ИНТЕГРА ГРУП
идеите в действие

ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ

 

Екипа и мрежата от консултанти на ИНТЕГРА ГРУП предлага специфична консултантска помощ на публични организации за реализация на институционални проекти:

 • Институционално изграждане;
 • Извършване на проучвания, изследвания, анализи;
 • Формулиране, планиране и изпълнение на политики;
 • Разработване на концепции, стратегии, планове за действие;
 • Разработване на програми и проекти;
 • Провеждане на информационни кампании;
 • Обучение на персонал;
 • Разработване на тръжни досиета;
 • Разработване на процеси, процедури и документи (вкл. насоки за кандидатстване, апликационни формуляри и пр.);
 • Одит на системи и процедури;
 • Разработване на системи за мониторинг;
 • Мониторинг на програми и проекти;
 • Оценка на програми и проекти;
 • Управление на програми и проекти;
 • Създаване на партньорства за трансфер на ноу-хау;
 • Маркетинг и промотиране на региони;
 • Маркетинг на регионални туристически продукти;
 • Междурегионално и трансгранично сътрудничество;
 • Регионално планиране и развитие;
 • Изграждане на инструменти за регионално развитие:
  • местни инициативни групи (МИГ - LEADER);
  • публично - частни партньорства,
  • клъстъри – бизнес коопериране;
  • регионални сдружения за управление на отпадъците;
  • центрове за професионално обучение и професионално ориентиране; центрове за регионални инвестиции;
  • центрове за технологичен трансфер;
  • бизнес/научни и индустриални паркове;
  • бизнес инкубатори и др.