ИНТЕГРА ГРУП
идеите в действие

 

28.03.15ПРОГРАМА:
Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2014-2020

 

ЦЕЛИ:
Общата стратегическа цел на програмата е сближаването на хората, на общностите и на икономиките в граничната зона между Румъния и България, с оглед участието в съвместното развитие на зоната за сътрудничество, чрез трайното използване на нейните човешки, естествени и на околната среда ресурси и предимства.

 

КРАЕН СРОК:
30 юни 2015 за меки проекти (16:00)
30 септември 2015 за твърди проекти (16:00)

 

КАКВИ ПРОЕКТИ/ДЕЙНОСТИ/РАЗХОДИ СЕ ФИНАНСИРАТ?

Приоритетна ОС 1 - Добре свързан регион
• Подобряване на трансграничните второстепенни и третостепенни възли връзки към TEN-T инфраструктура (например, да се подобри / изгради велосипедни маршрути, велосипедни-навеси, изграждане и модернизиране на пътната инфраструктура);
• Инвестиране (инфраструктура и оборудване) до подобряване на товари и пътници на речен и морски транспорт на трансгранично равнище;
• Разработване на трансгранични / съвместни решения основани на действия, планове за управление, стратегии, проучвания, оценки на въздействието върху околната среда и други, свързани с проекти за строителство за публична инфраструктура (пътища, пътища и т.н.);
• Улесняване на активното сътрудничество между доставчиците на пътна и транспортна информация и услуги с добавена стойност, за да се подобри обществения транспорт в трансграничния регион и връзката между побратимени градове;
• Повишаване на осведомеността относно значението на развитието и подобряване на екологосъобразни транспортни системи в трансграничния регион ;
• Разработване на интегрирани планове и мерки с цел подобряване на условията за плаване за общия сектор на река Дунав и Черно море в трансграничния регион
• Разработване и изпълнение на съвместни координирани стратегии, инструменти и пилотни приложения за подобряване на развитието на мултимодални възли и пристанищни услуги

Приоритетна ОС 2 - зелен регион
• Подкрепа за популяризиране и използване потенциала на културното и природно наследство чрез инвестиции в съвместно и устойчиво развитие на туризма инфраструктура
• Модернизиране / изграждане на пътища до природни и културни които ще бъдат част от туристическия продукт на трансграничното сътрудничество.
• Реконструкция на културна инфраструктура, възстановяване и популяризиране на културните паметници на базата на съответните трансгранични стратегии / концепции
• Съхраняване, популяризиране и развитие на нематериалното културно наследство, главно чрез културни събития с трансгранично измерение
• Разработване на общи туристически продукти и услуги въз основа на природното и културно наследство и съвместна промоция
• Подкрепа и насърчаване на трансграничните инвестиции по отношение на зелената инфраструктура (например градска корони на дървета, коридори, свързващи местообитания)
• Защита / запазване / мониторинг на екосистемите, особено в местата по Натура 2000 чрез закупуване на необходимото оборудване
• Подготовка и изпълнение на съвместни изследвания, проучвания, стратегии, планове, свързани с Натура 2000
• Съвместно обявяване и управление на защитени местности и видове от мрежата Натура 2000

Приоритетна ОС 3 - сигурен регион
• Подобряване състоянието на земята за райони с висока и средна степен на риск на опасност, за предпочитане базирани решения за екосистемите (включително: оздравяване и залесяване на речните брегове, изграждане на зелена инфраструктура и брегови укрепления, изграждане на брегова отбрана (диги, язовири), залесяване / залесяване на непостоянен уязвими земя да проливни формации, намаляване на опустиняването тенденции и висок риск от суша, презасаждане заливни гори)
• Подкрепа и насърчаване на трансграничните инвестиции в зелена инфраструктура, която спомага за намаляване на риска и смекчаване на бедствията и наводненията.
• Измерване / наблюдение екологичните параметри, които са важни за ранно предупреждение и ефективни мерки за намаляване (например нива на емисии, чистота на водите, анализ на почвата и водните проби и т.н.), чрез закупуването на общо оборудване и съвместна оценка на резултатите;
• Увеличаването на координационни и ефективни реакции на властите в аварийни ситуации, предизвикани от природни бедствия (наводнения, пожари, топлинни вълни, земетресения, бури), както и за създаване на обща правила / законодателство относно строителство в зоните, засегнати от природни бедствия и антропния опасности
• Разработване на съвместни подробни карти и бази данни, показващи природни и технологични рискове, използването на земята за регионални власти, екологични агенции и служби за спешна помощ;

Допустими разходи
• Разходи за подготовка и подаване на проекта са допустими, ако са направени след 01.01.2014 като ненадвишават 10% от общата стойност на бюджета на проекта.
• Разходи за персонала
• Разходи за офиса и административни нужди
• Пътните и дневните разходи
• Външни услуги
• Разходи оборудване

 

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА? ИЗИСКВАНИЯ:
Кандидатите трябва да отговарят на набор от изисквания, свързани с техния правен статут, географско местоположение, професионална и финансова основа.
Да са румънски или български нестопански организации, законно учредена в съответствие с националното законодателство на държавата, на чиято територия те се намират;
Да са неправителствени организации (асоциации или фондации), операторите от публичния сектор, органи, регулирани от публичното право, местни / регионални / национални власти
Имат стабилни и достатъчни източници на финансиране, за да се осигури непрекъснатост на работата на организацията им по време на проекта и, ако е необходимо, да участва във финансирането му;
Да може да докаже способността си за управление дейностите по проекта;
Да бъде орган / институция имаща право да предприеме действия в областта / областите, обхванати от проекта;

Да имат седалище в допустими трансграничния регион или;
са организации, чиито седалища не се намират в избираемата област, но се намира в Румъния или България и имат местни / регионални клонове с правен статут (юридическо лице), създаден в избираемата зона.
Да са румънски или български национални публични органи, чиято област на компетентност, установени с нормативни актове, се простира до избираемата област на програмата.
Кандидатите, разположени в Румъния и България, но чиито седалища не се намират в избираемата зона и не могат законно да отворят местен / регионален клон със статут на юридическо лице в избираемата зона, могат да участват в проекти, при условие че бюджетът им е ограничен до 20% от Общият бюджет на проекта

Потенциални кандидати:
• Окръжните съвети / областните администрации;
• Местните съвети / общините;
• Сдружения на местните власти;
• Търговски камари / асоциации на МСП;
• Образователните институции (училища, университети и т.н.);
• Министерства и техните местни / регионални отдели / органи;
• Изследователски институти с нестопанска цел;
• Действащи неправителствени организации в областите, финансирани от програмата

Програмната територия включва регионите от ниво 3 по NUTS разположени на границата между двете партниращи държави: (областите) Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич за територията на Република България и регионите от ниво 3 по NUTS: Мехединци, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш, Констанца за територията на Румъния.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТИТЕ:
• Дейностите трябва да бъдат реализирани в избираемата област по програмата. Въпреки това, в случай, че има проект да се реализира частично извън избираемата зона, той трябва да докаже, че е в полза на територията на програмата. Общите разходи, направени извън избираемата зона (свързан с някой, или всяка категория разходи), се ограничават до 20% от общите допустими за бюджета на проекта по линия на ЕФРР, независимо от местоположението на партньора.
• Минимум 60 т. трябва да получи проект, за да бъде предложен за финансиране. При минимум 90 т. като финанлен резултат проектът бива одобрен окончателно за финансиране. Проектите се оценяват по реда на тяхното подаване.
• Един бенефициент не може да изпълнява повече от 4 проекта едновременно.
• Участие на партньори от двете страни;
• Само съвместни трансгранични проекти ще бъдат изпълнявани в контекста на тази програма. Съвместните трансгранични проекти трябва да отговарят поне на два от следните критерии: съвместно разработване/проектиране, съвместно изпълнение, съвместен персонал, съвместно финансиране;
• Всички проекти трябва да спазват Принципа на водещия партньор. Този принцип се отнася до факта, че един партньор – водещият партньор по проекта – носи общата отговорност и задължение за изпълнението и управлението на проекта.
• Принципът на водещия партньор представлява основно изискване за всички финансирани проекти посредством тази програма. Имайки предвид, че всички проекти трябва да бъдат развити в партньорство, с участието на организации и институции от двете страни, следва, че при кандидатстването и при изпълнението на проекта, винаги ще участват поне двама партньори. Принципът на водещия партньор означава, че от всички включени в развитието на проекта бенефициенти единият от тях ще действа като водещ бенефициент по проекта.
• Водещият партньор по проекта носи цялата отговорност за изпълнението му. Той действа като единствен представител на всички партньори по проекта при взаимоотношенията със структурите на програмата.
• Когато един проект е избран и предложен за финансиране, Управляващия орган подписва договор с водещия партньор по проекта за финансиране чрез средства от ЕФРР.

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТИТЕ:
24 месеца

БЮДЖЕТ:
215 745 513,00 евро

 

ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА:
98%

ПЛАЩАНИЯ:
Авансово, междинно и окончателно.

ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ:
http://www.cbcromaniabulgaria.eu/index.php?page=prima-pagina

PDF файл тук!