ИНТЕГРА ГРУП
идеите в действие

 

28.03.15
ПРОГРАМА:
Програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България - Турция по ИПП 2014 – 2020

 

ЦЕЛИ:
Общата стратегическа цел на програмата е сближаването на хората, на общностите и на икономиките в граничната зона, с оглед участието в съвместното развитие на зоната за сътрудничество, чрез трайното използване на нейните човешки, естествени и на околната среда ресурси и предимства.

КРАЕН СРОК:
Предварителна информация!

КАКВИ ПРОЕКТИ/ДЕЙНОСТИ/РАЗХОДИ СЕ ФИНАНСИРАТ?

Приоритетна ос 1: Околна среда:
Специфична цел 1.1: предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени от човека бедствия в трансграничната зона;
Специфична цел 1.2: Подобряване на капацитета за опазване на природата и устойчиво ползване и управление на общите природни ресурси чрез инициативи за сътрудничество в трансграничния площ.

Приоритетна ос 2: Устойчив туризъм
Специфична цел 2.1: Повишаване на туристическата атрактивност на трансграничния регион чрез по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната с тях инфраструктура;
Специфична цел 2.2: Повишаване на трансграничната туристически потенциал чрез разработване на общи дестинации;
Специфична цел 2.3: Разширяване на мрежата за развитие на устойчив туризъм чрез инициативи за трансгранично сътрудничество.


Допустими разходи

o Разходите за персонала, се възстановяват от Управляващия орган на бенефициентите като фиксирана сума от максимум 15% от преките разходи за "меки" проекти. За "Инвестиции" проекти на единната ставка не трябва да надвишават 10% от преките разходи.
o Офис и административни разходи до 15% от разходите за персонала.
o Пътни разходи и настаняване. Командировъчни 20 евро на ден за пътуване в допустимия регион и 35 евро извън. Хотел 60 евро на вечер за допустимия регион и 130 евро за настаняване извън допустимия регион.
o Разходи за външна експертиза и услуги Бюджетният ред включва разходите за организиране на срещи, семинари, конференции, обучения, оценителни комисии,консултации, проучвания и т.н.
o Закупуване на техника и оборудване
o Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение (до 5% от преките допустими разходи).

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА? ИЗИСКВАНИЯ:
Кандидатите трябва да отговарят на набор от изисквания, свързани с техния правен статут, географско местоположение, професионална и финансова основа.
Да са нестопански организации, законно учредена в съответствие с националното законодателство на държавата, на чиято територия те се намират;
Да са неправителствени организации (асоциации или фондации), операторите от публичния сектор, органи, регулирани от публичното право, местни / регионални / национални власти
Имат стабилни и достатъчни източници на финансиране, за да се осигури непрекъснатост на работата на организацията им по време на проекта и, ако е необходимо, да участва във финансирането му;
Да може да докаже способността си за управление дейностите по проекта;
Да бъде орган / институция имаща право да предприеме действия в областта / областите, обхванати от проекта;


За Република България:
• Област Бургас: 13 общини - Айтос, Бургас, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе, Царево;
• Област Ямбол: 5 общини -Bolyarovo, Елхово, Стралджа, Тунджа Ямбол;
• Област Хасково: 11 общини - Димитровград, Харманли, Хасково, Ивайловград,Любимец, Маджарово, Минерални бани, Симеоновград, Стамболово, Свиленград, Тополовград.
За Република Турция:
• провинция Одрин: 9 области - Одрин, Enez, Хавса, Ипсала, Кешан, Лалапаша, Мерик, Селиолу, Узункьопрю;
• провинция Къркларели: 8 области - Бабаески, Малък Самоков, Къркларели, Кофчаз, Люлебургаз, Павлово, Бунархисар, Визе.


Потенциални кандидати:
• Всички нива на местни / регионални власти;
• асоциации на местни / регионални власти и на други организации;
• Централна и регионални служби и структури на централните държавни институции /администрации;
• администрации на защитените зони;
• еврорегиони и други съвместни трансгранични структури и институции;
• университети и научни институции;
• образователни и обучаващи институции и организации;
• Бизнес институции и организации за подкрепа - търговски камари, промишлеността и занаяти; и други;
• неправителствени организации;
• Младежките организации.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТИТЕ:
• Дейностите трябва да бъдат реализирани в избираемата област по програмата. Въпреки това, в случай, че има проект да се реализира частично извън избираемата зона, той трябва да докаже, че е в полза на територията на програмата. Общите разходи, направени извън избираемата зона (свързан с някой, или всяка категория разходи), се ограничават до 20% от общите допустими за бюджета на проекта по линия на ЕФРР, независимо от местоположението на партньора.

 

ПАРТНЬОРСТВО:
• Водещият партньор трябва да е регистриран най-малко12 месеца преди датата на подаване на проектното предложение по настоящата покана.
• Участие на партньори от двете страни;
• Максимален брой на партньорите е 5 бр., включително и Водещия партньор.
• Само съвместни трансгранични проекти ще бъдат изпълнявани в контекста на тази програма. Съвместните трансгранични проекти трябва да отговарят поне на два от следните критерии: съвместно разработване/проектиране, съвместно изпълнение, съвместен персонал, съвместно финансиране;
• Всички проекти трябва да спазват Принципа на водещия партньор. Този принцип се отнася до факта, че един партньор – водещият партньор по проекта – носи общата отговорност и задължение за изпълнението и управлението на проекта.
• Принципът на водещия партньор представлява основно изискване за всички финансирани проекти посредством тази програма. Имайки предвид, че всички проекти трябва да бъдат развити в партньорство, с участието на организации и институции от двете страни, следва, че при кандидатстването и при изпълнението на проекта, винаги ще участват поне двама партньори. Принципът на водещия партньор означава, че от всички включени в развитието на проекта бенефициенти единият от тях ще действа като водещ бенефициент по проекта.
• Водещият партньор по проекта носи цялата отговорност за изпълнението му. Той действа като единствен представител на всички партньори по проекта при взаимоотношенията със структурите на програмата.
• Когато един проект е избран и предложен за финансиране, Управляващия орган подписва договор с водещия партньор по проекта

 

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТИТЕ:
24 месеца

 

БЮДЖЕТ:
29 642 894,00 евро

 

БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ:
Грантът в зависимост от вида на проекта е в от 50 000 до 500 000 евро.

 

ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА:
100%

 

ПЛАЩАНИЯ:
Авансово, междинно и окончателно.

ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ:
http://www.ipacbc-bgtr.eu/

PDF файл тук!