Предстои процедура BG-RRP-6.006 „Центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци“

ОСНОВНА ЦЕЛ:

Основна цел на процедурата е да се подпомогне процеса на предлагане на пазара на селскостопанска продукция, попадаща в обхвата на сектор „Плодове и зеленчуци“, чрез финансиране на инвестиции, допринасящи за предлагането на продукти, чието качество, състояние и вид отговарят на потребностите на крайния потребител. По този начин, подкрепата ще предостави възможност за повишаване на конкурентоспособността на производителите на селскостопански продукти от сектор „Плодове и зеленчуци“, в т.ч. най-вече на тези земеделски стопанства, които са засегнати от последиците от пандемията SARS-CoV-2.

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Индикативна дата на обявяване на процедурата 31.05.2023 г.

БЮДЖЕТ:

15 000 000 лв.

+ 3 000 000 лв. (разходи за невъзстановим ДДС)

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА? ИЗИСКВАНИЯ?

1. Безвъзмездната финансова помощ по процедурата се предоставя на:

а) земеделски стопани;

б) групи или организации на производители, признати от министъра на земеделието.

2. Земеделските стопани по т. 1, буква „а“ към датата на подаване на предложението за изпълнение на инвестиции трябва да отговарят на следните условия:

а) да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) (Наредба № 3/1999 г.);

б) ако кандидатите са юридически лица, трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, Закона за вероизповеданията или признати за юридически лица по силата на чл. 10 от Закона за вероизповеданията или създадени по Закона за Селскостопанската академия.

3. Допустимите кандидати следва да отговарят на условията за МСП съгласно чл. 3 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП).

4. Кандидатите по т. 1, буква „а“ са допустими за подпомагане по процедурата, ако са регистрирани за първи път като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. не по-късно от 30 септември 2022 г.

ВАЖНО:

5. Кандидатите по процедурата могат да подават предложения за изпълнение на инвестиции, в които за доказване на количества продукция, съответстващи на капацитета на подпомаганите активи, са включени асоциирани партньори по смисъла и при условията, посочени в Раздел 12 „Допустими партньори“.

КАКВИ ПРОЕКТИ СЕ ФИНАНСИРАТ?

1. Подпомагат се предложения за изпълнение на инвестиции, представени от кандидати по т. 1 от Раздел 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“ за инвестиции, пряко свързани с една или няколко от дейностите по подготовка на продукцията за продажба.

2. По процедурата се подпомагат само дейности, свързани с подготовка на селскостопански продукти за продажба, които попадат в обхвата на сектор „Плодове и зеленчуци“.

3. Продуктите от култури, попадащи в обхвата на сектор „Плодове и зеленчуци“, са посочени в таблицата по-долу:

КултуриОписание
Зеленчукови култури
1.Картофи, бататиКлубенови зеленчукови култури
2.Други кореноплодни културиКлубенови зеленчукови култури
Плодови зеленчукови
3.ДоматиПлодови зеленчукови култури
4.ПатладжанПлодови зеленчукови култури
5.КраставициПлодови зеленчукови култури
6.КорнишониПлодови зеленчукови култури
7.ТиквичкиПлодови зеленчукови култури
8.ДиниПлодови зеленчукови култури
9.ПъпешиПлодови зеленчукови култури
10.БамяПлодови зеленчукови култури
11.Градински фасул (зелен)Плодови зеленчукови култури
12.Градинска бакла (зелена)Плодови зеленчукови култури
13.Градински грах (зелен)Плодови зеленчукови култури
14.Други плодови зеленчукови културиПлодови зеленчукови култури
Листостъблени зеленчукови
15.Главесто зеле, савойско зеле, брюкселско зеле, китайско зелеЛистостъблени зеленчукови култури
16.КарфиолЛистостъблени зеленчукови култури
17.СалатаЛистостъблени зеленчукови култури
18.ЕндивияЛистостъблени зеленчукови култури
19.МарулиЛистостъблени зеленчукови култури
20.СпанакЛистостъблени зеленчукови култури
21.МагданозЛистостъблени зеленчукови култури
22.КопърЛистостъблени зеленчукови култури
23.Листно цвеклоЛистостъблени зеленчукови култури
24.КиселецЛистостъблени зеленчукови култури
25.ЛападЛистостъблени зеленчукови култури
26.АлабашЛистостъблени зеленчукови култури
27.Други листностеблени културиЛистостъблени зеленчукови култури
Кореноплодни зеленчуци
28.МорковиКореноплодни зеленчукови култури
29.Магданоз-кореновКореноплодни зеленчукови култури
30.ЦелинаКореноплодни зеленчукови култури
31.Салатно цвеклоКореноплодни зеленчукови култури
32.РепичкиКореноплодни зеленчукови култури
33.РяпаКореноплодни зеленчукови култури
34.ПащърнакКореноплодни зеленчукови култури
35.Други кореноплодни културиКореноплодни зеленчукови култури
Луковични зеленчукови
36.Лук (зрял и зелен)Лукови зеленчукови култури
37.Чесън (зрял и зелен)Лукови зеленчукови култури
38.ПразЛукови зеленчукови култури
39.АрпаджикЛукови зеленчукови култури
40.Други луковични зеленчукови културиЛукови зеленчукови култури
Многогодишни зеленчукови
41.ХрянМногогодишни зеленчукови култури
42.АспержиМногогодишни зеленчукови култури
43.Други многогодишни зеленчукови културиМногогодишни зеленчукови култури
Лозя
44.Десертни лозяТрайни насаждения
Семкови овощни култури
45.ЯбълкиСемкови овошни видове
46.КрушиСемкови овошни видове
47.ДюлиСемкови овошни видове
48.МушмулиСемкови овошни видове
49.Други овощни културиСемкови овошни видове
Костилкови овошни видове
50.Сливи/джанкиКостилкови овошни видове
51.Праскови/нектариниКостилкови овошни видове
52.Кайсии/зарзалиКостилкови овошни видове
53.ЧерешиКостилкови овошни видове
54.ВишниКостилкови овошни видове
55.Едроплоден дрянКостилкови овошни видове
Ядкови (черупкови) видове
56.ОрехиЯдкови (черупкови) видове
57.БадемиЯдкови (черупкови) видове
58.ЛешнициЯдкови (черупкови) видове
59.Други ядкови (черупкови) видовеЯдкови (черупкови) видове
Ягодоплодни видове
60.ЯгодиЯгодоплодни видове
61.МалиниЯгодоплодни видове
62.КъпиниЯгодоплодни видове
63.Френско грозде (бели и червени)Ягодоплодни видове
64.АронияЯгодоплодни видове
65.КасисЯгодоплодни видове
66.Бодливо гроздеЯгодоплодни видове
67.БоровинкиЯгодоплодни видове
68.СмокиниЯгодоплодни видове
69.Други ягодоплодни видовеЯгодоплодни видове
Култивирани гъби
70.Култивирани печуркиКултивирани гъби
71.Други култивирани гъбиКултивирани гъби

ВАЖНО:

4. За целите на прилагане на процедурата „Център за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци“ представлява недвижим имот/имоти, в рамките на който/които са разположени сгради, съоръжения, оборудване и други активи, предназначени за една или комбинация от дейности, свързани с приемане на продукцията, сортиране, калибриране, почистване, опаковане, пакетиране, етикетиране, охлаждане, съхранение, складиране и транспортиране.

Допустими разходи:

1. Разходи за изграждане, ремонт и/или реконструкция на сгради и други недвижими активи, свързани със съхранение и/или подготовка на продукцията за продажба.

2. Разходи за закупуване на машини, съоръжения и оборудване, използвани за съхранение на продукцията.

3. Разходи за закупуване на машини, съоръжения и оборудване, чието предназначение е свързано с подготовка на продукцията за продажба.

4. Разходи за закупуване на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на продукцията, произвеждана от кандидата, както и машини използвани за вътрешно цехов и вътрешнозаводски транспорт, които се придвижват само на територията на местата в които се съхранява и подготвя за продажба продукцията, предвидени са за извършване на специфични дейности в него и не са предназначени да се придвижват по пътищата (например: електокари, мотокари, газокари, товарачи).

5. Разходи за оборудване, предназначено за складиране на продукцията, като например палетни колички, фолиращи машини, бокспалети, каси, щайги и др.

БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ:

1. Минималният размер на допустимите разходи за едно предложение за изпълнение на инвестиции е  300 000 лв.

2. Максималният размер на допустимите разходи за едно предложение за изпълнение на инвестиции е 2 346 960 лв.

3. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за едно предложение за изпълнение на инвестиции, представено от един кандидат, е 1 173 480 лв.

ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА:

Финансовата помощ за одобрени ПИИ е в размер до 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ:

ИСУН