ИНТЕГРА ГРУП
идеите в действие

УСЛУГИ

 

Ако желаете да получите оферта за нашите консултантски услуги, моля, попълнете и изпратете обратно на office@integra-group.eu този въпросник!

 

1. Систематизиране и предоставяне на информация за текущи и предстоящи Европейски програми и проекти, както и за други донорски програми

 

2. Програмиране участие във финансиращи програми и проекти

 • Анализ на необхoдимистите на потенциален кандидат (организация),
 • Позициониране на потенциален кандидат (организация) в предстоящи и текущи донорски програми.

 

3. Оценка на допустимостта

 • Анализ на потенциален кандидат и проектна идея,
 • Помощ при определянето на най-подходящия източник за финансиране на проектната идея на клиента;
 • Подробен анализ на дейностите на клиента и консултиране за кандидатстване по подходяща за клиента програма, съобразно неговите идеи и нужди;
 • Съдействие при определяне на точните параметри на проектната идея,
 • Оценка на шансовете на потенциален кандидат по дадена схема за безвъзмездна помощ за успешно финансиране.

 

4. Подготовка на проекто-предложения

 • Разписване на проектна идея;
 • Подготовка, оценка и корекции на нужните документи за кандидатстване – формуляр за кандидатстване, бюджет, логическа матрица, придружаващи документи и др.;
 • Осигуряване на цялостно техническо обслужване при разработването на проектите - комплектоване на документите за кандидатстване;
 • Съдействие при подаването на проектното предложение;
 • Координиране на процеса по информиране на клиента за резултатите от конкурса и за последващите етапи,
 • Съдействие при подготовката на изисквани от страна на координиращия орган допълнителна информация или документация в хода на оценката на проектното – предложение.

5. Цялостно управление на проекти от подписването на договор за безвъзмездно финансиране до финално отчитане

Управлението на един проект е може би най-важният, най-отговорният и най-сложният етап от осъществяването на проектния цикъл. Проектоуправлението е един цялостен процес, съвкупност от редица различни микро-дейности, които се извършват при зададени специфични изисквания от страна на донорската организация, изразяващи се в ограничение във времето и в документацията, както и изисквания за цялостното качество на изпълнението на проектните дейности.

С други думи – управлението на един проект е този процес, благодарение на който проектната идея бива успешно осъществена.

Какво е нужно за успешното управление на един проект?

Управлението на един проект изисква спазване на зададени от донорската организация конкретни административни и финансови процедури, както и познаване в дълбочина на отделните процедури и правила в рамките на донора.

Екипът ни в ИНТЕГРА ГРУП ООД е готов да Ви окаже открито и отговорно цялостно управление на проекта – от сключването на договора с донорската организация до крайното отчитане на постигнатите резултати, което включва:

 • Административно ръководство;
 • Изготвяне на графици за изпълнението на проекта; следене спазването на сроковете;
 • Определяне на задълженията на лицата, свързани в процеса на проекто управление;
 • Очертаване на евентуални рискови етапи в хода на изпълнението и намиране на решения;
 • Координиране връзките с финансиращата институция;
 • Подготовка на цялостна документация за обявяване на тръжни процедури за доставка на стоки, строителство и услуги;
 • Финансово управление и отчетност;
 • Подготовка на документацията към финансираща институция (поетапни и крайни доклади);
 • Подготовка за мониторинг от финансиращата институция;
 • Подготовка на архив на проекта;
 • Съдействие при подготовка на документи за промени в хода на изпълнението на проекта;
 • Координиране на изпълнението на договорите с поддоставчиците;
 • Съдействие при дейности, свързани с визуализацията на проекта;

 

6. Стратегическо управление и координиране на проекти на холдингови структури, общински администрации и др.

 

7. Подготовка на тръжни оферти по търгове обявени от бенефициенти на донорски програми