Предстои процедура за безвъзмездна финансова помощ BG-RRP-4……. „Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници“

ОСНОВНА ЦЕЛ:

Целта на инвестицията е да се увеличи използването на възобновяема енергия в крайното потребление на енергия в сектор домакинства чрез предоставяне на финансиране по:

 1. Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване (БГВ);
 2. Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия.

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Индикативна дата на обявяване на процедурата ??.02.2023 г.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА? ИЗИСКВАНИЯ?

 1. Да е физическо лице, български гражданин, гражданин на друга държава членка на Европейския съюз или гражданин на трета държава със статут на постоянно пребиваващ в Република България, обитаващ собствено еднофамилно жилище или собствено жилище в многофамилна сграда;
 2. Да е собственик на жилището, с което се кандидатства.

В случай че Кандидатът е съсобственик на жилището и притежава по-малко от 51 % идеални части от него, е необходимо писмено съгласие от другия/ите съсобственик/ци, заедно с когото/които Кандидатът притежава повече от половината от собствеността върху жилището. Съгласието от съсобственика/ците се удостоверява с декларация от съответния/ите съсобственик/ци. В случай че жилището е собственост на съпрузи в режим на съпружеска имуществена общност, не е необходимо съгласието на съпруга на Кандидата;

 • Жилището трябва да е основно за Кандидата.
 • Жилището, с което се кандидатства, да се намира в регулационните граници на населеното място на територията на съответната община, да се ползва само за жилищни нужди и на адреса на жилището да няма регистриран в Търговския регистър търговец или регистрирано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел юридическо лице;
 • В случай че Кандидатът е собственик на жилище в многофамилна сграда, освен критериите по т. 2 и 3, той следва да има съгласието на етажната собственост и трябва да представи копие от Решение на Общото събрание на собствениците съгласно чл. 17, ал. 2, т. 5 от Закона за управление на етажната собственост (с мнозинство не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части);
 • В жилището се ползва неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.) – към момента на подаване на предложението (при предложение по Вариант 2, посочен в т. 12) или преди доставката, монтажа и пускането в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или фотоволтаична система до 10 kWp (при предложение по Вариант 1, посочен в т. 12);
 • В жилището е потребявана електрическа енергия минимум 6 месеца преди обявяване на настоящата процедура чрез подбор (при предложение по Вариант 2, посочен в т. 12) или преди доставката, монтажа и пускането в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или фотоволтаична система до 10 kWp (при предложение по Вариант 1, посочен в т. 12).
 • Да има издадено разрешение за строеж за изграждането на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или за фотоволтаична системи до 10 kWp;
 • Да представи оферта за доставка и монтаж на инсталацията или системата, съдържаща (при предложение по Вариант 2, посочен в т. 12) или документи на доставената и монтирана инсталация или система (при предложение по Вариант 1, посочен в т. 12), която/които включва/т:
 • ценовите параметри на доставката и монтажа и
 • данни за техническите параметри на инсталацията / системата, отговарящи на минималните изисквания, посочени в Приложение A или по-добри от тях.
 • Да е заплатил дължимите към момента на кандидатстването местни данъци и такси за недвижимия имот, в който ще се монтира инсталацията или системата.

Кандидатът трябва да представи заверени копия на следните документи:

 1. Документ, доказващ българско гражданство, гражданство на държава членка  на Европейския съюз или статут на постоянно пребиваващ в Република България гражданин на трета държава;
 2. Документ за собственост на жилище в собствена еднофамилна сграда или многофамилна сграда, за която се кандидатства. В случай че Кандидатът е съсобственик на по-малко от 51% идеални части от имота, е необходимо писмено съгласие от друг/и съсобственик/ци на имота, заедно с когото/които Кандидатът трябва да притежава повече от половината от собствеността върху имота. Съгласие от съсобственик/ци се удостоверява с декларация от съответния/ите съсобственици (Приложение Н);
 3. Копие от Решение на Общото събрание на етажната собственост, прието с мнозинство, съгласно чл. 17, ал. 2, т. 5 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС). Документът се прилага, само когато жилището се намира в сграда в режим на етажна собственост;
 4. Удостоверение от общината, че жилището, за което се кандидатства е декларирано като основно и не се ползва за стопанска дейност;
 5. Фактури за потребление на електрическа енергия на жилището/имота за период от 6 месеца или справка от доставчика на електрическа енергия за период от 6 месеца, като 6-те месеца са тези преди обявяване на настоящата процедура чрез подбор на проектни предложения (при предложение по Вариант 2, посочен в т. 12) или преди доставката, монтажа и пускането в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или фотоволтаична система до 10 kWp (при предложение по Вариант 1, посочен в т. 12);
 6. Декларация при кандидатстване, в която се посочва и използвания неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.) за жилището, за което се кандидатства

КАКВИ ПРОЕКТИ СЕ ФИНАНСИРАТ?

Кандидатите могат да представят предложения за изпълнение на инвестиции по:

 1. Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване (БГВ)

или

 • Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия.

Предложенията за изпълнение на инвестиции по Компонент 1 или Компонент 2 могат да бъдат със следната готовност:

 1. Вариант 1: Предложението е за финансиране на инвестиция, по която дейностите по доставка, монтаж и пускане в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или по доставка, монтаж и пускане в експлоатация на фотоволтаична система до 10 kWp, която може да включва система за съхранение на електрическа енергия, са изпълнени. Дейностите по доставка, монтаж и пускане в експлоатация трябва да са извършени в периода от 7 юни 2022 г. до подаване на предложението от Кандидата по настоящата процедура.

или

 • Вариант 2: Предложението е за финансиране на инвестиция, по която ще се извършват дейности по доставка, монтаж и пускане в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или по доставка, монтаж и пускане в експлоатация на фотоволтаична система до 10 kWp, която може да включва системи за съхранение на електрическа енергия, след одобрение на предложението от СНД и сключване на договор за финансиране с крайния получател.

Не може да се подава предложение, което включва едновременно изпълнение на дейността за: 1. закупуване и инсталиране на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване (БГВ) и 2. фотоволтаични системи за производство на електрическа енергия с инсталирана мощност до 10 kWp, която може да включва система за съхранение на електрическа енергия

Закупуването и инсталирането на система за съхранение е допустимо само в случай, че предложението предвижда закупуване и монтиране на фотоволтаични системи за производство на електрическа енергия.

БЮДЖЕТ:

80 млн. лв.

БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ/ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА:

Минимален размер на финансиране за предложение – по Компонент 1 и Компонент 2 няма ограничение;

Максимален размер на финансиране за предложение по:

 • Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за БГВ – до 100% от стойността на инсталацията, но не повече от 1 960.83 лв.;
 • Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително със системите за съхранение на електрическа енергия – до 70% от стойността на системата, но не повече от 15 000 лв.

ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/InfoPublicDiscussion/d5358ff6-70f3-49ba-96f1-ce8790300fb2