия работен ден;
 3. Цената на писмените преводи се изчислява на база една страница от превода, съдържаща 1800 писмени знака, включително интервали, освен ако изрично не е договорено друго.
 4. За да се счита поръчката за възложена, Клиентите следва изрично да потвърдят, че се съгласяват с предложената цена и срок, както и с условията за нейното изпълнение, ако и доколкото има такива;
 5. Срокът за изпълнение на поръчката започва да тече от момента на потвърждението (възлагането) от страна на Клиента по т. 5 от настоящите Общи условия;
 6. Изготвените документи в превод и легализация се получават в оригинал от ИНТЕГРА ГРУП 2011 по един от следните начини:

–                  в офиса на дружеството;

–                  чрез препоръчано писмо;

–                  куриерска пратка за сметка на Клиента и до посочен от него адрес;

 1. Изготвените преводи могат да се получат и в електронен вид, по електронна поща, изрично посочена от Клиента. В случай, че Клиентът е избрал да получи изготвените преводи по електронен път, срокът за изпълнение на поръчката се приема за спазен с изпращането на изготвените преводи на посочената от Клиента електронна поща.
 2. Поръчката се счита за приета от Клиента, в случай че не бъде отправено възражение по т. 13 от настоящите Общи условия.
 3. За стойността на потвърдените и предоставени услуги по превод и легализация, ИНТЕГРА ГРУП 2011 издава фактура на Клиента;
 4. Заплащането на стойността на издадената фактура се извършва по един от следните начини:

–                  в брой, при получаване на изготвените преводи и легализация в офиса на дружеството;

–                  по банков път, по посочена в съответната фактура банкова сметка, в 3 /три/-дневен срок от получаване на изготвените преводи и легализация, заедно с издадената фактура;

–                  с наложен платеж/пощенски паричен превод – в случай, че изготвените преводи и легализация се предават чрез куриер.

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА:

13.1 Клиентът има право:

– да изисква информация относно поръчката във всеки момент от нейното изпълнение, като има право да осъществява постоянен контрол относно своевременното и качествено изпълнение на поръчката, без това да пречи по какъвто и да е начин на изпълнението;

– да изисква от ИНТЕГРА ГРУП 2011 да отстрани за своя сметка и без допълнително заплащане поправка на всички недостатъци и неточности, открити в текста на превода след предаване на материалите на хартиен носител или в електронен вид, които са свързани с технически корекции и/или терминологични уточнения в текста или чрез които се влага друг определен смисъл в текста;

– да откаже приемането изцяло или отчасти на предоставените услуги, в случай че същите не отговарят на заявеното, качеството на изпълнение прави използването на преведените документи невъзможно или преводите са предадени след уговорения срок;

13.2 Клиентът се задължава:

– да представи на ИНТЕГРА ГРУП 2011 в пълен обем и в четивен вид всички документи/книжа, които са предмет на превод и легализация в оригинал;

– да не пречи и да не осуетява по какъвто и да е било начин изпълнението на услугите от страна на ИНТЕГРА ГРУП 2011;

– да не извършва каквито и да е било промени по отношение на обема и вида на представените и приети за изпълнение документи/книжа, освен в особено важни ситуации;

– да заплати в срок уговореното възнаграждение.

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИНТЕГРА ГРУП 2011:

14.1 ИНТЕГРА ГРУП 2011 има право:

– да поиска разяснения и информация от Клиента, във връзка с изпълнението на услугите по време на тяхното изпълнение;

– да получи уговореното възнаграждение в срок;

– да получи уговореното възнаграждение до размера на извършената част от услугите, в случай че Клиентът е отказал приемане на изпълнението за част от услугите;

– да използва подизпълнители, които са специализирани в конкретната област на превода с цел постигане на най-високо качество на пълното или частично предоставяне на услугите;

– да откаже изпълнение на услугите в случай, че по-нататъшното изпълнение се окаже невъзможно поради отказ от страна на Възложителя или поради причини, за които страните не отговарят.

14.2 ИНТЕГРА ГРУП 2011 се задължава:

– да организира и предостави заявените услуги в обем, срок и качество, отговарящо на изискванията посочени от Клиента при възлагане;

– да отстрани за своя сметка и без допълнително заплащане от Клиента всички недостатъци и неточности, както и да извърши технически корекции и/или терминологични уточнения, открити в текста на превода след предаването му на Клиента.

– да гарантира верността на извършените преводи;

 1. Рекламации и срокове за отстраняване:

 

15.1 В срок от 3 /три/ работни дни от получаване на преведените документи /книжа и/или легализации, Клиентът може да отправи възражение към ИНТЕГРА ГРУП 2011, като посочва всички недостатъци и необходимостта от извършване на корекции;

15.2 ИНТЕГРА ГРУП 2011 се задължава да отстрани за своя сметка и със собствени усилия всички посочени от Клиента недостатъци в срок от 3 /три/ работни дни, само ако същите са в съответствие с първоначално заявеното от Клиента. За отстраняване на недостатъците и извършване на съответните корекции се прилагат съответно т. 6 и т. 9 от настоящите Общи условия.

15.3 В случай, че Клиентът откаже да приеме извършените преводи след отстраняване на недостатъците, ИНТЕГРА ГРУП 2011 има право да поиска извършване на независима експертиза относно качеството на извършените преводи. В случай, че не бъдат установени съществени недостатъци, Клиентът е длъжен да заплати стойността на извършеното, както и разходите за извършване на експертизата.

 1. АВТОРСКИ ПРАВА

16.1 Всички авторски права за извършените от страна на ИНТЕГРА ГРУП 2011 преводи принадлежат на ИНТЕГРА ГРУП;

16.2 Клиентите имат право да се разпореждат самостоятелно с предоставените от ИНТЕГРА ГРУП 2011 преводи след тяхното приемане и заплащане стойността на извършените услуги.

16.3 В случай, че Клиентът откаже изцяло или частично приемането на някоя от услугите по реда на т. 13, същият няма право да използва изготвените от ИНТЕГРА ГРУП 2011 преводи по отношение на отказаната част. В случай, че използва изготвените, но отказани преводи, Клиентът е длъжен да заплати тяхната стойност.

 

III.                УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ С ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА

 

 1. Предоставянето на консултантски услуги по управление на проекти за финансиране се извършва при спазването на настоящите Общи условия и условията, реда и сроковете на сключения индивидуален договор с Клиента и изискванията за финансиране;
 2. Обемът на дейностите, както и сроковете за изпълнение на всяка отделна дейност, които ИНТЕГРА ГРУП 2011 осъществява се посочват в индивидуалния договор;
 3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА:

19.1 Клиентът има право:

– да получи съответно договорените консултантски услуги във вида, обема и сроковете уговорени в индивидуалния договор;

– да изисква и получава своевременно информация за изпълнение на конкретните дейности, без това да пречи по какъвто и да е начин на тяхното изпълнение;

19.2 Клиентът се задължава:

– да заплати изцяло и в срок съобразно индивидуалния договор уговореното възнаграждение;

– да оказва на ИНТЕГРА ГРУП 2011 пълно съдействие за предоставяне на услугите и изпълнение на дейностите по индивидуалния договор, включително като предоставя информация, документи/книжа, необходими за изпълнението;

– да възстанови на ИНТЕГРА ГРУП 2011 всички и всякакви допълнителни разходи, свързани с изпълнение на дейностите, включително за транспорт, държавни и местни такси, командировъчни, такси за снабдяване с документи и/или преписи от документи и други подобни;

– да уведомява ИНТЕГРА ГРУП 2011 за всякакви промени по фирмения статус, както и за факти, които биха имали отношение към предмета на договора;

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИНТЕГРА ГРУП 2011:

20.1 ИНТЕГРА ГРУП 2011има право:

– да поиска разяснения и информация от Клиента във връзка с изпълнението на услугите по време на тяхното изпълнение;

– да получи уговореното възнаграждение съобразно уговореното и в сроковете по индивидуалния договор;

– да получи уговореното възнаграждение до размера на извършената част от услугите, в случай че Клиентът е отказал приемане на изпълнението за част от услугите;

– да използва подизпълнители, изцяло или за част от дейностите, с цел постигане на качествено и своевременно изпълнение;

– да откаже изпълнение на услугите в случай, че по-нататъшното изпълнение се окаже невъзможно поради отказ от страна на Възложителя или поради причини, за които страните не отговарят.

20.2 ИНТЕГРА ГРУП 2011 се задължава:

– да предостави услугите по индивидуалния договор качествено в сроковете и съобразно условията на същия;

– да уведомява Клиента за изпълнението на услугите по индивидуалния договор или отделни дейности;

– да информира Клиента за настъпили промени в нормативната уредба или изискванията за финансиране, касаещи предмета на услугите с оглед запазване на неговите интереси;

– да изготви и предоставя на Клиента всички необходими документи, включително образци на документи, необходими за получаване на финансиране;

– да отстрани за своя сметка и без допълнително заплащане от Клиента всички недостатъци и неточности, както и да извърши технически корекции в документите, необходими за получаване на финансиране;

 

 1. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

 

 1. Предоставянето на консултантски услуги за участие в обществени поръчки се извършва при спазването на настоящите Общи условия и условията, реда и сроковете на сключения индивидуален договор с Клиента и изискванията на Възложителя;
 2. Обемът на дейностите, както и сроковете за изпълнение на всяка отделна дейност, които ИНТЕГРА ГРУП 2011 осъществява, се посочват в индивидуалния договор;
 3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА:

23.1 Клиентът има право:

– да получи съответно договорените консултантски услуги във вида, обема и сроковете уговорени в индивидуалния договор;

– да изисква и получава своевременно информация за изпълнение на конкретните дейности, без това да пречи по какъвто и да е начин на тяхното изпълнение;

23.2 Клиентът се задължава:

– да заплати изцяло и в срок, съобразно индивидуалния договор уговореното възнаграждение;

– да оказва на ИНТЕГРА ГРУП 2011 пълно съдействие за предоставяне на услугите и изпълнение на дейностите по индивидуалния договор, включително като предоставя информация, документи/книжа, необходими за изпълнението;

– да възстанови на ИНТЕГРА ГРУП 2011 всички и всякакви допълнителни разходи, свързани с изпълнение на дейностите, включително за транспорт, държавни и местни такси, командировъчни, такси за снабдяване с документи и/или преписи от документи и други подобни.

– да уведомява ИНТЕГРА ГРУП 2011 за всякакви промени по фирмения статус, както и за факти, които биха имали отношение към предмета на договора;

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИНТЕГРА ГРУП 2011:

24.1 ИНТЕГРА ГРУП 2011 има право:

– да поиска разяснения и информация от Клиента във връзка с изпълнението на услугите по време на тяхното изпълнение;

– да получи уговореното възнаграждение съобразно уговореното и в сроковете по индивидуалния договор;

– да получи уговореното възнаграждение до размера на извършената част от услугите, в случай че Клиентът е отказал приемане на изпълнението за част от услугите;

– да използва подизпълнители, изцяло или за част от дейностите, с цел постигане на качествено  и своевременно изпълнение;

– да откаже изпълнение на услугите в случай, че по-нататъшното изпълнение се окаже невъзможно поради отказ от страна на Възложителя или поради причини, за които страните не отговарят.

24.2 ИНТЕГРА ГРУП 2011 се задължава:

– да предостави услугите по индивидуалния договор качествено, в сроковете и съобразно условията на същия;

– да уведомява Клиента за изпълнението на услугите по индивидуалния договор или отделни дейности;

– да информира Клиента за настъпили промени в нормативната уредба или изискванията за възлагане на обществената поръчка;

– да изготви и предостави на Клиента всички необходими документи, включително образци на документи, необходими за участие в обществената поръчка;

– да отстрани за своя сметка и без допълнително заплащане от Клиента всички недостатъци и неточности, както и да извърши технически корекции в документите, необходими за участие в обществена поръчка;

 1. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

25.1 Всички предоставени документи/книжа от страна на Клиента имат конфиденциален и поверителен характер;

25.2 ИНТЕГРА ГРУП 2011 се задължава да не разпространява под каквато и да е било форма информацията и/или документите/книжата, предоставени от Клиентите за изпълнение на конкретните услуги, с които разполага по повод и във връзка с извършването на услугите;

25.3 С предоставянето на услугите, съответно тяхното приемане от страна на Клиента по реда и условията на настоящите Общи условия, ИНТЕГРА ГРУП 2011 е длъжна да върне всички на Клиента всички предоставени от него документи/книжа в оригинал за изпълнение на услугите. В случай, че документите/книжата са предоставени по електронен път, след предоставяне на услугите ИНТЕГРА ГРУП 2011 е длъжна да унищожи всички копия.

25.4 По време на изпълнение на възложените услуги ИНТЕГРА ГРУП 2011 се задължава да обработва и съхранява предоставените от Клиентите документи/книжа по начин, който не позволява безпрепятствен достъп до тях, загуба, разпиляване, унищожаване или повреждане.

25.5 В случай на загуба, разпиляване, унищожаване, повреждане или осъществяване на нерегламентиран достъп от трети лица до предоставените от Клиентите документи/книжа, ИНТЕГРА ГРУП 2011 се задължава да предприеме всички организационни и технически мерки за преустановяване, както и незабавно да уведоми Клиентите, като посочи съответните обстоятелства.

25.6 ИНТЕГРА ГРУП 2011 се задължава да не използва документите/книжата и/или техните изготвени преводи за други цели, без изричното писмено съгласие на Клиента.

 

 1. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 1. За неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
 2. 27. Всички спорове, възникнали от приложението на настоящите Общи условия, ще бъдат уреждани от страните по пътя на преговорите и спазване на принципа за добросъвестност.
 3. Споровете, породени от настоящите Общи условия и сключените договори, се разглеждат от компетентния български съд.