Отворена е процедура BG16RFPR001-1.003 „Внедряване на иновации в предприятията“

ОСНОВНА ЦЕЛ:

Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за внедряване на продуктови иновации или иновации в бизнес процесите в тематичните области на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 г. (ИСИС 2021-2027).

1/ Тематична област “Информатика и ИКТ”;

2/ Тематична област “Мехатроника и микроелектроника”;

3/ Тематична област “Индустрии за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии”;

4/ Тематична област “Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии”;

5/ Тематична област “Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика”.

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Краен срок: 31.01.2024 г. 16:30 ч.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА? ИЗИСКВАНИЯ?

1) Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.

2) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.

3) Да са микро-, малки и средни предприятия (МСП) по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП) и Приложение I „Определение за МСП“ към Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията, или малки дружества със средна пазарна капитализация (Small Mid-Caps).

Единствено микро-, малки и средни предприятия (МСП) могат да заявят подкрепа за проекти, които водят до внедряване на иновация в тематична област “Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика” на ИСИС 2021-2027.

4) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2022 финансова година в зависимост от категорията на предприятието – кандидат, както следва:

Категория на предприятиетоНетни приходи от продажби за 2022 г.[1]
Микро предприятие≥ 100 000 лева
Малко предприятие≥ 300 000 лева
Средно предприятие и Малко дружество със средна пазарна капитализация≥ 1 000 000 лева
Голямо предприятие≥ 2 000 000 лева

ПАРТНЬОРСТВО:

/

КАКВИ ПРОЕКТИ СЕ ФИНАНСИРАТ?

1) Проектите трябва да са насочени към внедряване на продуктова иновация или иновация в бизнес процесите (насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги) , която е собствена разработка на кандидата  или на база интелектуални права, придобити от трети лица .

Иновация е нов или подобрен продукт или процес (или комбинация от двете), който значително се различава от предишните продукти или процеси на предприятието и който е предоставен на потенциални потребители (продукт) или е въведен в употреба от предприятието (процес).

а/ Продуктова иновация е нова или подобрена стока или услуга, която значително се различава от предишните стоки или услуги на предприятието и е въведена на пазара.

б/ Иновация в бизнес процесите (процесова иновация) е нов или подобрен бизнес процес (или комбинация от двете) на една или повече от една функции, които значително се различават от предишните бизнес процеси на предприятието и са въведени в организацията на дейността на предприятието. Бизнес процеси:

 • Производство на стоки и предоставяне на услуги;
 • Разпространение и логистика;
 • Маркетинг и продажби;
 • Информационни и комуникационни системи;
 • Администрация и управление;
 • Разработване на продукти и бизнес процеси.

2) Проектите следва да водят до внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или до внедряване на иновация в бизнес процесите (насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги), попадаща в обхвата на ЕДНА  от изброените по-долу тематични области и подобласти на ИСИС 2021-2027:

1. Тематична област „Информатика и ИКТ“;

2. Тематична област „Мехатроника и микроелектроника”;

3. Тематична област „Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии“;

4. Тематична област „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“;

5. Тематична област „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“.

1. В рамките на тематична област „Информатика и ИКТ“ се включват следните приоритетни подобласти:

 • ИКТ-базирани услуги и системи; ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии и рекреативни индустрии, кръгова и биобазирана икономика, туризъм (във връзка с другите тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри, теле-медицина и теле-грижа и “вградени технологии”;
 • 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;
 • Интернет на нещата (IoT);
 • Изкуствен интелект и повишаване на промишления и технологичен капацитет в усвояване на изкуствения интелект;
 • големи/свързани данни, геопространствени данни, анализ на данни, обработка на данни (Data processing, Small data science), инструментариум за работа с данни, споделяне, обмен, използване и повторно използване на данни, облачни изчисления (Big Data, Grid and Cloud Technologies), модели за предвиждане, основани на данни; симулация, моделиране и цифрови близнаци;
 • комуникационни мрежи, включително безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;
 • киберфизически системи и цифрови двойници; киберсигурност;
 • блокчейн технологии;
 • системи и услуги в сферата на финтех;
 • технологии за човеко-машинно взаимодействие (Interaction technologies);
 • интернет услуги; софтуер като услуга, innovation-as-a-service и everything-as-a-service (SaaS, IaaS и XaaS) и архитектура на услугата; уеб, хибридни и “native” приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;
 • производства, включително Fabless, особено на създадени в България продукти, устройства и системи.

2. В рамките на тематична област „Мехатроника и микроелектроника” се включват следните приоритетни подобласти:

– Производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;

– Машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху универсална, специализирана, специална/кибер/ и сервизна роботика;

– Разработка и производство на електронни и електромеханични компоненти и модули;

– Инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи на база платформа “Индустрия 4.0” и дигитализация и цифрова трансформация на индустриалното производство;

 – Проектиране, развитие и производство на роботизирани системи за автоматизация в т.ч. и такива с изкуствен интелект; Насърчаване стартирането на серийно производство на български автономни роботи и системи; увеличено внедряване на роботи и автономни технологии в българската промишленост; използване на роботи в секторите с дългосрочен дефицит на кадри като: земеделие, хигиенни дейности, ръчни повторяеми операции и други;

– Разработване, изследване и приложение на системи за технологична роботизация, с акцент на тежки процеси и агресивни среди (заваръчни процеси, леярски системи, обслужване и поддръжка на агресивни и опасни процеси и др.);

– Проектиране и производство на високотехнологични и експортно ориентирани мехатронни продукти с висока добавена стойност вкл. в аеро-космическата индустрия и участие в над-национални производствени вериги; Хибридно валидиране на мехатронни системи чрез виртуални и физически прототипи; Автомобилна и авио-мехатроника;

– Интелигентни системи и уреди, вкл. използващи изкуствен интелект; 3-D моделиране, проектиране и валидиране на компоненти и системи; 3-D принтиране за нуждите на индустрията;

– Биомехатроника; Биоелектроника– моделиране и характеризиране на зарядов пренос и обработка на сигнали в биообекти като протеини, DNA и др. за разработване на градивни елементи и създаване на прототипи на интегрални устройства и сензори;

– Системи и технологии за развитие на Синята икономика;

– Системи и технологии, базирани на мобилност и местоположение;

– Фотоника и технологии за изображения;

– Моделиране (device modeling) на полупроводникови елементи и компоненти, както и схеми и системи, съдържащи конвенционални и неконвенционални субмикронни и наноразмерни устройства – компактни модели, физични модели, поведенчески модели, логически модели, системни модели; Схемно (circuit) проектиране (ECAD), топологично (layout) проектиране (ECAD), технологично проектиране (TCAD) и разработване на интегрални схеми и системи – цифрови, аналогови, смесеносигнални, RF; Проектиране, разработване, изследване, прототипиране и окачествяване на специализирани аналогови и цифроаналогови интегрални схеми (ASIC), включително EMC и ESD защита-върху-чип; Верификация и тестване на полупроводникови интегрални схеми в процеса на разработване и в процеса на производство;

– Виртуални технологии за развитие на нови продукти и процеси, виртуално прототипиране и оптимизация;

– Проектиране, разработване, характеризиране и прототипиране на MEMS устройства и структури за сензори, RF, биомедицински, индустриални, земеделски, фармакология и др. приложения;

– Асемблиране и корпусиране на полупроводникови чипове;

– Анализ на отказите (failure analysis) в интегрални схеми, системи, устройства, модули; Разработване на софтуер за вградени системи (embedded systems), както и софтуерни решения за проектиране (EDA), вкл. с отворен код;

– Синтез и характеризиране на нови материали с приложения в микро- и наноелектрониката;

– Проектиране, разработване и производство на устройства, съоръжения и системи с приложение в полупроводниковите производства; Пилотни линии за експериментиране, разработване и тестване на иновативни процеси, съоръжения и технологии;

– Моделиране, характеризиране, проектиране и разработване на процеси и технологии за преобразуване на събраната енергия (energy harvesting), както и проектиране, прототипиране и производство на такива устройства;

– Разработване, усъвършенстване и адаптиране на подходи, технологии за ускоряване на разработването на квантови чипове.

3. В рамките на тематична област „Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии“   се включват следните приоритетни подобласти:

 • Методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти);
 • Производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига;
 • Персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства;
 • Медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм);
 • Биотехнологии с пряко приложение за здравословен начин на живот;
 • Въвеждане на иновативни методи в селското стопанство и рибовъдството, без използване на химически препарати за борба с вредители и торене;
 • Приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси;
 • Синя и зелена биобазирана икономика;
 • Индустриални биотехнологии;
 • ИКТ с приложение в тематичната област;
 • Ин витро, тъканно инженерство и регенеративна медицина;
 • Фотоника и технологии за изображения, екрани и технологии за дисплей.

4. В рамките на тематична област „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ се включват следните приоритетни подобласти:

 • Културните и творческите индустрии, вкл. дигитализация (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистично занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио);
 • Компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;
 • Производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки и услуги за алтернативни и екстремни спортове и туризъм, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания).

5. В рамките на тематична област „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“ се включват следните приоритетни подобласти:

 • Иновации в областта на производството, съхранение, спестяване, ефективно разпределение и потребление на енергия, вкл. от различни възобновяеми енергийни източници;
 • Създаване на съвременни информационни комплекси за автономни енергийни системи;
 • Водород – базирани технологии: производство на водород с акцент върху зеления водород, съхранение, транспорт и използване на водорода в индустрията, енергетиката, транспорта и бита;
 • Разработване на иновативни устойчиви технологии за интегриране на водород в промишлени процеси, особено тези, които са по-трудни за декарбонизация, като стомана, цимент и стъкло;
 • Разработване и внедряване на технологии свързани с устойчивата мобилност (батерийна и водородна), базирана на водород и други алтернативни горива, свързана инфраструктура и еко-мобилността;
 • Технологии за ефективно използване на ресурсите, за намаляване съдържанието на опасни вещества, за използване на алтернативни суровини и материали, за удължаване живота на продуктите и използването им в други производства и услуги;
 • Безотпадни технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства и услуги.

ВАЖНО: Единствено микро-, малки и средни предприятия (МСП) могат да заявят подкрепа за проекти, които водят до внедряване на иновация в тематична област “Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика” на ИСИС 2021-2027.

II. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

Допустими по настоящата процедура са проектни предложения, включващи следните дейности:

ЕЛЕМЕНТ А „Инвестиции“ (задължителен):

Дейност 1. Внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите посредством придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи (ДМА).

Дейност 2. Внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите посредством придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др., представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА).

ЕЛЕМЕНТ Б „Услуги“ (незадължителен):

Дейност 1. Защита на правата по индустриална собственост върху внедряваната иновация.

Дейност 2. Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите .

2.1) Консултантските услуги в подкрепа на иновациите включват дейности за услуги, извършени от правоспособен представител по индустриална собственост, свързани със защита на индустриална собственост на национално, европейско и/или международно равнище, вкл. проучвания (за „състояние на техниката“, „новост“, „изобретателска стъпка“ и „техническа приложимост“) , свързани с внедряваните по проекта иновативни продукти/процеси.

2.2) Помощните услуги в подкрепа на иновациите включват:

а) дейности за осигуряване на достъп до бази данни и библиотеки, които да бъдат използвани във връзка с подобряването на внедрявания по проекта продукт (стока или услуга) или бизнес процес;

б) дейности за осигуряване на услуги от лаборатории  за провеждане на изследвания, измервания и изпитвания.

БЮДЖЕТ:

293 374 500 лева

БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ:

Тематични областиКатегориятаРегион в преходПо-слабо развити региониОбщо
Приоритет 1 „Иновации и растеж“, Специфична цел: RSO1.1.  (За проекти, които внедряват иновация в тематични области: 1. “Информатика и ИКТ”; 2. “Мехатроника и микроелектроника”; 3. “Индустрии за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии” и 4. “Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии”)Микро- и малки предприятия8 801 235 лева 4 500 000 евро79 211 115 лева 40 500 000 евро88 012 350 лева 45 000 000 евро
Средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация8 801 235 лева 4 500 000 евро79 211 115 лева 40 500 000 евро88 012 350 лева 45 000 000 евро
  Общо17 602 470 лева 9 000 000 евро158 422 230 лева 81 000 000 евро176 024 700 лева 90 000 000 евро
Приоритет 2 „Кръгова икономика“, Специфична цел: RSO2.6. (За проекти, които внедряват иновация в тематична област 5. “Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика”)Микро- и малки предприятия5 867 490 лева 3 000 000 евро52 807 410 лева 27 000 000 евро58 674 900 лева 30 000 000 евро
Средни предприятия5 867 490 лева 3 000 000 евро52 807 410 лева 27 000 000 евро58 674 900 лева 30 000 00 евро
  Общо11 734 980 лева 6 000 000 евро105 614 820 лева 54 000 000 евро117 349 800 лева 60 000 000 евро
Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощМаксимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ в зависимост от категорията на предприятието-кандидат
  50 000 леваМикро- и малки предприятия: 500 000 лева
Средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация: 800 000 лева

В допълнение, максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуално проектно предложение НЕ следва да надвишава:

– за микропредприятия: 100% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

– за малки предприятия: 60% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

– за средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация: 25% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА:

25-50%

ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ:

ИСУН