Предстои процедура за безвъзмездна финансова помощ BG-RRP-4……. „Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници“

ОСНОВНА ЦЕЛ: Целта на инвестицията е да се увеличи използването на възобновяема енергия в крайното потребление на енергия в сектор домакинства чрез предоставяне на финансиране по: Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване (БГВ); Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия. СРОК ЗА …

Предстои процедура за безвъзмездна финансова помощ BG-RRP-4……. „Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници“ Read More »