ИНТЕГРА ГРУП
идеите в действие

УСЛУГИ

 

I. УСЛУГИ ЗА УЧАСТНИЦИ/ИЗПЪЛНИТЕЛИ:

Консултантска услуга за подготовка и окомплектоване на оферти на потенциални участници в процедури за възлагане на поръчки съгласно ЗОП/ ПМС 118/ПМС 160.

 • Осъществяване на юридическа подкрепа и консултации за пълното окомплектоване на оферти от страна на потенциални кандидати/ участници в процедури за възлагане на поръчки, включително изготвяне на Технически предложения.

 • Консултации относно възможните действия, които участникът би могъл да предприема при съмнения за незаконосъобразност на решението и на документацията за възлагане на обществена поръчка.

 • Консултации относно формулиране на исканията за разяснения на документацията за участие от страна на потенциални участници.

 • Проследяване на публикувани обяви за тръжни процедури/ процедури за възлагане на обществени поръчки от бенефициенти на донорски програми;
  Регулярно проследяване на публикувани обяви за тръжни процедури/процедури за възлагане на обществени поръчки по предварително зададени критерии на национално, регионално и местно ниво;
  Регулярно проследяване на публикувани обяви за тръжни процедури/ процедури за възлагане на обществени поръчки по предварително зададени критерии на ниво ЕС.
 • Обучения свързани с подготвянето на оферти за участие в процедури възлагани по реда на ЗОП/ ПМС 118/ПМС 160.

 

 

II. УСЛУГИ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ:

Консултантска услуга за изработване на документация за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки, Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм, Фонд "Убежище, миграция и интеграция" и Фонд "Вътрешна сигурност" и Постановление № 160 от 1 юли 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретни ползватели на услугата - възложители на обществени поръчки съгласно чл. 5 от зоп и/или бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ, които не са възложители по смисъла на Закона за обществените поръчки, което включва:

1. Определяне на законосъобразната по вид процедура, съгласно праговете на приложимите нормативни актове;
Определяне на вид /услуга, СМР или доставка/, предмет и наименование на поръчката;
Определяне на срок за провеждане на процедурата;


а) Изработване на цялостен пакет от документация за съответната процедура по ЗОП:
Указания за подготовка на оферти в процедурата;
Образци на приложими за съответната процедура декларации;
Образец на ценова оферта;
Методика за оценка на офертите – икономически най- изгодната оферта, определена въз основа на критерия оптимално съотношение качество/цена /когато е приложимо/;
Попълване на образците на Решение и Обявление /когато е приложимо/;
Проект на договор за възлагане на обществената поръчка;
Изготвяне на Техническото задание за обществени поръчки, като при ОП с предмет СМР – представяне на КСС на възложителя и подробно описание на дейностите, предмет на СМР;
Пълно описание на предмета на възлаганата поръчка;

Консултантската услуга включва и изготвяне на необходимата кореспонденция при наложими последващи вписвания на нови обстоятелства в партидата на възложителя, нанасяне на технически или операторски редакции, отстраняване на технически или правописни грешки в попълнените образци на възложителя, чрез изготвяне на образец на Решение за промяна съгласно ЗОП, по предварително зададени параметри от възложителя.
При необходимост и законови предпоставки, консултантската услуга включва и попълване на информация в редактора на форми на АОП за прекратяване на процедурата.
Осъществяване на юридически консултации и помощ при изготвяне на писма – „Въпроси и отговори”, в отговор на запитвания на потенциални кандидати / участници в процедурата.

б) Изготвяне на пакет документи по ПМС 118.


в) Изготвяне на пакет документи по ПМС 160.

 

2. Консултантска услуга – Изготвяне на отговор на искови молби/жалби срещу решенията на възложителя:
Консултации относно използването на технически средства за комуникация при представянето на доказателства;
Консултации относно представянето на писмени становища към компетентния съд- форма и съдържание; наименованието на писменото становище (искова молба или жалба, писмена защита, писмена реплика, писмена дуплика, молба за встъпване, писмено становище при встъпване, възражение за недопустимост, становище относно отговори на въпросите и т.н.);
Изготвяне на необходимата писмена защита, включваща исканията на ответника, които ще бъдат точно определени в началото или края на писмената защита и излагане на тезата за оспорването на факти, твърдени от противната страна, с конкретно посочване съответните факти.

3. Консултантска услуга за извършване на преглед, съгласуваност, получаване на консултации и препоръки към вече изготвени документации, преди тяхното официално обявяване:
Услугата обхваща обстоен преглед на подготвената документация, нанасяне на необходимите корекции със съгласието на възложителя;
Предоставяната консултантска услуга има за цел предотвратяване на риска от обявяване и провеждане на незаконосъобразни процедури за възлагане на обществени поръчки/процедури по реда на ПМС 118 и ПМС 160.

4. Обучения за законосъобразно изготвяне на документации и провеждане на процедури по ЗОП/ ПМС 118/ ПМС 160.
Предоставяните от нас обучения:
- целят намаляване риска от провеждане на незаконосъобрани процедури;
- са съобразени с потребностите на специфична целева група: експерти и ръководни кадри в рамките на съответната администрация, изпълнители на услуги, строителство и доставки;
- целят успешно реализиране на проекти на бенефициенти на донорски програми и същевременно ефективно усвояване на средствата от ЕС;
- гарантират възможност за мултиплициране на придобитите познания;
- гарантират придобиването на приложими в практиката знания, касаещи процеса на възлагане на обществени поръчки и избор на качествен изпълнител;

ПОЯСНЕНИЕ КЪМ УСЛУГИТЕ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ:
Субектите на възлагане определени от ЗОП са следните възложители на обществени поръчки:

Публични възложители са:
1. президентът на Република България;
2. председателят на Народното събрание;
3. министър-председателят;
4. министрите;
5. омбудсманът на Република България;
6. управителят на Българската народна банка;
7. председателят на Конституционния съд на Република България, административните ръководители на органите на съдебна власт, които управляват самостоятелни бюджети, както и административните ръководители на прокуратурите в страната;
8. областните управители;
9. кметовете на общини, на райони, на кметства, както и кметските наместници, когато са разпоредители с бюджет;
10. председателите на държавните агенции;
11. председателите на държавните комисии;
12. изпълнителните директори на изпълнителните агенции;
13. ръководителите на държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, включително обособени структури на органите на изпълнителната власт, когато са юридически лица и разпоредители с бюджет;
14. представляващите публичноправните организации;
15. ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина, както и на постоянните представителства на Република България към международни организации;
16. представляващите лечебните заведения - търговски дружества по чл. 36 - 37 от Закона за лечебните заведения, собственост на държавата и/или общините, на които повече от 50 на сто от приходите са от държавния и/или общинския бюджет, и от бюджета на Националната здравноосигурителна каса;
17. ръководителите на централни органи за покупки, създадени за задоволяване на потребностите на публични възложители.


Секторни възложители са:
1. представляващите публичните предприятия и техни обединения, когато извършват една или няколко секторни дейности;
2. представляващите търговците или други лица, които не са публични предприятия, когато въз основа на специални или изключителни права извършват една или няколко секторни дейности;
3. ръководителите на централни органи за покупки, създадени за задоволяване потребности на секторни възложители.

Консултации по изготвяне на документации за провеждане на избор на изпълнители по реда на ЗОП се предлагат за следните видове процедури:

1. открита процедура;
2. ограничена процедура;
3. състезателна процедура с договаряне;
4. договаряне с предварителна покана за участие;
5. договаряне с публикуване на обявление за поръчка;
6. състезателен диалог;
7. партньорство за иновации;
8. договаряне без предварително обявление;
9. договаряне без предварителна покана за участие;
10. договаряне без публикуване на обявление за поръчка;
11. конкурс за проект;
12. публично състезание;
13. пряко договаряне;
14. Събиране на оферти с обява/покана.

При възлагане на обществени поръчки публичните възложители прилагат процедурите по т. 1 - 3 , 6 - 8 и 11 - 13.
При възлагане на обществени поръчки секторните възложители прилагат процедурите по т. 1, 2, 4, 6, 7, 9 и 11 - 13.
При възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност възложителите прилагат процедурите по т. 2, 5, 6 и 10.

 

Процедурите т. 1 - 11 се прилагат, когато:

1. публични възложители, както и техни обединения възлагат обществени поръчки с прогнозна стойност, по-голяма или равна на:

а) 5 000 000 лв. - за строителство;
б) 264 033 лв. - за доставки и услуги;
в) 500 000 лв. - за услуги по приложение № 2 от ЗОП;


2. публични възложители, работещи в областта на отбраната, възлагат обществени поръчки с прогнозна стойност, по-голяма или равна на:

а) 5 000 000 лв. - за строителство;
б) 264 033 лв. - за услуги и за доставки, които включват продукти по приложение № 3 от ЗОП;
в) 408 762 лв. - за доставки, които включват продукти извън обхвата на приложение № 3 от ЗОП;
г) 500 000 лв. - за услуги по приложение № 2 от ЗОП;


3. секторни възложители възлагат обществени поръчки с прогнозна стойност, по-голяма или равна на:

а) 5 000 000 лв. - за строителство;
б) 817 524 лв. - за доставки и услуги;
в) 1 000 000 лв. - за услуги по приложение № 2 от ЗОП;


4. публични и секторни възложители възлагат поръчки в областите отбрана и сигурност с прогнозна стойност, по-голяма или равна на:

а) 817 524 лв. - за доставки на военно оборудване, включително на части, компоненти и/или монтажни елементи за него, включително оборудване, включено в списъка на продуктите, свързани с отбраната, приет на основание чл. 2, ал. 1 от Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба;
б) 817 524 лв. - за доставки на чувствително оборудване, включително на части, компоненти и/или монтажни елементи за него;
в) 817 524 лв. - за услуги, пряко свързани с оборудването по букви "а" и "б" за всеки и всички елементи от неговия жизнен цикъл;
г) 5 000 000 лв. - за строителство, пряко свързано с оборудването по букви "а" и "б" за всеки и всички елементи от неговия жизнен цикъл;
д) 817 524 лв. - за услуги за специфични военни цели или за чувствителни услуги;
е) 5 000 000 лв. - за строителство за специфични военни цели или за чувствително строителство;


5. възложителите провеждат конкурс за проект на стойност, по-голяма или равна на 70 000
лв.

 

Възложителите прилагат процедурите по т. 12 или 13, когато обществените поръчки имат прогнозна стойност:
1. при строителство - от 270 000 лв. до 5 000 000 лв.;
2. при доставки и услуги, включително и услугите по приложение № 2 от ЗОП - от 70 000 лв. до съответния праг в зависимост от вида на възложителя и предмета на поръчката.

 

Възложителите прилагат реда за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица, когато обществените поръчки имат прогнозна стойност:
1. при строителство - от 50 000 лв. до 270 000 лв.;
2. при доставки и услуги, с изключение на услугите по приложение № 2 от ЗОП - от 30 000 лв. до 70 000 лв.

 

Възложителите могат да възлагат директно обществени поръчки с прогнозна стойност, по-малка от:
1. 50 000 лв. - при строителство;
2. 70 000 лв. - при услуги по приложение № 2 от ЗОП;
3. 30 000 лв. - при доставки и услуги извън тези по т. 2.

Изготвяне на пълен пакет Документация за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, включва следните документи, в зависимост от вида, обекта и предмета на процедурата:

 • Решението за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и консултации относно избор на правилния и законосъобразен ред на възлагане, съобразно графика за планирани поръчки със сходен предмет в рамките на 12 месеца;
 • Обявление за обществената поръчка с пълното му съдържание;
 • Пълно описание на предмета на поръчката, включително на обособените позиции, когато е приложимо;
 • Технически спецификации/ако поръчката произтича от договор за получаване на безвъзмездна финансова помощ /ДПБФП/, след запознаване с проектното предложение и целите на възлагането/, ако не е налице ДПБФП, след представяне от страна на възложителя на пълно описание на обема и спецификата, предмет на възлагане, а също така и при представяне на инвестиционните проекти, когато се изискват при обществената поръчка за строителство;
 • Разписване на минималните изисквания към участниците, след предварително съгласуване с възложителя (Критерии за подбор);
 • Изготвяне на методика за комплексна оценка на икономически най-изгодната оферта, определена въз основа на критерия оптимално съотношение качество/цена;
 • Изготвяне на образец на техническа/ценова офертата, както и указание за подготовката й;
 • Изготвяне на проект на договор съобразен с обекта и предмета на възлагане, съдържащ задължителните реквизити от образците публикувани на сайта на АОП (в случаите когато е приложимо);

В резултат на осъществяване на услугата, възложителите ще разполагат с Документация за участие, която да публикуват в профила на купувача в деня на публикуването на обявлението в РОП/Официален вестник на ЕС (в случаите когато е приложимо).