Услуги

Отворена е процедура № BG-RRP-6.004 „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“

Ние от ИНТЕГРА ГРУП разбираме колко е важно общуването между партньорите в различните точки на света. Езикът е основно средство за комуникация, ето защо в условията на глобализация добрият превод означава добра комуникация и взаимно разбиране, което е основата за развитие на бизнеспартньорство. Затова предлагаме тясно специализирани езикови решения от и на повече от 45 езика в различни сфери на дейност.

Услуги

Отворена е процедура № BG-RRP-6.004 „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“

Една от най-желаните ползи от присъединяването на Република България към ЕС, но същевременно едно от големите предизвикателства, е използването на мащабната финансова подкрепа за развитие, предоставяна чрез фондовете на ЕС.

office@integra-group.eu

office@integra-group.eu

ОСНОВНА ЦЕЛ:

Основна цел на Фонда за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство е предоставяне на своевременна целева подкрепа на българските земеделски производители, под формата на безвъзмездни средства, за бързо възстановяване от последиците от COVID-19 пандемията, преодоляване на проблемите, които възпрепятстват конкурентоспособността и устойчивостта на аграрния сектор и ускоряване на неговата адаптация към климатичните промени, екологизацията на производството, цифровата трансформация, подобряване на генетичните ресурси.

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Краен срок: 31.05.2023 г.

БЮДЖЕТ:

318 048 200,30 лв.

+ 63 609 639,28 лв. (разходи за невъзстановим ДДС)

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА? ИЗИСКВАНИЯ?

1. Групи или организации на производители, признати от министъра на земеделието, в които членовете са само земеделски стопани.

2. Земеделските стопани по т. 1 и членовете на кандидати – групи или организации на производители по т. 1.1. към датата на подаване на ПИИ (Предложение за изпълнение на инвестиция) трябва да отговарят на следните условия:

а) да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) (Наредба № 3/1999 г.), като това условие трябва да бъде изпълнено и за предходната стопанска година –2021/2022;

б) да са микро, малки и средни предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП);

в) ако са юридически лица, трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

3. Подпомагат се ПИИ, представени от земеделски стопани за инвестиции в техните стопанства, пряко свързани с една или няколко от дейностите по първично селскостопанско производство и съхранение на селскостопански продукти, както и подготовка на продукцията за продажба.

4. За да подлежат на подпомагане по реда на настоящата процедура, кандидатите представят таблица на заявените разходи както и таблици с данни за културите и съответните площи и/или животновъдните обекти с броя по видовете и категории животни, за отглеждането на които са предвидени заявените разходи (листове в Приложение № 2 „Основна информация“).

5. В случаите по т. 4.:

5.1. данните за културите и съответните площи се доказват чрез:

а) регистрация в ИСАК на кандидата; и/или

б) служебна справка за дейността на кандидата за стопанската 2022/2023 година в регистъра на земеделските стопанин по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.

5.2. вида и броя на отглежданите животни се доказва чрез служебна справка в Регистър животни и пчелини към дата на подаване на ПИИ.

5.3. За кандидати по т. 1.1. справките по т. 5.1 и т. 5.2 се извършват за всеки от членовете на кандидата.

6. Кандидатът се задължава да поддържа съответствие с условието по т. 5 за периода до изтичане на пет години от датата на получаване на окончателно плащане по одобреното ПИИ.

ВАЖНО:

7. Животновъдните обекти, включени в ПИИ на кандидатите, трябва да са регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД),.

КАКВИ ПРОЕКТИ СЕ ФИНАНСИРАТ?

Подпомагат се ПИИ, целящи подобряване на цялостната дейност на земеделските стопанства чрез:

а) опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци, управление и оползотворяване на отпадъците от земеделското производство и производство на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление; и/или

б) инвестиции и дейности, които допринасят за устойчивото и цифрово икономическо възстановяване.

Допустими разходи:

1. Разходи за материални и нематериални инвестиции, допринасящи към изпълнение на целите на НПВУ :

1.1.      Технологична и екологична модернизация на отделните фази на производствените процеси в растениевъдството при обработка на почвите, торене, растителна защита и прибиране на реколтата – вкл. трактори, комбайни за прибиране на реколтата, товарачи, култиватори и брани за частични обработки на почвата, сеялки за директна и прецизна сеитба, вкл. самоходни; торовнасящи машини за прецизно торене, вкл. самоходни; пръскачки за прецизно внасяне на препарати за растителна защита, вкл. самоходни; косачки, адаптери, приспособления и стрипер хедери, мулчираща техника (сечки, ножов валяк, шредери, мулчери и други), балопреси, дронове, GPS системи и друга техника/машини/оборудване, спомагащи за технологична модернизация и опазващи компонентите на околната среда.

1.2.      Доставка и монтаж на оборудване за електронно управление на всички процеси, вкл. микроклимата в оранжерийното производство с изключение на разходите, свързани с напояване.

1.3.      Доставка и монтаж на оборудване за превенция на екстремни прояви на неблагоприятни метеорологични явления, като градушки, измръзване, засушаване.

1.4.      Доставка и монтаж на автоматизирани системи и машини за подготовка на растениевъдната продукция за продажба, в т.ч. свързани с почистване, измиване, сортиране, охлаждане, калибриране, маркиране и опаковане,

1.5.      Доставка на машини и оборудване за съхранение на продукция, в т.ч. системи за автоматизирано складиране, вкл. вътрешно заводски транспорт – електрокари, мотокари, газокари и др.

1.6.      Доставка и монтаж на машини, оборудване и инсталации за управление и оползотворяване на отпадъците от земеделското производство, третиране и оползотворяване на растителен и животински торов отпадък, вкл. за компостиране, метанизация.

1.7.      Технологична модернизация на отделните фази на производствените процеси за животновъдството – системи и оборудване за механизирано/автоматизирано хранене, вкл. фуражораздаващи ремаркета (прикачни и самоходни) и фуражни кухни, доене, поене и почистване, системи за управление и наблюдение на животновъдните стопанства, вкл. в пчеларството, системи за управление на микроклимата в стопанствата, електропастири, GPS системи, дронове и други машини/оборудване, спомагащи за технологична модернизация и опазващи компонентите на околната среда в животновъдните стопанства.

1.8.      Системи и оборудване/включващи софтуер и/или хардуер/ за събиране, обработка и анализ на данни – в т.ч. информация от различните фази по отглеждане, производство, съхранение и продажба на селскостопански продукти (за растениевъдството – за събиране, обработка и анализ, отдалечен контрол, управление и мониторинг на данни за поливни норми, торови норми, състояние на почвата и културите, добиви и др.; за животновъдството – за проследяване на здравословното състояние на животните, норми на хранене, продуктивност, и др.).

1.9.      Доставка и монтаж на машини и оборудване за третиране на торов отпадък, в т.ч. скарови подове, помпа за гъсти течности, сепаратор за отделяне на твърда от течна фракция, платформа за сепаратор, тръбни линии за отвеждане на течна фракция, хомогенизатор за течен оборски тор, скреперни системи за почистване на оборски тор, тороразпръскващи ремаркета и цистерни за течна торова маса.

1.10.    Доставка и монтаж на машини, оборудване и инсталации за производството на биогорива или енергия от възобновяеми източници в стопанствата за собствено потребление.

БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ:

Минималният размер на допустимите разходи за едно ПИИ, представено от един кандидат е по-голям или равен на 30 000,00 лв., без ДДС.

Максималният размер на допустимите разходи за едно ПИИ, представено от един кандидат е 1 000 000,00 лева., без ДДС

ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА:

Финансовата помощ за одобрени ПИИ е в размер до 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ:

ИСУН