ИНТЕГРА ГРУП
идеите в действие

 

29.09.17

ПОКАНА:
Насърчаване на предприемачеството

ПРОГРАМА:
Оперативна програма “ Иновации и конкурентоспособност”

ЦЕЛИ:
Създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на НСНМСП и специфични сфери свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства.

КРАЕН СРОК:
Предварителна информация!

КАКВИ ДЕЙНОСТИ/РАЗХОДИ СЕ ФИНАНСИРАТ?
Допустими дейности
1/ Дейности за създаване и укрепване на административното тяло на кандидата;
2/ Дейности за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки или услуги);
3/ Дейности за визуализация на проекта.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА? ИЗИСКВАНИЯ:
1/ Кандидатите трябва да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.
2) Кандидати трябва да са регистрирани преди датата на обявяване на процедурата и да имат по-малко от две приключени финансови години към крайната дата за подаване на проектни предложения.
3/ Кандидатите трябва да отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия към датата на кандидатстване.
4/ Кандидатите трябва да са независими предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия към датата на кандидатстване.
5/ Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, при които към датата на обявяване на процедурата над 50% от предприятието се притежават от едно физическо лице-предприемач.
Предприемачът не трябва да има участие в управлението или да притежава собственост в капитала (да бъде съдружник или акционер) на друго юридическо лице или едноличен търговец, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите към датата на обявяване на процедурата.
6/ Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват в следните сектори:
Сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия:
С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“;
С20 „Производство на химични продукти“;
С26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“;
С27 „Производство на електрически съоръжения“;
С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“;
С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“;
С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“;
J58 „Издателска дейност“;
J59 „Производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“;
M72 „Научноизследователска и развойна дейност“;
Сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства:
С15.1 „Обработка на кожи; производство на изделия за пътуване и сарашки изделия“;
С16.29 „Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене“
С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“;
С21 „Производство на лекарствени вещества и продукти“;
С23.1 „Производство на стъкло и изделия от стъкло“;
С23.4 Производство на други порцеланови и керамични изделия“;
С25.50 „Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия“;
С25.62 „Механично обработване на метал“;
С25.71 „Производство на кухненски прибори и ножарски изделия“;
С32.20 „Производство на музикални инструменти“;
С32.50 „Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства“;
J60.10 “Създаване и излъчване на радиопрограми“;
J60.20 „Създаване и излъчване на телевизионни програми“;
M71.11 „Архитектурни дейности“;
M74.10 „Дейности в областта на дизайна“;
M74.20 „Дейности в областта на фотографията“;
7/ Кандидатите не трябва да попадат в забранителните режими на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г.
8/ Кандидатите не трябва да са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.

 

ПАРТНЬОРСТВО:
/

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТИТЕ:
/

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТИТЕ:
18 месеца

БЮДЖЕТ:
34 373 012 евро

РАЗМЕР НА ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ:
Минимален размер на помощта - 50 000 лв.
Максимален размер на помощта – 391 166 лв.

ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА:
До 90 % от общите допустими разходи по проекта.

ПЛАЩАНИЯ:
Авансово, междинно и балансово.

 

ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ:
http://www.opcompetitiveness.bg/