ИНТЕГРА ГРУП
идеите в действие

НОВИНИ

17.02.20.

ПОКАНА:
BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“

 

ПРОГРАМА:
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

 

ЦЕЛИ:
Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или до внедряване на иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги. Внедряваните иновации следва да попадат в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС.


КРАЕН СРОК:
ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ!

 

16:30 часа на 30.04.2020г.

 


КАКВИ ПРОЕКТИ СЕ ФИНАНСИРАТ?


1. Създаване на нов стопански обект,
2. Разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект,
3. Диверсификацията на продукцията на стопански обект с продукти, които не са били произвеждани до момента в стопанския обект,
4. Основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект.

Изпълнението на проекта следва да води до внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или до внедряване на иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги. Внедряваните иновации следва да попадат в обхвата на изброените по-долу приоритетните направления на тематичните области на ИСИС:

1. Информатика и ИКТ:
• производства, включително Fabless, особено на създадени в България продукти, устройства и системи;
• ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с другите три тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри, теле-медицина и теле-грижа и „инбедид“ софтуер; 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;
• Big Data, Grid and Cloud Technologies;
• безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;
• езикови технологии;
• уеб, хибридни и "native" приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;
• използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани услуги и системи.

2. Мехатроника и чисти технологии:
• производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;
• машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката;
• инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи;
• системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в производството;
• роботизирани системи и автоматизация на процеси, в т.ч. вграждане на ВЕИ, 3-D моделиране, системи за инструментална екипировка;
• проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или участие в над-национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата индустрия;
• био-мехатроника;
• интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни градове“;
• чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия, електрически превозни средства и еко-мобилност, водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства);
• синя икономика – технологии за развитие.

3. Индустрия за здравословен живот и био-технологии :
• методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти);
• производство на специализирани храни и напитки (бебешки и детски, „космически“ храни);
• производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига;
• персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства;
• медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм);
• нано-технологии в услуга на медицината;
• био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот;
• приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси;
• производство на инсталации за добиване на екологично чиста електроенергия и промишлена вода;
• зелена/био-базирана икономика.

4. Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии:
• културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистично занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио;
• компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;
• алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм);
• производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки за алтернативни и екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания).

2) Проектите трябва да са насочени към внедряване на иновация, която е собствена разработка или на база интелектуални права, придобити от трети лица .

Иновация е нов или подобрен продукт или процес (или комбинация от двете), който значително се различава от предишните продукти или процеси на предприятието и който е предоставен на потенциални потребители (продукт) или е въведен в употреба от предприятието (процес).

Могат да бъдат разграничени следните видове иновации:

Продуктова иновация е нова или подобрена стока или услуга, която значително се различава от предишните стоки или услуги на предприятието и е въведена на пазара

Продуктовите иновации трябва да осигуряват значителни подобрения на една или повече характеристики или експлоатационни спецификации. Това включва добавяне на нови функции или подобрения на съществуващите функции или на потребителската полезност.

Иновация в бизнес процесите е нов или подобрен бизнес процес или една или повече от една функции, които значително се различават от предишните бизнес процеси на предприятието и са въведени в употреба от предприятието.

Могат да се разграничат шест типа бизнес процеси:
• Производство на стоки и предоставяне на услуги.
• Разпространение и логистика.
• Маркетинг и продажби.
• Информационни и комуникационни системи.
• Администрация и управление.
• Разработване на продукти и бизнес процеси.

ВАЖНО: С оглед на постигане на целите на процедурата ще бъдат финансирани САМО проекти, внедряващи иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги – производствена иновация.

Производствена иновация (иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги) - дейности, които превръщат вложените продукти в стоки или услуги, включително инженерство и свързаните с него технически тестове, анализи и сертификационни дейности в подкрепа на производството.


ДОПУСТИМИ ПО ПРОЦЕДУРАТА СА СЛЕДНИТЕ ВИДОВЕ РАЗХОДИ:

Елемент А „Инвестиции“
1) Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, представляващи дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за изпълнението на проекта.
2) Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) – специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др., необходими за изпълнението на проекта.

Елемент Б „Услуги“


Разходи за консултантски услуги в подкрепа на иновациите
5. разходи за консултиране, подпомагане и обучение в областта на трансфера на знания, като например: разходи за консултантски услуги във връзка с осъществяване на трансфер на знания, разходи за подпомагане на внедряването в производство на права по интелектуална собственост, разходи за обучения във връзка с осъществяване на трансфер на знания и др.;
6. разходи за консултиране, подпомагане и обучение в областта на придобиването, защитата и експлоатацията на нематериални активи, като например:
7. разходи за такси за услуги, извършвани от Патентно ведомство (с изключение на такси за подаване на заявка за патент/полезен модел/промишлен дизайн); разходи за външни услуги (договори за възлагане, граждански договори), свързани със защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище върху внедряваните по проекта иновации, вкл. проучвания, извършени от правоспособен представител по индустриална/интелектуална собственост; превод и други дейности, извършени с цел придобиване на права в други страни; разходи за подготовка на заявка за патент, за регистрация на полезен модел на национално и международно равнище; разходи за услуги, свързани с получаване на защитен документ; разходи за услуги, свързани с експлоатацията на патент, полезен модел и др.п.; разходи за участия в обучения (вкл. такси за обучения, разходи за командировки в страната (пътни, дневни и квартирни)) и др.п.
8. разходи за консултиране, подпомагане и обучение в областта на използването на стандарти и на правилата, които ги уреждат, като например: разходи за външни консултантски услуги (договори за възлагане/граждански договори); разходи за обучения (вкл. такси за обучения, разходи за командировки в страната (пътни, дневни и квартирни)) и др.п.

Разходи за помощните услуги в подкрепа на иновациите включват:
• разходи за осигуряване на бази данни с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги, като например: разходи за такси за достъп до бази данни, разходи за абонамент за достъп до бази данни и др.п;
• разходи за осигуряване на библиотеки с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги, като например: разходи за такси за достъп до библиотеки, разходи за абонамент за достъп до библиотеки и др.п;
• разходи за осигуряване на пазарни проучвания с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги, като например: разходи за външни услуги (договори за възлагане/граждански договори);
• разходи за осигуряване на лаборатории с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги, като например: разходи за външни услуги за провеждане на изследвания, измервания, изпитвания и др.п.;
• разходи за осигуряване на етикети за качество с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги, като например: такси и разходи за външни услуги за придобиване на етикети за качество за внедряваната по проекта иновация и др.п.;
• разходи за изпитване и сертифициране с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги, като например: такси и разходи за външни услуги за изпитване и сертификация на съответната иновация, респективно получаване на продуктово съответствие за иновативния продукт, в съответствие с приложимите стандарти и др. п.


КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА? ИЗИСКВАНИЯ?
1) Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;

Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.

2) Да имат минимум три приключени финансови години (2016, 2017 и 2018 г.) преди датата на обявяване на процедурата.

 


ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТИТЕ:
18 /осемнадесет/ месеца.


БЮДЖЕТ:
117 349 800 ЛЕВА


БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ:

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект: 100 000 лева

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект в зависимост от категорията на предприятието-кандидат

Микро и малки предприятия: 500 000 лева

Средни предприятия: 750 000 лева

Големи предприятия: 1 000 000 лева


ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА:
25 - 70%


ПЛАЩАНИЯ:
Авансово, междинно, балансово.


ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ:
http://opik.bg/