Отворена е процедура за безвъзмездна финансова помощ: „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”

ПРОГРАМА/СХЕМА:
Национален план за възстановяване и устойчивост
 
Процедура за безвъзмездна финансова помощ:
„Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”
 
ОСНОВНА ЦЕЛ:
Да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия
 
СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
Начален срок:
 17.10.2022 г. 13:30 ч.
Краен срок: 19.12.2022 г. 16:30 ч.
 
 
КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА? ИЗИСКВАНИЯ?
1. Микро, малки и средни предприятия.
2. Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019
3. Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година в зависимост от категорията на предприятието – кандидат, както следва:
Категория на предприятието Нетни приходи от продажби
Микро предприятие ? 41 000 лева
Малко предприятие ? 82 000 лева
Средно предприятие ? 123 000 лева
4. Да имат средносписъчен брой на персонала за 2021 г., който е ? 1 заето лице
 
КАКВИ ПРОЕКТИ СЕ ФИНАНСИРАТ?
Група I. ИКТ услуги/решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения;
Група II. ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси;
Група III. ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност в предприятията.
Задължителен елемент на всички ИКТ услуги и решения е предоставянето на обучение за служителите на предприятието-кандидат за работа с внедрените ИКТ решения.


ПАРТНЬОРСТВО:
/

 
БЮДЖЕТ:
30 600 000,00 лева
 
БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ:
Минимален размер на безвъзмездното финансиране за предприятие
3 000 лева

Максимален размер на безвъзмездното финансиране за предприятие
20 000 лева
 
ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА:
100%
 
ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ:
https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/InfoPublicDiscussion/23bfcad1-8c41-4944-a325-d36af135ceac