Предстои процедура № BG-RRP-6.007 „Инвестиции за изграждане/реконструкция и оборудване на животновъдни обекти за отглеждане и преценка на мъжки разплодни животни, в т. ч. добив на биологичен материал от тях“

ОСНОВНА ЦЕЛ:

Подкрепата по процедурата цели насърчаване на развъдно-подобрителната дейност при едрите и дребни преживни животни (ЕРД и ДРД), и по-конкретно – отглеждането на качествени мъжки разплодници с ценни наследствени, биологични и стопански качества, като един от съществените фактори за постигане на бърз генетичен прогрес. По този начин за по-кратък период от време страната би могла да достигне средноевропейското ниво на селекция при тези видове животни.

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Индикативна дата на обявяване на процедурата 31.05.2023 г.

БЮДЖЕТ:

4 591 920,14 лв.

+ 918 385,01 лв. (разходи за невъзстановим ДДС)

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА? ИЗИСКВАНИЯ?

1. Финансова помощ по процедурата се предоставя на развъдни организации на едри и дребни преживни животни (ЕПЖ и ДПЖ);

2. Кандидатите по т. 1 трябва да отговарят на следните условия:

2.1 да са признати по чл. 29б  от Закона за животновъдството преди 07.04.2022 г.;

2.2 да имат одобрена развъдна програма и действащо разрешение за извършване на развъдна дейност по чл. 30б, ал. 1 от Закона за животновъдството преди 07.04.2022 г.. В случаите, когато срокът на разрешението за развъдна дейност изтича след подаване на предложението за извършване на инвестиция, преди изплащане на помощта кандидатът следва да подсигури действащо разрешително до края на периода на мониторинг;

2.3 да са микро-, малки и средни предприятия съгласно чл. 3 от ЗМСП;

2.4 да са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза;

3. В съответствие с чл. 8, ал. 2 от Закона за животновъдството, за финансова помощ могат да кандидатстват развъдни организации, отговарящи на условията по т. 2, учредени като дружества по смисъла на чл. 357 – 364 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), като участниците сключват договор за дружество по чл. 357 от ЗЗД, което към датата на подаване на проектното предложение следва да е регистрирано в регистър Булстат. Договорът по ЗЗД трябва е с нотариална заверка на подписите.

КАКВИ ПРОЕКТИ СЕ ФИНАНСИРАТ?

Подпомагат се предложения за инвестиции, пряко свързани с насърчаване на развъдно-подобрителната дейност при едрите и дребни преживни животни (ЕПЖ и ДПЖ), и по-конкретно – отглеждането на качествени мъжки разплодници с ценни наследствени, биологични и стопански качества, добив на биологичен материал, като един от съществените фактори за постигане на бърз генетичен прогрес.

Допустими разходи:

1. Разходи за материални инвестиции за:

1.1. Изграждане/реконструкция/ремонт на животновъден обект за отглеждане на мъжки разплодни животни със станции за добив, преценка, съхранение и разпространение на семенна течност (обор за отглеждане на животните, помещения за съхранение на фураж, съоръжения за съхранение на течен и твърд тор, помещения за временно карантиниране на животни и др.);

1.2. Закупуване на оборудване, включително чрез финансов лизинг, свързано с дейностите по отглеждане на животните: хранилки, поилки, хранителни решетки, прегради, станоци и друго оборудване, съобразно вида на отглежданите мъжки животни за разплод;

1.3. Закупуване на оборудване и апаратура, включително чрез финансов лизинг, необходимо за лабораторията за окачествяване, охлаждане, замразяване и съхранение на семенна течност. Допустими са само разходи отговарящи на определението на чл. 50 от ЗКПО за данъчни дълготрайни материални активи (ДМА);

1.4. Закупуване, включително чрез финансов лизинг на специализирани транспортни средства за разпространение, с цел използване на добития разплоден материал;

БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ:

1. Минималният размер на допустимите разходи за едно предложение за изпълнение на инвестиция (ПИИ), представено от един кандидат е 30 000 лв.

2. Максималният размер на допустимите разходи за едно ПИИ, представено от един кандидат е 1 500 000 лв.

ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА:

Финансовата помощ за одобрени ПИИ е в размер до 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ:

ИСУН