Интегра груп

Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Администратор на лични данни: “ИНТЕГРА ГРУП 2011” ЕООД, с ЕИК 201613307, със седалище в гр. София, община Столична, ул. “Христо Белчев” № 21, ет. 2, ап. офис 209.
Данни за контакт: Христо Чорбаджийски
Телефон: 0885 899 407
Факс: /
E-mail: office@integra-group.eu

Защита на личните данни

В качеството ни на администратор на лични данни ние осъществяваме обработване на лични данни на нашите клиенти при спазване на принципите и изискванията на Общия регламент относно защитата на лични данни ЕС 2016/679 (GDPR) и действащото законодателство, с цел да се гарантира защитата и неприкосновеността на личните данни.
Обработването на лични данни се осъществя само за целите, за които се събират данните, като се гарантира изцяло тяхното законосъобразно и прозрачно ползване.

Какви Ваши лични данни обработваме?

„ИНТЕГРА ГРУП 2011″ ЕООД обработва лични данни на своите клиенти с цел изпълнение на договорните си отношения. Личните данни, които се обработват от Дружествотоq са обикновени, свързани с идентификацията на физическото лице, необходими за сключване на договор и изпълнение на нашите ангажименти.

Защо и как обработваме Вашите лични данни?

Обработваме лични данни на нашите Клиенти с цел осъществяване търговската си дейност и изпълняване на договорните си задължения. Събираните лични данни са ограничени до минимално необходимите и изисквани от законодателството, свързани със сключването на договор с Дружеството и изпълнение на задълженията между страните.
Също така обработването на данните е свързано и с цел охрана на имущество, осигуряване на сигурността, безопасността и реда в охраняваните места, превенция и предотвратяване на кражби и други злоупотреби, както и съдействие на компетентни органи.
Личните данни се обработват единствено доколкото е необходимо и само в изпълнение на посочените цели.

На кого ще предоставяме Вашите лични данни?

В изпълнение на договорните задължения е възможно личните данни да бъдат предоставени на наши бизнес партньори, с които се намираме в договорни взаимоотношения. Предоставянето на лични данни е свързано с допълнително гарантиране от страна на нашите партньори за обработване на личните данни, единствено с цел изпълнение на конкретни задължения. При предоставяне на лични данни на наши бизнес партньори ние изискваме гаранция, че Вашите лични данни ще се използват само и единствено за целта, за която са предоставени.
Вашите данни могат да бъдат предоставени на трети лица с цел защита правата и интересите на Дружеството, съдебни и други публични органи.
При поискване, обработваните от нас лични данни се предоставят на лицето, за което се отнасят.

Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни?

Съхраняването на лични данни е обвързано с целите, за които същите се съхраняват. “ИНТЕГРА ГРУП 2011” ЕООД съхранява личните данни за срок от 5 години, считано от постигането на целта, освен ако не е налице друг нормативно определен срок.
При постигане на целта и изтичане на нормативно определените срокове, Дружеството заличава Вашите данните.

Какви права имате по отношение на Вашите лични данни?

Всички физически лица, чийто данни се обработват от Дружеството, разполагат със следните права по отношение на личните си данни:

Право на достъп
Всички лица, чиито лични данни се обработват, могат да поискат потвърждение от Дружеството дали се обработват личните им данни, с каква цел се осъществява обработването, както и да получат копие от личните данни в пълен обем.
Правото на достъп е ограничено от правата и свободите на другите лица, поради което предоставянето на лични данни е изцяло съобразено с това.
В случаите, в които физическите лица изискват една и съща информация, която е била вече предоставена или искането е прекомерно, Дружеството може да откаже предоставяне на тази информация.

Право на коригиране

Всяко физическо лице, чиито данни се обработват от Дружеството, може да поиска от нас коригирането на лични данни, които са неточни и непълни.

Право на изтриване

Физическите лица, чиито данни обработваме, имат право да поискат изтриване на личните си данни и да бъдат „забравени“. Това е възможно, в случай, че личните данни:
– вече не са необходими за целите, за които са били събрани и/или договорното правоотношение е изпълнено;
– е оттеглено съгласие, ако обработването се основава на него, съгласно посоченото по-горе;
– е упражнено правото на възражение и др.
Следва да имате предвид, че Вашите лични данни ще бъдат незабавно изтрити/заличени когато: са преминали нормативно задължителните сроковете за съхранение на личните данни, както е посочено по-горе и са изпълнени целите, за които са били събрани данните. Възможно е личните данни да не бъдат изтрити в посочените срокове, когато са необходими за упражняване защита на интересите на Дружеството, предоставянето им е необходимо по изискване от публичен орган или друго законово изискване.

Право на ограничаване на обработването

В някои случаи е възможно да поискате от нас ограничаване на обработването на Вашите лични данни. Ограниченото обработване обикновено се свежда до съхранение на личните Ви данни, като всяко друго обработване се преустановява.

Право да оттеглите съгласието си:

В случай, че обработваните от нас данни е свързано с предоставяне на съгласие от Ваша страна, то следва да имате предвид, че е възможно да оттеглите съгласието си по всяко време. Оттеглянето на съгласието за обработка на личните данни ще доведе до тяхното ограничено ползване и/или изтриване. Това е възможно да се случи, единствено след изпълнение на договорните отношения помежду ни и изтичането на нормативно определени срокове, ако са налице такива.

Право на жалба

В случай, че при обработката на личните Ви данни сме нарушили приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, която е компетентния орган в Република България.
За предоставяне на изисканите данни е възможно да поискаме допълнително информация, с която да гарантираме Вашата идентичност, съответно, че разполагате с правото да получавате тази информация.
Предоставянето на информация от Дружеството е безплатно, освен ако исканията са явно неоснователни или прекомерни – в тези случаи можем да поискаме заплащане на такса, която да покрие административните разходи или да откажем да предприемем действия по искането.

Как можете да упражните своите права?

Можете да упражните Вашите права, като се свържете с нас на посочените координати за контакт. Ние ще отговорим на Вашите коментари, въпроси и искания в срок до един месец от получаването им. При необходимост този срок може да бъде удължен, за което ще бъдете уведомени.

Как защитаваме личните Ви данни?

Дружеството е предприело всички необходими организационни и технически мерки, които да гарантират, че обработването на личните данни е законосъобразно и прозрачно.
Служителите, които имат отношение към обработването на личните данни, са запознати с изискванията относно защитата на личните Ви данни. Обработването на личните данни се осъществява изцяло на принципите на ограниченото събиране и на ограниченото използване, разкриване и съхранение.
Периодично се осъществява проверка на всички мерки за сигурност в Дружеството, начините на обработка и съхранение на лични данни в изпълнение на поставените цели.