admin

Отворена е процедура за безвъзмездна финансова помощ: BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”

ПРОГРАМА/СХЕМА: Национален план за възстановяване и устойчивост   Процедура за безвъзмездна финансова помощ: BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията” ОСНОВНА ЦЕЛ: Предоставяне на безвъзмездни средства за изграждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление, комбинирани с локални съоръжения за съхранение на …

Отворена е процедура за безвъзмездна финансова помощ: BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията” Read More »

Предстои процедура за безвъзмездна финансова помощ BG-RRP-4……. „Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници“

ОСНОВНА ЦЕЛ: Целта на инвестицията е да се увеличи използването на възобновяема енергия в крайното потребление на енергия в сектор домакинства чрез предоставяне на финансиране по: Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване (БГВ); Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия. СРОК ЗА …

Предстои процедура за безвъзмездна финансова помощ BG-RRP-4……. „Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници“ Read More »

Предстои процедура за безвъзмездна финансова помощ:„Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм“

ПРОГРАМА/СХЕМА:Национален план за възстановяване и устойчивост Процедура за безвъзмездна финансова помощ:„Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм“ ОСНОВНА ЦЕЛ:Устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм. СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:Индикативна дата на обявяване …

Предстои процедура за безвъзмездна финансова помощ:„Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм“ Read More »

Агенцията по обществени поръчки публикува Методическо указание за индексиране на договори по време на изпълнението им в условия на инфлация.

Агенцията по обществени поръчки публикува Методическо указание № МУ-1 от 1 април 2022 г. относно възможности за индексиране на договори по време на изпълнението им в условия на инфлация. Указанието е достъпно на Портала за обществени поръчки в секция „Методология“ в подстраница „Методически указания“.