ИНТЕГРА ГРУП
идеите в действие

 

18.06.18

ПОКАНА:
Насърчаване на предприемачеството

 

ПРОГРАМА:
Оперативна програма “ Иновации и конкурентоспособност”

 

ЦЕЛИ:
Създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства.

 

КРАЕН СРОК:
Първи краен срок за подаване на проектни предложения е 16:30 часа на 08.10.2018 г.
Втори краен срок за подаване на проектни предложения е 16:30 часа на 10.12.2018 г.

 

PDF файл

КАКВИ ДЕЙНОСТИ/РАЗХОДИ СЕ ФИНАНСИРАТ?
Допустими дейности

1/ Дейности за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки или услуги);
2/ Дейности за визуализация на проекта.

Допустими разходи
1/ Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на квалифициран персонал , необходим за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги) – до 50% от общо допустимите разходи по проекта.
2/ Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи , необходими за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги).
3/ Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги) – до 50 000 лева.
4/ Разходи за материали и консумативи, необходими за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги) – до 25 000 лева.
5/ Разходи за наем на работни помещения – до 25 000 лева.
6/ Разходи за външни услуги за:
• изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на продукти (стоки и/или услуги);
• разработване на технологии за производство на стоки и/или предоставяне на услуги;
• изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги);
• създаване на интернет страница на кандидата;
• защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ .
ВАЖНО: Разходите за външни услуги по т. 6/ могат да бъдат общо до 25 000 лева, като услугите следва да се предоставят от външни за кандидата изпълнители.
7/ Разходи за участие в събития в страната и чужбина (семинари, конференции, изложения) за представяне на кандидата и на неговите продукти (стоки и/или услуги), разширяване и развитие на дейността на кандидата, привличане на нови клиенти и свързване в мрежи – разходи за такси за участие, разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на квалифицирания персонал на кандидата – до 10 000 лева.
8/ Разходи за визуализация – до 2000 лева.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА? ИЗИСКВАНИЯ:
1) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.
2) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са регистрирани след 31.12.2016 г.
3) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).
4) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са независими предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия.
5/ Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, при които над 50% от предприятието се притежават от едно физическо лице-предприемач.
ВАЖНО: Предприемачът не трябва да има участие в управлението и да притежава над 10% собственост в капитала (да бъде съдружник или акционер) на друго юридическо лице или едноличен търговец, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, с изключение на юридически лица или еднолични търговци, които не са осъществявали дейност през последните две приключени финансови години
6) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна икономическа дейност в следните сектори:
Сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия:
С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“;
С20 „Производство на химични продукти“;
С26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“;
С27 „Производство на електрически съоръжения“;
С28„Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“;
С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“;
С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“;
J58 „Издателска дейност“;
J59 „Производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“;
J62 „Дейности в областта на информационните технологии“;
J63 „Информационни услуги“;
M72 „Научноизследователска и развойна дейност“.
Сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства
С14 „Производство на облекло“;
С15.1 „Обработка на кожи; производство на изделия за пътуване и сарашки изделия“;
С16.29 „Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене“
ВАЖНО: Производството на пелети (което е част от код С16.29) е недопустимо по настоящата процедура, с изключение на пелети получени от индустриалната преработка на дървесина. Производството на дърва за горене, изделия от корк, слама и материали за плетене (което също е част от код С16.29) е недопустимо по настоящата процедура.
С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“;
С21 „Производство на лекарствени вещества и продукти“;
С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“;
С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“;
С25.50 „Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия“;
С25.62 „Механично обработване на метал“;
С25.71 „Производство на кухненски прибори и ножарски изделия“;
С32.20 „Производство на музикални инструменти“;
С32.50 „Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства“;
J60.10 “Създаване и излъчване на радиопрограми“;
J60.20 „Създаване и излъчване на телевизионни програми“;
M71.11 „Архитектурни дейности“;
М71.12 „Инженерни дейности и технически консултации“;
M74.10 „Дейности в областта на дизайна“;
M74.20 „Дейности в областта на фотографията“;
Q86 „Хуманно здравеопазване“;
Q87 „Медико-социални грижи с настаняване“;
Q88 „Социална работа без настаняване“.

7 / Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват дейността, за която кандидатстват в секторите, посочени в т. 6)

Приоритет ще бъде даден на:
- проекти на жени предприемачи ;

- проекти на лица до 29 г. (ненавършени) и на лица между 50 г. (навършени) и 64 г. (ненавършени) ;

- проекти на кандидати, които са регистрирани (имат седалище) и се изпълняват на територията на област Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, Силистра, Търговище, Разград, Шумен, Пазарджик, Смолян, Сливен, Кърджали, Кюстендил, Благоевград ;

- проекти, които се изпълняват в една от тематичните областите на ИСИС .

 

ПАРТНЬОРСТВО:
/

 

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:
Допустими по процедурата са следните видове разходи:
1/ Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на квалифициран персонал, необходим за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) – до 50% от общо допустимите разходи по проекта.
ВАЖНО: Разходите за възнаграждения са допустими за персонал, нает единствено за целите на проекта на трудов договор за минимум 4 работни часа на ден при пълна месечна заетост.
1.1. Квалифициран персонал, който е обект на оценка
1/ Предприемача
2/ Лица, различни от предприемача (не повече от 3 лица)
1.2. Квалифициран персонал, който не е обект на оценка
2/ Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги).
3/ Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) – до 30 000 лева.
4/ Разходи за материали и консумативи, необходими за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги).
5/ Разходи за наем на работни помещения, режийни разходи (ток, вода, отопление, телефон и интернет) и разходи за офис консумативи – до 25 000 лева.
6/ Разходи за външни услуги за:
• изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на продукти (стоки или услуги);
• разработване на технологии за производство на продукти (стоки);
• изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на продукти (стоки или услуги);
• създаване на интернет страница на кандидата;
• защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ .
ВАЖНО: Разходите за външни услуги по т. 6/ могат да бъдат общо до 10% от общо допустимите разходи по проекта.
7/ Разходи за участие в събития в страната и чужбина (семинари, конференции, изложения) за представяне на кандидата и на неговите продукти (стоки или услуги), разширяване и развитие на дейността на кандидата, привличане на нови клиенти и свързване в мрежи – разходи за такси за участие, разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на квалифицирания персонал на кандидата – до 10 000 лева.
8/ Разходи за визуализация – до 2000 лева.

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТИТЕ:
18 месеца

 

БЮДЖЕТ:
67 227 768.06 лева

 

РАЗМЕР НА ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ:
Минимален размер на помощта - 50 000 лв.
Максимален размер на помощта – 200 000 лв.

 

ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА:
До 80 % от общите допустими разходи по проекта.

 

ПЛАЩАНИЯ:
Авансово, междинно и балансово.

ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ:
http://www.opic.bg/