admin

Процедура за БФП “Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност от 200 kW до 2 MW”

ОСНОВНА ЦЕЛ: Да допринесе за увеличаване на дела на чиста енергия в енергийния микс на България по пътя към климатична неутралност чрез предоставяне на подкрепа за изграждане и интегриране в електрическата мрежа на нови допълнителни 1 425 MW производствени мощности от възобновяеми източници (ВИ) заедно с 350 MW локални съоръжения за съхранение на електрическа енергия …

Процедура за БФП “Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност от 200 kW до 2 MW” Read More »

Процедура за БФП “Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност над 200 kW”

ОСНОВНА ЦЕЛ: Да допринесе за увеличаване на дела на чиста енергия в енергийния микс на България по пътя към климатична неутралност чрез предоставяне на подкрепа за изграждане и интегриране в електрическата мрежа на нови допълнителни 1 425 MW производствени мощности от възобновяеми източници (ВИ) заедно с 350 MW локални съоръжения за съхранение на електрическа енергия …

Процедура за БФП “Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност над 200 kW” Read More »

Отворена е процедура BG05SFPR002-1.004 „АДАПТИРАНА РАБОТНА СРЕДА“

ПРОГРАМА:„Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 Процедура за безвъзмездна финансова помощ:BG05SFPR002-1.004 „АДАПТИРАНА РАБОТНА СРЕДА“ ОСНОВНА ЦЕЛ:Целите са обвързани с предоставянето помощ на предприятията за посрещане на новите предизвикателства, свързани с осъществяването на прехода към климатично неутрална икономика и променящите се модели на работа. Това изисква бързи промени в пазара на труда и налага предприемане на ефективни …

Отворена е процедура BG05SFPR002-1.004 „АДАПТИРАНА РАБОТНА СРЕДА“ Read More »

Отворена е процедура № BG-RRP-6.004 „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“

ОСНОВНА ЦЕЛ: Основна цел на Фонда за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство е предоставяне на своевременна целева подкрепа на българските земеделски производители, под формата на безвъзмездни средства, за бързо възстановяване от последиците от COVID-19 пандемията, преодоляване на проблемите, които възпрепятстват конкурентоспособността и устойчивостта на аграрния сектор и ускоряване на неговата адаптация …

Отворена е процедура № BG-RRP-6.004 „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ Read More »

Отворена е процедура BG16RFPR001-1.001 „Разработване на иновации в предприятията“

ОСНОВНА ЦЕЛ: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност чрез разработване на иновации в тематичните области на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 (ИСИС 2021-2027). СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: Краен срок: 15.05.2024 г. 16:30 ч КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА? ИЗИСКВАНИЯ? 1) Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за …

Отворена е процедура BG16RFPR001-1.001 „Разработване на иновации в предприятията“ Read More »

Предстои процедура „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията”

ОСНОВНА ЦЕЛ: Ускоряване на прехода към кръгова икономика  чрез предоставянето на безвъзмездни средства на предприятията от производствения сектор за въвеждане на кръгови модели  за използване на ресурсите и внедряване на неутрални по отношение на климата методи и технологии за производство и потребление на продуктите от дейността им. СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: Предстои обявяване на процедурата КОЙ …

Предстои процедура „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията” Read More »

Предстои процедура № BG-RRP-6.007 „Инвестиции за изграждане/реконструкция и оборудване на животновъдни обекти за отглеждане и преценка на мъжки разплодни животни, в т. ч. добив на биологичен материал от тях“

ОСНОВНА ЦЕЛ: Подкрепата по процедурата цели насърчаване на развъдно-подобрителната дейност при едрите и дребни преживни животни (ЕРД и ДРД), и по-конкретно – отглеждането на качествени мъжки разплодници с ценни наследствени, биологични и стопански качества, като един от съществените фактори за постигане на бърз генетичен прогрес. По този начин за по-кратък период от време страната би …

Предстои процедура № BG-RRP-6.007 „Инвестиции за изграждане/реконструкция и оборудване на животновъдни обекти за отглеждане и преценка на мъжки разплодни животни, в т. ч. добив на биологичен материал от тях“ Read More »

Предстои процедура BG-RRP-6.006 „Центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци“

ОСНОВНА ЦЕЛ: Основна цел на процедурата е да се подпомогне процеса на предлагане на пазара на селскостопанска продукция, попадаща в обхвата на сектор „Плодове и зеленчуци“, чрез финансиране на инвестиции, допринасящи за предлагането на продукти, чието качество, състояние и вид отговарят на потребностите на крайния потребител. По този начин, подкрепата ще предостави възможност за повишаване …

Предстои процедура BG-RRP-6.006 „Центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци“ Read More »

Предстои процедура BG-RRP-6.005- „Инвестиции, свързани с ефективно управление на води в земеделските стопанства“

ОСНОВНА ЦЕЛ: Подкрепата по процедурата цели по-ефективно използване на водните ресурси в земеделските стопанства, на базата на внедряване на водоспестяващи технологии, използване на пречистени отпадъчни води, автоматизиране на процесите на управление на водите, намаляване на загубите на вода и пр. СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: Индикативна дата на обявяване на процедурата 31.05.2023 г. БЮДЖЕТ: 99 736 317 лв. …

Предстои процедура BG-RRP-6.005- „Инвестиции, свързани с ефективно управление на води в земеделските стопанства“ Read More »

Агенцията по обществени поръчки публикува Методическо указание за индексиране на договори по време на изпълнението им в условия на инфлация.

Агенцията по обществени поръчки публикува Методическо указание № МУ-1 от 1 април 2022 г. относно възможности за индексиране на договори по време на изпълнението им в условия на инфлация. Указанието е достъпно на Портала за обществени поръчки в секция „Методология“ в подстраница „Методически указания“.