Предстои процедура за безвъзмездна финансова помощ: BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”

ОСНОВНА ЦЕЛ:

Предоставяне на безвъзмездни средства за изграждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление, комбинирани с локални съоръжения за съхранение на енергия, с което да се насърчи прехода на частния сектор към екосъобразна дейност.

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Индикативна дата на обявяване на процедурата ??.01.2023 г.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА? ИЗИСКВАНИЯ?

  1. Да са микро-, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36), малки дружества със средна пазарна капитализация или дружества със средна пазарна капитализация.
  2. Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019
  3. Индустрия  (включваща сектори B, C, E и F)
  4. Услуги  (включваща сектори G, H, I, J, L, M, N, P, Q, R и S)
  5. Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година в зависимост от категорията на предприятието – кандидат, както следва:
Категория на предприятиетоНетни приходи от продажби
Микро предприятие≥ 80 000 лева
Малко предприятие≥ 187 000 лева
Средно предприятие≥ 750 000 лева

КАКВИ ПРОЕКТИ СЕ ФИНАНСИРАТ?

Изграждане на нови фотоволтаични инсталации до 1 MW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии).

БЮДЖЕТ:

200 000 000 лева

Групи сектори на икономическа дейност:Микро предприятия  Малки предприятияСредни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация
Индустрия[1] (включваща сектори B, C, E и F)15 000 000 лева  40 000 000 лева  45 000 000 лева
Услуги[2] (включваща сектори G, H, I, J, L, M, N, P, Q, R и S)40 000 000 лева  35 000 000 лева  25 000 000 лева

БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ:

Минимален размер на безвъзмездното финансиране за предприятие Максимален размер на безвъзмездното финансиране за предприятие
  100 000 лева    1 000 000 лева

В допълнение, максималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране  за индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция НЕ следва да надвишава:

– за микропредприятия: 100% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

– за малки предприятия: 60% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

– за средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация: 25% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА:

Категория на предприятиетоМаксимален интензитет на помощта за дейности извън ЮЗР (NUTS2)[3]Максимален интензитет на помощта за дейности в ЮЗР (NUTS-2)
Микро и малки предприятия50%50%
Средни предприятия50%  45%
Малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация45%35%

ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/InfoPublicDiscussion/10b9787c-b382-40f2-94b9-1bd8b31f8799

[1] Група “Индустрия“ включва следните сектори на икономическа дейност съгласно КИД-2008 на НСИ: сектор B „Добивна промишленост“, сектор C „Преработваща промишленост“, сектор E „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ и сектор F „Строителство“.

[2] Група “Услуги“ включва следните сектори на икономическа дейност съгласно КИД-2008 на НСИ: сектор G „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети, сектор H „Транспорт, складиране и пощи“, сектор I „Хотелиерство и ресторантьорство“, сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески  продукти; далекосъобщения“, сектор L „Операции с недвижими имоти“, сектор M „Професионални дейности и научни изследвания“, сектор N „Административни и спомагателни дейности“, сектор P „Образование“, сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа“, сектор R „Култура, спорт и развлечения“ и сектор S „Други дейности“.

[3] Съгласно Класификация на териториалните единици за статистически цели в България.