Отворена е процедура BG05SFPR002-1.004 „АДАПТИРАНА РАБОТНА СРЕДА“

ПРОГРАМА:
„Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

Процедура за безвъзмездна финансова помощ:
BG05SFPR002-1.004 „АДАПТИРАНА РАБОТНА СРЕДА“

ОСНОВНА ЦЕЛ:
Целите са обвързани с предоставянето помощ на предприятията за посрещане на новите предизвикателства, свързани с осъществяването на прехода към климатично неутрална икономика и променящите се модели на работа. Това изисква бързи промени в пазара на труда и налага предприемане на ефективни мерки за подобряване на достъпа до трудова заетост на качествени работни места и адаптиране към промените в работната среда. Предвидените дейности също се очаква да допринесат за подобряване на здравословната и безопасна работното среда в предприятията, което е ключов елемент за постигането на устойчиви условия на труд за всички работници, спомагайки за намаляване на рисковете за здравето на работното място и за подобряване на стандартите за здравословни и безопасни условия на труд.

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
05.01.2024 г. 17:00 ч.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА? ИЗИСКВАНИЯ?
„Кандидати” за безвъзмездна финансова помощ са всички физически и юридически лица, и техни обединения, които кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ чрез подаване на проектно предложение.

В допълнение към общите изисквания, кандидатът трябва да е лице със самостоятелна правосубектност, което има право да осъществява дейност на територията на Република България и е търговец по смисъла на чл. 1 от Търговския закон.


Кандидатът трябва да отговаря и на следните изисквания:
• Кандидатът отговаря на изискванията за предоставяне на минимални помощи, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/2013
• Кандидатът разполага с финансов капацитет
• Кандидатът разполага с оперативен капацитет за изпълнение на проектното предложение:
o Кандидатът има опит в изпълнението на поне една от дейностите, включени в проектното предложение, посочен във формуляра за кандидатстване; или
o Кандидатът има приключил поне един проект, финансиран със средства от ЕС, националния бюджет или други донори, в който е участвал в ролята на кандидат или партньор, посочен във формуляра за кандидатстване.

КАКВИ ПРОЕКТИ/ДЕЙНОСТИ СЕ ФИНАНСИРАТ?

Разработване и прилагане на „зелени“ модели на организация на труд съобразно спецификата на конкретните работни места в предприятията. Изготвяне на „зелени“ карти за организация на работни процеси на конкретните работни места. Обучение на лицата от целевата група насочено към внедряване на „зелени“ модели на организация на труд.

Осигуряване на превенция и профилактика на „бърнаут“ на работното място и „ефекти от COVID пандемията върху менталното здраве“ – психологическа подкрепа.
Кандидатът може да осигури за заетите при него лица психологическа подкрепа във връзка с превенция и профилактика на стреса на работното място, професионалното прегаряне и ефектите от COVID пандемията върху менталното здраве на работещите.

Закупуване на лични предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло
В рамките на дейността кандидатът има право да закупи и осигури ЛПС и/или специално работно облекло за своите служители. Това могат да бъдат нови по вид ЛПС и/или специално работно облекло, които досега не са използвани в предприятието, или ЛПС и/или специално работно облекло, които осигуряват по-висока защита от тези, които се използват текущо

Осигуряване на колективни предпазни средства, вкл. модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд.

Осигуряване на социални придобивки за работещите, вкл. ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др.

БЮДЖЕТ:
100 000 000 лв

БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ:
Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лева
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 166 лева

ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА:
За кандидати големи предприятия – съфинансирането е в размер на минимум 20% от общата стойност на проекта и е задължително.
За микро, малки и средни предприятия не се изисква съфинансиране.

ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ:
ИСУН

Повече информация тук