ИНТЕГРА ГРУП
идеите в действие

 

06.10.17

ПОКАНА:
Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ

ПРОГРАМА:
Оперативна програма “ Иновации и конкурентоспособност”

КРАЕН СРОК:
Предстои през 2018!

КАКВИ ДЕЙНОСТИ/РАЗХОДИ СЕ ФИНАНСИРАТ?
• Придобиване на ДМА
• Придобиване на ДНА
• Разработване, внедряване и сертифициране на системи за управление на качеството Разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнеса

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА? ИЗИСКВАНИЯ:
Съществуващи микро, малки и средни предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалент но лице по смисъла на законодате ството на държава- членка на Европейското икономическо пространство

 

БЮДЖЕТ:
150 598 910 лв.

РАЗМЕР НА ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ:
Минимален размер на помощта - 100 000 лв.
Максимален размер на помощта – 1 000 000 лв.

ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА:
25 -70% в зависимост от категорията предприятие и вида финансирана дейност

ПЛАЩАНИЯ:
Авансово, междинно и балансово.

 

ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ:
http://www.opcompetitiveness.bg/