Предстои процедура за безвъзмездна финансова помощ:„Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм“

ПРОГРАМА/СХЕМА:
Национален план за възстановяване и устойчивост

Процедура за безвъзмездна финансова помощ:
„Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм“

ОСНОВНА ЦЕЛ:
Устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм.

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
Индикативна дата на обявяване на процедурата 30.09.2022 г.

PDF ФАЙЛ ТУК

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА?
1. Микро, малки и средни предприятия.
2. Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019

КАКВИ ПРОЕКТИ СЕ ФИНАНСИРАТ?


Дейности за изпълнение на СМР за прилагане на мерки за ЕЕ (енергоспестяващи мерки за достигане на енергиен клас „А“ или постигане изискването за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия (nZEB), по изключение клас „В“, с оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, въвеждане на системи за енергиен мониторинг и др.) и мерки за ВЕИ, в т. ч. всички съпъстващи СМР, необходими за изпълнение на мерките.


Задължително изискване е след изпълнение на мерките в сградите да се постигне минимум 30% спестяване на първична енергия за всеки обект.
В случай, че мерките включват системи за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми източници (ВИ), допустими са само такива за собствено потребление. Изграждането на съоръжение за производство на енергия от ВИ е допустимо само, ако съоръжението за производство на енергия от ВИ ще бъде собственост на Кандидата!


Проектните предложения следва да предвиждат:
– всички енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност, в т.ч. мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (при доказана техническа осъществимост и икономическа целесъобразност), които водят до съответствие на сградата с нормативните изисквания за енергийна ефективност – най-малко клас на енергопотребление „А“ или по изключение клас на енергопотребление „В“.
– всички мерки по конструктивно възстановяване/усилване, които са предписани в техническите паспорти на сградите;
– всички необходими и технически възможни мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда в съответствие с Наредба РД-02-20-2 от 26.01.2021 г. в резултат на извършена оценка на достъпността съгласно чл. 2, ал.2 от Наредбата


На етапа на кандидатстване към ПИИ кандидатът следва да представи:


1. Обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ, за всяка сграда включена в предложението;
2. Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и Технически паспорт в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите, за всяка сграда включена в предложението;
На етапа на кандидатстване кандидатът следва да представи:
1) Обща ситуация на проекта (схема, чертеж) с обяснителна записка и обобщена КСС по окрупнени показатели;
2) Писмо по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони от съответната компетентна институция – РИОСВ/МОСВ, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от същата наредба,
или
3) Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, съгласно чл. 8 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда с характер „да не се извършва ОВОС“ или Решение по ОВОС за одобряване, съгласно чл. 18 от същата наредба;
или
4) Решение по чл. 18 или чл. 28 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони за одобряване.
В случай на издадени Решения по ЗООС и ЗБР инвестиционният проект трябва да е съобразен с условията и мерките в решенията и да съответства на описаните параметри в тях.


КАКВИ РАЗХОДИ СЕ ФИНАНСИРАТ?

Разходи за строително-монтажни работи (СМР/инженеринг). В рамките на общата стойност на СМР могат да се включат и непредвидени разходи за строително-монтажни работи до 10%; В случай на инженеринг непредвидени разходи за строително-монтажни работи не са допустими.

ПАРТНЬОРСТВО:
/

БЮДЖЕТ:
235 200 000,00 лева.

БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ:
Минимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране на предприятие
100 000 лева

Максимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране на предприятие
2 500 000 лева

ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА:
35% – 100%

ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ:
https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/InfoPublicDiscussion/7037c9e4-0e51-4268-b8d5-3bc1660dccb4