Предстои процедура „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията”

ОСНОВНА ЦЕЛ:

Ускоряване на прехода към кръгова икономика  чрез предоставянето на безвъзмездни средства на предприятията от производствения сектор за въвеждане на кръгови модели  за използване на ресурсите и внедряване на неутрални по отношение на климата методи и технологии за производство и потребление на продуктите от дейността им.

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Предстои обявяване на процедурата

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА? ИЗИСКВАНИЯ?

1) Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.

2) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

3) Да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36) или да са големи предприятия.

4) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година в зависимост от категорията на предприятието – кандидат, както следва:

Категория на предприятиетоНетни приходи от продажби[1]
Микро предприятие≥ 200 000 лева
Малко предприятие≥ 600 000 лева
Средно предприятие≥ 1 000 000 лева
Голямо предприятие≥ 3 000 000 лева

5) Да са заявили подкрепа за икономическа дейност, която попада в сектор С „Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008

ПАРТНЬОРСТВО:

По настоящата процедура кандидатите могат да участват индивидуално или съвместно с партньори .

ВАЖНО: Партньорството по процедурата е допустимо, а НЕ задължително. В едно предложение може да участва САМО ЕДИН партньор . В случай че в едно предложение участва като партньор повече от едно предприятие, то предложението ще бъде отхвърлено.

Допустими по процедурата са само партньори, които отговарят на всички критерии за допустимост на кандидатите

КАКВИ ПРОЕКТИ СЕ ФИНАНСИРАТ?

I. Придобиване на нови технологии за въвеждане на кръгови модели в предприятията.

Дейността следва да осигурява въвеждането на кръгови модели в едно или повече от следните направления:

1) Предотвратяване  или намаляване образуването на отпадъци  чрез внедряване на технологии за:

 • подготовка за повторна употреба и преработка/рециклиране и/или други дейности по оползотворяване на отпадъците от производствената дейност (на кандидата и/или на партньора, в случай че предложението се изпълнява в партньорство) и влагането им като суровина  в производствения процес (за производството на съществуващи и/или нови за предприятието продукти).

2) Намаляване на използваните суровини (количеството суровини, влагани за производството на единица продукт и/или намаляване на видовете (броя) суровини, влагани в крайния продукт) чрез внедряване на технологии за:

 • използване на алтернативни суровини, включително рециклирани суровини и материали, и/или
 • повишаване използването на рециклируеми суровини и материали, и/или
 • влагане на материали с биологичен произход (например заместване на синтетични материали или суровини на фосилна основа с такива с биологичен произход), и/или
 • заместване или намаляване на употребата на опасни вещества , влагани в произвежданите продукти чрез използването на алтернативни суровини.

3) Ограничаване използването на опаковки от пластмаса и пластмасови продукти за еднократна употреба чрез внедряване на технологии за:

 • заместване на опаковките от пластмаса и пластмасовите продукти за еднократна употреба с алтернативни опаковки и продукти за многократна употреба , биоразградими, компостируеми, биобазирани опаковки и изделия, и/или
 • намаляване употребата на пластмаса като суровина, влагана в крайния/те продукт/и,  и/или
 • осигуряване на съответствие на произвежданите опаковки и продукти с приложимите за тях изисквания, произтичащи от националното и европейско законодателство относно пластмасовите опаковки и пластмасови продукти за еднократна употреба.

4) Производство на устойчиви продукти чрез внедряване на технологии, които осигуряват:

 • повторна или многократна употреба на съществуващи и/или нови за предприятието продукти, и/или повишаване на дълготрайността им, и/или
 • осигуряване на възможности за модернизация и поправка – ремонт/подмяна на повредени части и/или компоненти с оглед увеличаване на дълготрайността на употреба на продуктите, и/или
 • увеличаване на възможностите за рециклиране на продуктите след употребата им, включително на възможностите за разглобяване в края на жизнения цикъл с оглед улесняване на рециклирането или оползотворяването на отпадъците от продуктите след извеждането им от употреба.

Допустими по настоящата процедура са следните видове разходи:

1) Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи;

2) Разходи за придобиване на специализиран софтуер за производствения процес, представляващ дълготраен нематериален актив.

БЮДЖЕТ:

180 000 000 лева

  Микро и малки предприятия  Средни предприятияГолеми предприятия
54 000 000 лева  90 000 000 лева    36 000 000 лева  

БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ:

Минимален размер на безвъзмездно финансиране за предприятие[2] Максимален размер на безвъзмездното финансиране в зависимост от категорията на предприятието-кандидат
      70 000 лева          Микро предприятия: 350 000 лева  
          Mалки предприятия: 550 000 лева  
          Средни предприятия: 750 000 лева  
        Големи предприятия: 1 000 000 лева

В допълнение, максималният размер на безвъзмездното финансиране по индивидуалните предложения за изпълнение на инвестиции НЕ следва да надвишава:

         за микро предприятия: 90 % от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието – кандидат за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

         за малки предприятия: 60 % от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието – кандидат за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

         за средни предприятия: 30 % от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието – кандидат за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

         за големи предприятия: 20 % от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието – кандидат за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА:

I) Интензитет на безвъзмездното финансиране в случаите на избран режим „регионална инвестиционна помощ“

Категория на предприятието – кандидат/партньорМаксимален интензитет на помощта за дейности извън ЮЗР (NUTS2)[3]Максимален интензитет на помощта за дейности в ЮЗР (NUTS-2)
Микро и малки предприятия50 %София град (столица): 40% София област: 50% Област Благоевград: 50% Област Перник: 40% Област Кюстендил: 45%
Средни предприятия50 %София град (столица): 30% София област: 50% Област Благоевград: 50% Област Перник: 30% Област Кюстендил: 35%
  Големи предприятия    30 %София град (столица), София област, Област Благоевград, Област Перник, Област Кюстендил: 20 %

II) Интензитет на безвъзмездното финансиране в случаите на избран режим „минимална помощ“ (de minimis)

  Категория на предприятието – кандидат/партньор  Максимален интензитет на помощта
Микро, малки и средни предприятия50 %
Големи предприятия30 %

ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ:

ИСУН


[1] Отчет за приходите и разходите за 2021 г. на предприятието – кандидат: стойността по ред „Нетни приходи от продажби“ от приходната част на Отчета (код на реда 15100, колона 1).

[2] Посоченият минимален размер на безвъзмездното финансиране се отнася за всички категории предприятия – кандидати (микро, млаки, средни и големи предприятия).

[3] Съгласно Класификацията на териториалните единици за статистически цели в България. Списък на районите за планиране в България и областите, попадащи в тях е представен в Приложение 13.