ИНТЕГРА ГРУП
идеите в действие

 

06.10.17

ПОКАНА:
Стимулиране внедряването на иновации в предприятията

 

ПРОГРАМА:
Оперативна програма “ Иновации и конкурентоспособност”

КРАЕН СРОК:
Предстои през 2018!

КАКВИ ДЕЙНОСТИ/РАЗХОДИ СЕ ФИНАНСИРАТ?
• Придобиване на ДМА, необходими за внедряване на иновацията
• Придобиване на ДНА, необходими за внедряване на иновацията
• Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите
• Дейности за инвестиционна подкрепа за тематично фокусирани лаборатории

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА? ИЗИСКВАНИЯ:
Съществуващи предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперации те или са еквивален но лице по смисъла на законодателството на държава - членка на Европейското икономическо пространство

БЮДЖЕТ:
107 570 650 лв

РАЗМЕР НА ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ:
Минимален размер на помощта - 100 000 лв.
Максимален размер на помощта – 1 500 000 лв.

ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА:
25% - 90% в зависимост от категорията предпри тие и вида финансирана дейност

ПЛАЩАНИЯ:
Авансово, междинно и балансово.

 

ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ:
http://www.opcompetitiveness.bg/