ИНТЕГРА ГРУП
идеите в действие

НОВИНИ

15.02.19

ПОКАНА:
BG05M9OP001-1.057 „УМЕНИЯ“

 

ПРОГРАМА:
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”


ЦЕЛИ:
Процедурата е насочена към повишаване квалификацията на работната сила, насърчавайки професионалното и кариерно развитие, едновременно с което се стимулира участието в различни форми на заетост и учене през целия живот. С изпълнението на процедурата се цели и повишаване на икономическата активност и подобряване достъпа до заетост за търсещите работа безработни и неактивни лица, посредством предоставяне на възможности за включване в различни по вид обучения.


КРАЕН СРОК:
03.05.2019г., 17:30 часа.

 

PDF ФАЙЛ ТУК


КАКВИ ДЕЙНОСТИ/РАЗХОДИ СЕ ФИНАНСИРАТ?

1. Включване на лица от целевите групи в специфични обучения за конкретното работно място/работен процес:
• включва подготовка, която е пряко и главно приложима към настоящата или бъдещата длъжност на работника в предприятието;
• осигурява квалификация, която само в ограничена степен може да се използва в други предприятия и/или области на дейност/икономически отрасли;
• попада извън обхвата на системата за професионално образование и обучение и извън обхвата на обученията за придобиване на ключова компетентност съгласно ПМС № 280/2015.

2. Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация (но не по-висока от трета квалификационна степен) на лица от целевите групи, съгласно индивидуалните характеристики на лицето и спецификата на работното място.

3. Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности на лица от целевите групи, съгласно индивидуалните характеристики на лицето и спецификата на работното място.
• Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици”
• Ключова компетентност 3 „Математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологиите“
• Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”
• Ключова компетентност 5 „Умение за учене“
• Ключова компетентност 6 „Обществени и граждански компетентности“
• Ключова компетентност 7 „Инициативност и предприемачество

4. Предоставяне на възможност за гъвкави форми на заетост (работа на непълно работно време, ротация на работното място, работа на плаващо работно време, насърчаване на дистанционната работа и др.) За заети лица при работодател, за периода на обучение.
Примерни форми на гъвкава заетост:
• Почасова работа
• Работа на смени
• Работа на непълно работно време
• Работа на плаващо работно време
• Гъвкави работни часове за определен период
• Работа на повикване
• Работата от разстояние
• Ротация на работното място


КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА? ИЗИСКВАНИЯ:
Работодатели - всяко физическо или юридическо лице, което извършва стопанска дейност, независимо от собствеността, правната и организационната си форма. За целите на процедурата кандидат може да бъде и лице, което се явява предприятие/работодател по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.


ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТИТЕ:

В случай че кандидатът и неговия/те партньор/ри предвижда/т изпълнението на дейности по предоставяне на „специфични обучения“ за конкретното работно място/работен процес, то същите следва да са работодатели, попадащи в приоритетни сектори. За целите на процедурата, като приоритетни се приемат следните сектори: сектори, основаващи се на знанията, високите технологии и ИКТ, екологосъобразната икономика, „белия” сектор и сектора на персоналните услуги, преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда, творческия и културния сектори.


Работодателите следва да развиват своята основна и/или допълнителна икономическа дейност съгласно някой от изброените кодове за икономическа дейност в съответствие с Класификацията на икономическите дейности - КИД-2008, както следва:
• Код 09 Спомагателни дейности в добива
• Код 10 Производство на хранителни продукти
• Код 11 Производство на напитки
• Код 12 Производство на тютюневи изделия
• Код 17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
• Код 19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти
• Код 20 Производство на химични продукти
• Код 21 Производство на лекарствени вещества и продукти
• Код 23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини
• Код 24 Производство на основни метали
• Код 26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
• Код 27 Производство на електрически съоръжения
• Код 30 Производство на превозни средства, без автомобили
• Код 33 Ремонт и инсталиране на машини и оборудване
Сектор Е Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване
• Код 46.5 Търговия на едро с компютърна и комуникационна техника
• Код 51 Въздушен транспорт
Сектор J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения
Сектор K Финансови и застрахователни дейности
Сектор M Професионални дейности и научни изследвания
• Код 78 Дейности по наемане и предоставяне на работна сила
• Код 79 Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации
• Код 85.52 Неформално обучение в областта на културата
• Код 86 Хуманно здравеопазване
• Код 90 Артистична и творческа дейност
• Код 91 Други дейности в областта на културата
Сектор U Дейности на екстериториални организации и служби
• Код 95 Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи
• Код 96 Други персонални услуги

Допустими целеви групи по настоящата процедура са:
• Заети лица
• Безработни лица
• Неактивни лица

Статутът на пазара на труда на всяко лице се определя към датата на включване в дейности по проекта.

Когато предприятието не попада в приоритетните сектори на икономиката, поне 50% от заетите лица, включени в обучение за придобиване/повишаване на професионалната квалификация или обучение по ключова компетентност, следва да отговарят най-малко на едно от следните изисквания:
• са със завършена образователна степен по-ниска от ISCED 4 (не притежават образование по-високо от средно);
• са на възраст над 54 г.


ПАРТНЬОРСТВО:
По настоящата процедура за подбор на проектни предложения, кандидат може да участва самостоятелно или в партньорство. Не е допустимо проектите да се изпълняват с повече от двама партньори!


ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТИТЕ:
Продължителността на дейностите по проектите не може да надвишава 18 месеца и тяхното изпълнение следва да приключи до 31.12.2023г.

 

БЮДЖЕТ:
30 000 000 лв.


РАЗМЕР НА ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ:
• Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 15 000.00 лева
• Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ : 3 911 660.00 лева


ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА:
- За големи предприятия не надхвърля 50% от общата стойност на допустимите разходи по проекта.
- За средни предприятия, не надхвърля 60% от общата стойност на допустимите разходи по проекта.
- За малки/микро предприятия, не надхвърля 70% от общата стойност на допустимите разходи по проекта.

Интензитетът на помощта може да бъде увеличен /но не-повече от максималния интензитет на помощта до 70%/ от допустимите разходи, при следните условия:

- с 10 процентни пункта, ако обучението се предлага на работещи с увреждания или работещи в неравностойно положение


ПЛАЩАНИЯ:
Авансово, междинно и балансово.