Предстои процедура BG-RRP-6.005- „Инвестиции, свързани с ефективно управление на води в земеделските стопанства“

ОСНОВНА ЦЕЛ:

Подкрепата по процедурата цели по-ефективно използване на водните ресурси в земеделските стопанства, на базата на внедряване на водоспестяващи технологии, използване на пречистени отпадъчни води, автоматизиране на процесите на управление на водите, намаляване на загубите на вода и пр.

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Индикативна дата на обявяване на процедурата 31.05.2023 г.

БЮДЖЕТ:

99 736 317 лв.

+ 19 947 262 лв. (разходи за невъзстановим ДДС)

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА? ИЗИСКВАНИЯ?

1. Финансова помощ по процедурата се предоставя на регистрирани земеделски стопани.

2. Земеделските стопани по т. 1 към датата на подаване на ПИИ (Предложение за изпълнение на инвестиция) трябва да отговарят на следните условия:

а) да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) (Наредба № 3/1999 г.), като това условие трябва да бъде изпълнено и за предходната стопанска година –2021/2022;

б) да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия;

в) ако кандидатите са юридически лица, трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

ВАЖНО:

3. Животновъдните обекти, включени в ПИИ на кандидатите, трябва да са регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД).

КАКВИ ПРОЕКТИ СЕ ФИНАНСИРАТ?

По настоящата процедура се подпомагат ПИИ, с дейности в направление “Инвестиции, свързани с ефективно управление на води в земеделските стопанства”, целящи по-ефективно използване на водните ресурси в земеделските стопанства, на базата на внедряване на водоспестяващи технологии, използване на пречистени отпадъчни води, автоматизиране на процесите на управление на водите, намаляване на загубите на вода и пр.

Допустими разходи:

1. Разходи за материални инвестиции за:

1.1. Доставка и монтаж на напоителни/поливни системи (или елементи от тях), включително инсталации за дъждуване, системи за капково напояване, пивоти, тръбно-ролково оборудване, водни помпи и помпени станции, генератори, филтри, тръби, маркучи и други системи/оборудване/елементи от тях и други, използвани в процеса на напояване.

1.2. Доставка и монтаж на съоръжения за съхраняване на вода – резервоари, цистерни и др.

1.3. Доставка и монтаж на оборудване за автоматизирано напояване, включващи цифрови и роботизирани решения.

1.4. Доставка и монтаж на други активи, свързани с ефективното използване на водите при осъществяване на земеделската дейност.

1.5. Доставка и монтаж на оборудване/съоръжения за прилагане на технологии за пестене на вода за напояване; 

1.6. Доставка и монтаж на оборудване/съоръжения за прилагане на технологии за пестене на вода в животновъдството.

1.7. Доставка и монтаж на автоматизирани системи за поене, контейнери с преливници за дъждовна вода (от улуците) и др.

1.8. Доставка и монтаж на инсталации за пречистване и рециклиране на отпадни и входящи води, и за повторно използване на води.

БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ:

Минималният размер на допустимите разходи за едно ПИИ, представено от един кандидат е по-голям или равен на 30 000,00 лв., без ДДС.

Максималният размер на допустимите разходи за едно ПИИ, представено от един кандидат е 1 160 000,00 лева., без ДДС

ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА:

Финансовата помощ за одобрени ПИИ е в размер до 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ:

ИСУН