ИНТЕГРА ГРУП
идеите в действие

ОПИТ

 

За изпълнение на дейността свързана с консултации в сферата на обществените поръчки,  дружеството залага на екип от утвърдени специалисти-юристи с дългогодиешн опит в публичната администрация и частния сектор. Нашите експерти имат дългогодишен опит в участието и подготовката и провеждането на обществени поръчки, участвали са в комисии за обществени поръчки с различен предмет на възлагане и познават в детайли актуалната нормативна уредба, както и наложенате практика от КЗК и ВАС, във връзка с решаване на спорове в сферата на приложимото законодателство.  

Консултантите ни в сферата на обществените поръчки, разполагат със специфичен опит в  следните дейности:

 • в изготвяне на документации за възлагане на обществени поръчки, окомплектоване и подготвяне на оферти за участие в  обществени поръчки;
 • участие в комисии в качеството на правоспособни юристи - член и/или председател на комисия;
 • прилагането на нормативната уредба на ЗОП и свързаното с нея гражданскоправно  законодателство;
 • дългогодишен опит и работа с приоритетни дейности по осъществяване на предварителен и последващ контрол на обществени поръчки на бенефициенти по проекти, финансирани със средства на ЕС;
 • опит базиран на  работа в сектор с приоритет на дейност борба с измами и предотвратяване на нередности, разглеждане и разрешаване на казуси с нередности, относно проекти реализирани чрез съфинансиране от структурните фондове на ЕС, включващи разглеждане на казуси свързани с възлагане и /или  изпълнение на обществени поръчки и други  приложими закони в сферата на българското и европейското законодателство.

 

СПИСЪК НА ИНСТИТУЦИИ/ОРГАНИЗАЦИИ, за които е работил нашия консултантски екип:

 • МРРБ
 • Министерство на туризма
 • Агенция по заетостта
 • Столична община
 • Община Казанлък
 • Община Троян
 • Община Минерални Бани
 • Българска академия на науките
 • Национален институт на правосъдието
 • Дирекция на Национален парк „Пирин“
 • Дирекция на природен парк „Витоша“
 • Дирекция на природен парк „Врачански балкан“
 • ИА ЕСМИС

 

СПИСЪК НА ПРОГРАМИ, по които е работил нашия консултантски екип:

  • ФАР Конкурентноспособност, Фаза 1;
  • ФАР Конкурентноспособност, Фаза 2;
  • ФАР Конкурентноспособност, Фаза 3;
  • Финансова схема за трансфер на знания към предприятията (ваучерна схема, ИАНМСП, МИЕ);
  • Оперативна програма „Конкурентноспособност” 2007-2013;
  • Оперативна програма „Конкурентноспособност” 2014-2020;
  • Оперативна   програма   „Регионално   развитие” 2007-2013;
  • ФАР Съвместен Фонд за Малки Проекти България – Румъния, 2007-2013;
  • Оперативна програма Човешки ресурси, 2014-2020;
  • Оперативна програма Човешки ресурси, 2007-2013;
  • Фар Човешки ресурси Фаза 2;
  • Фар Деинституционализация Фаза 2;
  • Фар Деинституционализация Фаза 3;
  • Програма за развитие на селските райони 2007-2013;
  • Програма за развитие на селските райони 2014-2020,
  • Фонд „Условия на труд”.