Процедура за БФП “Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност над 200 kW”

ОСНОВНА ЦЕЛ:

Да допринесе за увеличаване на дела на чиста енергия в енергийния микс на България по пътя към климатична неутралност чрез предоставяне на подкрепа за изграждане и интегриране в електрическата мрежа на нови допълнителни 1 425 MW производствени мощности от възобновяеми източници (ВИ) заедно с 350 MW локални съоръжения за съхранение на електрическа енергия (ЛСС), спрямо 2022 г.

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

12.06.2024 г. 16:30 ч.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА? ИЗИСКВАНИЯ?

1) Да са търговци по смисъла на Търговския закон и да са регистрирани по реда на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или да са еквивалентно лице, регистрирано в държава членка на Европейското икономическо пространство.

2) Да са регистрирали надлежно информацията за своите действителни собственици съгласно изискванията на чл. 63 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, освен ако попадат в изключенията или съгласно законодателството на държавата членка на Европейското икономическо пространство по регистрацията им.

3) Гаранция за участие

Кандидатите по настоящата процедура чрез подбор за изпълнение на инвестиции от крайни получатели трябва да предоставят банкова гаранция за участие в размер на 3% от безвъзмездното финансиране, за което се кандидатства.

4) Да имат самостоятелно или чрез своя(ите) акционер(и)/съдружник(ци) собствен капитал от:

(а) 1 млн. лева за предложения за изграждане на комбинирани проекти, където производствения компонент от ВИ е с планирана мощност <=5 MW.

(б) 4 млн. лева за предложения за изграждане на комбинирани проекти, където производствения компонент от ВИ е с планирана мощност <= 20 MW.

(в) 6 млн. лева за предложения за изграждане на комбинирани проекти, където производствения компонент от ВИ е с планирана мощност над 20 MW.

5) При сключване на договор за финансиране, крайният получател предоставя в полза на СНД банкова гаранция за добро изпълнение в размер на 10% от одобреното безвъзмездно финансиране. Банковата гаранция трябва да е със срок на валидност до 30.09.2026 г.

6) Да са ангажирали технически ръководител (физическo или юридическо лице) на комбинирания проект, който да е работил по сходен проект, като сходността се определя от следните категории:

– Проект(и) с най-малко 2 MW инсталирана мощност на обект за производство на електрическата енергия от ВИ, присъединени към мрежи средно напрежение, за проектни предложения с инсталирана мощност на компонента от ВИ до 5 MW.

– Проект(и) с най-малко 5 MW инсталирана мощност на обект за производство на електрическата енергия от ВИ, присъединени към мрежи средно или високо напрежение, за проектни предложения с инсталирана мощност на компонента от ВИ: от 5 MW до 20 MW.

– Проект(и) с най-малко 20 MW инсталирана мощност на обект за производство на електрическата енергия от ВИ, присъединени към мрежи високо напрежение, за проектни предложения с инсталирана мощност на компонента от ВИ над 20 MW.

По настоящата инвестиция не се предоставя финансова подкрепа за:

а) сектора на рибарството и аквакултурите;

б) сектора на първичното производство на селскостопански продукти;

в) преработка и продажба на селскостопански продукти;

г) улесняване на закриването на неконкурентоспособни въглищни мини в съответствие с Решение 2010/787/ЕС на Съвета;

д) сектори,  изключени в член 13 на Регламент (ЕС) № 651/2014.

Когато кандидатът упражнява едновременно дейност в недопустими сектори и в допустими сектори по настоящата инвестиция, средства по тази инвестиция се предоставят само за дейностите в допустимите сектори, като кандидатът (крайният получател) следва да води отделна счетоводна отчетност по отношение на приходите, разходите, активите и пасивите, свързани с всяка дейност, която да гарантира отделяне на дейностите, така че дейностите в недопустимите сектори да не се ползват от безвъзмездно финансиране, предоставено по настоящата процедура.

КАКВИ ПРОЕКТИ СЕ ФИНАНСИРАТ?

Да са за комбинирани проекти за изграждане на нова мощност за производство на електрическа енергия от слънчева и/или вятърна енергия и за ЛСС, където и двата елемента (производство и съхранение) представляват компоненти на едно и също проектно предложение. Годишно компонентът за съхранение трябва да приема най-малко 75 % от електрическата енергия, която съхранява от пряко присъединената електрическа централа за производство на електрическа енергия от ВИ, на годишна база [1].

ВАЖНО: За да отговаря на изискването за “нова мощност”, предложението трябва да отговаря на едно от следните изисквания:

1) предложение, при което се изграждат нови мощности за производство на електрическа енергия от ВИ (вятърна и/или слънчева енергия) с ЛСС  –  към момента на подаване на предложението за изпълнение на инвестиция:

a) не са започнали работите по проекта[2] за двата компонента (производство и съхранение); или

б) работите по проекта по отношение на ЛСС не са започнали преди подаване на предложението за изпълнение на инвестиция по настоящата процедура, а по отношение на компонента за производство на електрическа енергия от ВИ – строителството да е започнало след 12 февруари 2021 г., но да не е въведен в експлоатация преди 1 януари 2023.

2) разширяване или реконструкция на енергийни обекти за производство на електрическа енергия от ВИ в експлоатация с увеличаване на съществуващата инсталирана мощност. В тези случаи, предложението се съобразява и е допустимо само за увеличената мощност (разликата между инсталираната мощност след разширението и реконструкцията и инсталираната мощност на съществуващия обект преди разширението и реконструкцията). Разширението и реконструкцията трябва да отговарят на условията за нови проекти по т. 1) а) или б) по-горе.

Посочените по-горе обстоятелства се декларират от кандидатите при подаване на предложението (Приложение 12), а преди сключване на договори за финансиране с одобрените кандидати, съответствието им ще се проверява чрез извършване на съответните служебни и документални проверки.

Да имат постигнат следния етап на готовност на предложението:

Към момента на подаване на заявлението:

•      Влязло в сила решение или становище на компетентния орган по околна среда: i) че не се изисква екологична оценка по ЗООС, оценка на въздействието върху околната среда по ЗООС или оценка на съответствието по ЗБР  за компонента от комбинирания проект, свързан с производството на електрическа енергия от ВИ; или ii) за вида на оценката по ЗООС и ЗБР, която трябва да бъде извършена, и договор за назначаване на сертифициран експерт в тази връзка за компонента от комбинирания проект, свързан с производството на електрическа енергия от ВИ (доказателства, които се предоставят при подаване на заявлението: заверено копие от решение/я на компетентния орган по околна среда);

и

•      заверено копие от валидно становище за присъединяване (в случите по чл.26а, ал. 2 от ЗЕВИ) или валиден предварителен договор или действащ договор за присъединяване със съответния мрежови оператор за компонента от комбинирания проект, свързан с производството на електрическа енергия от ВИ.

Да предвиждат инсталиране на ЛСС на комбинирания проект със следните характеристики:

•      минимална мощност от 30% от инсталираната мощност (MW) на производствения компонент на комбинирания проект и не повече от 50% от инсталираната мощност на производствения компонент на комбинирания проект (MW) [3];

•      да зарежда най-малко 75% от капацитета за съхранение на ЛСС с електрическата енергия от пряко свързания енергиен обект за производство на електрическа енергия от ВИ на годишна база;

•      ЛСС да имат гарантиран (полезен) капацитет за продължителност от най-малко 2 часа (дефиниран като отношението на гарантирания капацитет на ЛСС, в MWh, към неговата максимална мощност на зареждане/разреждане в MW, C-Rate да е максимум C/2). 

ВАЖНО: Мощностите за производство на електрическа енергия от ВИ и на ЛСС, които се заявяват от кандидата във Формуляра за кандидатстване не могат да бъдат различни от инсталираните и въведени в експлоатация мощности. В тази връзка, кандидатът следва внимателно да определи и посочи минималната инсталирана мощност, която ще постигне при реализирането на инвестицията.

ВАЖНО: Обстоятелствата по точка 6) се удостоверяват чрез представения на етап кандидатстване: на идеен проект или технически/работен проект, изготвен от лице с проектантска правоспособност, вписано в съответния регистър на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и отговарящ на приложимите нормативни изисквания).

Да бъдат за не повече от 1/3 от общата квота на мощността за производство на електрическа енергия от ВИ съгласно раздел 7 по-горе за едно предприятие за един или няколко проекта.

При изчисляването на 1/3 от общата квота, ще се включват и предложения на  свързаните с кандидата предприятия. Свързаността ще се установява към датата на подаване на предложението за инвестиция.

Допустими дейности:

Изграждане на комбиниран проект за нова инсталирана мощност за производство на електрическа енергия от слънчева и/или вятърна енергия и за ЛСС.

Съответствието на крайния резултат от изградения с настоящата инвестиция комбиниран проект за нови инсталирани мощности за производство на електрическа енергия от слънчева и/или вятърна енергия и за ЛСС се удостоверява посредством протокол за въвеждането в експлоатация на енергийното съоръжение, издаден от органите по ЗУТ. Протоколът задължително следва да съдържа информация за инсталираната и присъединена към съответната електрическа мрежа и въведена в експлоатация (1) инсталирана нова мощност за производство на електрическа енергия от ВИ (вятърна и/или слънчева енергия) (MW); (2) инсталирана нова мощност на ЛСС (MW) и (3) общ капацитет на ЛСС (MWh). СНД може да извърши допълнителна проверка на информацията, посочена в протокола със съдействие на конкретния мрежови оператор.

Енергийните обекти за производство на електрическа енергия от слънчева и/или вятърна енергия и ЛСС трябва да бъдат присъединени към съответната електроразпределителна или електропреносна мрежа и въведени в експлоатация съгласно приложимото законодателство (ЗУТ) не по-късно от 31.03.2026 г. В случаите когато за комбинирания проект е необходимо да бъде получена лицензия за производство на електрическа енергия по ЗЕ, лицензията (съответно и решение на КЕВР за издаване на разрешение за започване на лицензионна дейност (ако е приложимо) трябва да бъде издадена и влязла в сила до 31.03.2026 г. Изискванията се отнасят и до двата компонента (производство и съхранение) на комбинирания проект.

ВАЖНО: Обстоятелствата за комбинирания проект от предходния параграф се удостоверяват преди изплащане на помощта чрез представяне на заверени копия от: (а) влязло в сила разрешение за ползване (за строежи от първа, втора и трета категория) или с удостоверение за въвеждане в експлоатация (за строежи от четвърта и пета категория), издадено от органите на Дирекцията за национален строителен контрол/ органа, издал разрешението за строеж, при условия и по ред, определени в наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството; (б) лицензия за производство на електрическа енергия, издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), ако е приложимо и решение на КЕВР за даване на разрешение за започване на лицензионна дейност (ако е приложимо); и (в) договор за достъп и пренос на електрическа енергия със съответния мрежови оператор.

Допустими по процедурата са следните видове разходи:

1) разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА);

2) разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА).

3) разходи за строително-монтажни работи (СМР);

4) разходи за услуги от инженерно-технически характер;

5) разходи за съоръженията за свързване на ЛСС към съоръженията на обекта, който се изгражда по комбинирания проект.

6) административни разходи за държавни и общински такси във връзка с регистрационни и разрешителни режими.

БЮДЖЕТ:

427 544 438 лева.

БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ:

  • до 50% от допустимите разходи, но не повече от •    743 215 лева (без ДДС) за 1 МW инсталирана мощност на ЛСС.

ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА:

  • Минимален размер на безвъзмездно финансиране за предложение – няма;
  • Максимален размер на безвъзмездно финансиране за предложение за един проект за едно предприятие – до 58 674 900 лева.

ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ:

ИСУН

Минимални технически изисквания

ПараметърМерна единицаМинимална изисквана стойност
 Експлоатационен живот в циклиБрой≥ 2 000 цикъла
 Ефективност на ЛСС при C/2 и пълен цикъл заряд и разряд (включва инвертор с управление, конвертори, охлаждаща система, батерии и всички допълнителни електрически консумации. Не включва трансформаторната уредба в случай на присъединяване към уредба високо/средно напрежение)%>80
 Минимален използваем капацитет на батерията на ЛСС%при заряд ≥ 80% при разряд ≤ 10%
 Възможност за безпроблемна работа на ЛСС при външни температури, без редуциране на мощността на инверторната система°C≤ -25°C ≥ +45°C
 Гарантирана годишна използваемост на ЛССБрой цикли≥ 360 цикъла
               
  • Всички активи следва да бъдат нови, неупотребявани, да имат СЕ маркировка и Декларация за съответствие от производител/вносител (основание за допускане на европейския пазар).
  • Проектът ще осигури баланс на съоръжението за съхранение (Balance of Plant) – обхващащ всички инфраструктурни компоненти и системи, необходими за функционирането на съоръжението.

[1] Съгласно чл. 41, пар 1а от Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014

[2] Съгласно дефиницията за започване на работата по чл. 2, пар. 23 от Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014: „започване на работите по проекта“ означава първото от следните събития: започване на строителните работи, свързани с инвестицията, или поемане на първия правнообвързващ ангажимент за поръчка на оборудване или всеки друг ангажимент, който прави инвестицията необратима. Купуването на земя и подготвителните дейности като получаването на разрешителни и провеждането на проучвания на осъществимостта не се считат за започване на работите по проекта.

[3] По този начин се гарантира, че ЛСС е подходящо оразмерена и пропорционална на инсталираната мощност на производствения компонент на комбинирания проект, за да отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) 651/2014 да абсорбира 75% от енергията, която съхранява, от електрическата енергия от пряко свързания енергиен обект за производство на електрическа енергия от ВИ на годишна база.