Предстои процедура за безвъзмездна финансова помощ:„Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“

ПРОГРАМА/СХЕМА:
Национален план за възстановяване и устойчивост

Процедура за безвъзмездна финансова помощ:
„Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“

ОСНОВНА ЦЕЛ:
Устойчиво енергийно обновяване на държавни и общински сгради, за административно обслужване, сгради за обществено обслужване в областта на културата и изкуството и сгради за спорт.

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
Индикативна дата на обявяване на процедурата 30.09.2022 г.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА? ИЗИСКВАНИЯ?
1. Всички общини на територията на Република България;
2. Oбластни администрации;
3. Mинистерства или друг публичен орган, собственик на съответната публична сграда (централни и териториални администрации
Важно! Допустими обекти в рамките на процедурата са административни сгради, сгради за култура, сгради за спорт, които са държавна/ общинска собственост.

КАКВИ ДЕЙНОСТ СЕ ФИНАНСИРАТ?
Извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране за ЕЕ – първоначално обследване за енергийна ефективност за целите на подаване на предложение по настоящата процедура;
Изготвяне на техническо обследване и технически паспорт на сградата;
Изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор (лица от регистъра по чл.44 ал. 1 от Закона за енергийна ефективност) след приключване на дейностите по изпълнение на СМР;
Изготвяне на инвестиционен проект и оценка на съответствието му съгласно ЗУТ;
Авторски и строителен надзор съгласно ЗУТ;
Дейности за изпълнение на СМР за прилагане на мерки за ЕЕ (енергоспестяващи мерки за достигане на енергиен клас „А“ или постигане изискването за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия (nZEB), по изключение клас „В“, с оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, въвеждане на системи за енергиен мониторинг и др.) и мерки за ВЕИ, в т. ч. всички съпътстващи СМР, необходими за изпълнение на мерките;
Дейности по конструктивно възстановяване/усилване, дейности по изграждане/подмяна на мълниеотводни и заземителни инсталации, и дейности, свързани с осигуряване на безопасност в случай на пожар в сградите, мерки за ремонт на покрива/подмяната на водосточни тръби/улуци, които са предписани в техническите паспорти на сградите;
Осигуряване на достъпна архитектурна среда за сградите съгласно Наредба № РД-02-20-2 от 26 януари 2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията (в сила от 13.03.2021 г.) чрез изпълнение на всички технически възможни мерки съгласно извършена оценка в съответствие с чл 2, ал.2 от Наредбата.
Въвеждане на обектите в експлоатация;
Публичност и информация на проекта;
Организация и управление на проекта.


На етапа на кандидатстване кандидатът следва да представи:
1. Обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ, за всяка сграда включена в предложението;
2. Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и Технически паспорт в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите, за всяка сграда включена в предложението;
3. В зависимост от степента на проектна готовност за обектите, включени в предложението, следва кандидатът да представи:
a. Технически/работни проекти, с влязло в сила разрешение за строеж и КСС към тях (за обекти в пълна степен на проектна готовност)
4. или
a. Идеен проект и обобщена КСС по окрупнени показатели или технически/работни проекти и КСС към тях (ако за обект/ите на интервенция няма пълна проектна готовност към момента на кандидатстване);
5. или
a. Обща ситуация на проекта (схема, чертеж) с обяснителна записка, и обобщена КСС по окрупнени показатели.
6. Писмо по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони от съответната компетентна институция – РИОСВ/МОСВ, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от същата наредба,
7. или
8. Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, съгласно чл. 8 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда с характер „да не се извършва ОВОС“ или Решение по ОВОС за одобряване, съгласно чл. 18 от същата наредба;
9. или
10. Решение по чл. 18 или чл. 28 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони за одобряване.
11. В случай на издадени Решения по ЗООС и ЗБР инвестиционният проект трябва да е съобразен с условията и мерките в решенията и да съответства на описаните параметри в тях.

ПАРТНЬОРСТВО:
По настоящата процедура за предоставяне на средства са допустими партньорства в случай на сгради смесена собственост. Допустими партньори са общини на територията на Република България, областни администрации, както и министерства или друг публичен орган, собственик на съответната публична сграда (централни и териториални администрации).

БЮДЖЕТ:
408 414 609,60 лв.

БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ:
Минималният размер: 200 000 лева с ДДС.
Максималният размер: 8 000 000 лева с ДДС.

ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА:
35-100%

ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ:
https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/InfoPublicDiscussion/7656ebb9-a693-4b93-9175-6318308782a5