ИНТЕГРА ГРУП
идеите в действие

УСЛУГИ

A. УСЛУГИ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ:

 • Консултантска услуга за изработване на документация за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки и Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм, Фонд "Убежище, миграция и интеграция" и Фонд "Вътрешна сигурност" (загл. изм. и доп. - дв, бр. 50 от 2015 г., в сила от 03.07.2015 г., изм. и доп. дв. бр.50 от 3 юли 2015г.),  с конкретни ползватели на услугата - възложители на обществени поръчки съгласно чл. 7 от зоп и/или чл.4 на пмс 118., което включва:
 • Определяне на законосъобразната по вид процедура, съгласно праговете на приложимите закони.
 • Определяне на вид /услуга, СМР или доставка/, предмет и наименование на обществената поръчка.
 • Попълване на образците на Решение и Обявление
 • Попълване на обявление до ЕС;/когато е приложимо/
 • Определяне на срок за провеждане на процедурата;
 • Изработване на цялостен пакет от документация за съответната процедура по ЗОП:
  • Указания за подготовка на оферти в процедурата;
  • Образци на приложими за съответната процедура декларации;
  • Образец на ценова оферта;
  • Образци на гаранции за участие/изпълнение;
  • Методика за оценка на офертите – когато критерия за оценка е „икономически най- изгодната оферта”;
  • Образец на договор за възлагане на обществената поръчка;
  • Изготвяне на Техническото задание за обществени поръчки, като при ОП с предмет СМР –представяне на КСС на възложителя и подробно описание на дейностите, предмет на СМР;
  • Пълно описание на предмета на възлаганата поръчка;
  • Изготвяне на пакет документи по ПМС 118.
 • Консултантската услуга включва и изготвяне на необходимата кореспонденция при наложими последващи вписвания на нови обстоятелства в партидата на възложителя, нанасяне на технически или операторски редакции, отстраняване на технически или правописни грешки в попълнените образци на възложителя, чрез изготвяне на образец на Решение за промяна  съгласно ЗОП, по предварително зададени параметри от възложителя, съгласно реда на чл. 27а от ЗОП.
 • При необходимост и законови предпоставки, консултантската услуга включва и изготвяне на образци на Решения за прекратяване на процедурата.
 • Осъществяване на юридически консултации и помощ при изготвяне на писма – „Въпроси и отговори”, в отговор на запитвания на потенциални кандидати / участници в процедурата.

 

 • Консултантска услуга – Изготвяне на отговор на искови молби/жалби срещу решенията на възложителя
 • консултации  относно използването на технически средства за комуникация при представянето на доказателства;
 • Консултации относно представянето на писмени становища към компетентния съд- форма и съдържание; наименованието на писменото становище (искова молба или жалба, писмена защита, писмена реплика, писмена дуплика, молба за встъпване, писмено становище при встъпване, възражение за недопустимост, становище относно …, отговори на въпросите и т.н.);
 • изготвяне на необходимата  писмена защита, включваща исканията на ответника, които ще бъдат точно определени в началото или края на писмената защита и излагане на тезата за оспорването на факти, твърдени от противната страна, с конкретно посочване съответните факти;

 

 • Консултантска услуга за извършване на преглед, съгласуваност, получаване на консултации и препоръки към вече изготвени документации, преди тяхното официално обявяване:
 • Услугата обхваща обстоен преглед на подготвената документация, нанасяне на необходимите корекции със съгласието на възложителят;
 • Предоставяната консултантска услуга има за цел предотвратяване на риска от обявяване и провеждане на незаконосъобразни процедури за възлагане на обществени поръчки;
 • Обучения за законосъобразно изготвяне на документации и провеждане на процедури по ЗОП/ ПМС 118.
  Предоставяните от нас обучения:
 • целят намаляване риска от провеждане на незаконосъобрани процедури
 • са съобразени с потребностите на специфична целева група: експерти и ръководни кадри в рамките на съответната администрация, изпълнители на услуги, строителство и доставки
 • целят успешно реализиране на проекти на бенефициенти на донорски програми и същевременно ефективно усвояване на средствата от ЕС
 • гарантират възможност за мултиплициране на придобитите познания,
 • гарантират придобиването на приложими в практиката знания, касаещи процеса на възлагане на обществени поръчки и избор на качествен изпълнител

 

ПОЯСНЕНИЕ КЪМ УСЛУГИТЕ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ:
Субектите на възлагане определени от ЗОП са следните възложители на обществени поръчки:

   • органите на държавна власт, Президентът на Република България, омбудсманът на Република България, Българската народна банка, главният прокурор и административните ръководители на прокуратурите в страната, както и други държавни институции, създадени с нормативен акт;
   • дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина, както и постоянните представителства на Република България към международните организации;
   • публичноправните организации;
   • обединенията от субекти по т. 1 или 3;
   • публичните предприятия и техни обединения, когато извършват една или няколко от дейностите по чл. 7а - 7д от ЗОП;
   • търговците или други лица, които не са публични предприятия, когато въз основа на специални или изключителни права извършват една или няколко от дейностите по чл. 7а - 7д от ЗОП.

Консултации по изготвяне на документации за провеждане на избор на изпълнители по реда на ЗОП се предлагат за следните видове процедури:

 • Открита процедура за възлагане на обществени поръчки с обект по чл. 3, ал. 1 от ЗОП, които имат следните стойности без ДДС:
 • за строителство - по-високи от 264 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната - по-високи от 1 650 000 лв.;
 • за доставки, услуги и конкурс за проект - по-високи от 66 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната - по-високи от 132 000 лв.
 • Обществените поръчки с обект по чл. 3, ал. 2, за провеждане на открита процедура по закона при следните стойности без ДДС:
 • за строителство - равни или по-високи от 4 000 000 лв.;
 • за доставки, услуги и конкурс за проект - равни или по-високи от 400 000 лв.

Консултации относно възможностите за  възложителите да прилагат предвидените в ЗОП опростени правила, при провеждане на гореизброените открити процедури:

 • Изготвяне на документации при провеждане на избор на изпълнител при  условията и реда на глава осма "а" от ЗОП при обществени поръчки с обект по чл. 3, ал. 1 на стойност без ДДС:
 • за строителство - от 60 000 до 264 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната - от 670 000 до 1 650 000 лв.;
 • за доставки или услуги - от 20 000 до 66 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната - от 66 000 до 132 000 лв.

Изготвяне на пълен пакет Документация за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, включва следните документи, в зависимост от вида, обекта и предмета  на процедурата:

 • решението за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и консултации относно избор на правилния и законосъобразен ред на възлагане, съобразно графика за планирани поръчки със сходен предмет за календарната година;
 • обявлението за обществената поръчка с пълното му съдържание;
 • пълното описание на предмета на поръчката, включително на обособените позиции, когато е приложимо;
 • техническите спецификации /  ако поръчката произтича от договор за получаване на безвъзмездна финансова помощ /ДПБФП/, след запознаване с проектното предложение и целите на възлагането/, ако не е налице ДПБФП , след представяне от страна на възложителя на пълно описание на обема и спецификата, предмет на възлагане, а също така и при представяне на инвестиционните проекти, когато се изискват при обществената поръчка за строителство.
 • разписване на минималните изисквания към офертите.
 • изготвяне на методиката за определяне на комплексната оценка на офертата, когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта;
 • изготвяне на образец на офертата, както и указание за подготовката й;
 • проекта на договор съобразен с обекта и предмета на възлагане.

В резултат на осъществяване на услугата, възложителите ще разполагат с  Документация за участие, която да  публикуват в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на публикуването на обявлението.

 

 

УСЛУГИ ЗА УЧАСТНИЦИ/ИЗПЪЛНИТЕЛИ:

 

 • Консултантска услуга за подготовка и окомплектоване на оферти на потенциални участници в процедури за възлагане на обществени поръчки съгласно  ЗОП/ ПМС 118.
 • Осъществяване на юридическа подкрепа и консултации за пълното окомплектоване на оферти от страна на потенциални кандидати/ участници в процедури за възлагане на обществени поръчки, включително изготвяне на Технически предложения /Плик 2/ за участие в обявени обществени поръчки.

 

 • Консултации относно възможните действия, които участника би могъл да предприема при съмнения за незаконосъобразност на решението и на документацията за възлагане на обществена поръчка.

 

 • Консултации относно формулиране на исканията за разяснения на документацията за участие от страна на потенциални участници.

 

 • Проследяване на публикувани обяви за тръжни процедури от бенефициенти на донорски програми.
 • Регулярно проследяване на публикувани обяви за тръжни процедури по предварително зададени критерии на национално, регионално и местно ниво.
 • Регулярно проследяване на публикувани обяви за тръжни процедури по предварително зададени критерии на ниво ЕС

 

 • Обучения по провеждане на процедури по ЗОП/ ПМС 118.