ИНТЕГРА ГРУП
идеите в действие

 

06.10.17

ПОКАНА:
Развитие на иновационни клъстери

ПРОГРАМА:
Оперативна програма “ Иновации и конкурентоспособност”

КРАЕН СРОК:
Предстои през 2018!

КАКВИ ДЕЙНОСТИ/РАЗХОДИ СЕ ФИНАНСИРАТ?
Дейност по подобряване сътрудничеството, обмена на информация в подкрепа на бизнеса и трансфера на технологии
Дейност по маркетинг на клъстера с цел увеличаване на участието на нови предприятия или организации
Дейност по организиране на програми за обучение, семинари и конференции в подкрепа на обмена на знания и работата в мрежа, и транснационално сътрудничество

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА? ИЗИСКВАНИЯ:
Иновационни клъстери, които са обединения - юридически лица или обединения , които не представляват юридически лица

БЮДЖЕТ:
29 924 199 лв.

РАЗМЕР НА ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ:
Минимален размер на помощта - 200 000 лв.
Максимален размер на помощта – 500 000 лв.

ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА:
65%

ПЛАЩАНИЯ:
Авансово, междинно и балансово.

 

ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ:
http://www.opcompetitiveness.bg/