ИНТЕГРА ГРУП
идеите в действие

 

30.08.17

ПОКАНА:
РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

 

ПРОГРАМА:
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

 

ЦЕЛИ:
Целта на настоящата процедура е да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.

 

КРАЕН СРОК:
09.10.2017

 

PDF ФАЙЛ ТУК

 

КАКВИ ДЕЙНОСТИ/РАЗХОДИ СЕ ФИНАНСИРАТ?
1. Психологическо подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите групи за включване в заетост;
2. Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика:
• Развитие на умения за общуване и работа в група;
• Развитие на различни навици и умения за живот;
• Придружаване и подкрепа в процеса на обучение и/или по време на работа;
• Организиране на свободното време, отдих и развлечения (в т.ч. културни и разлвекателни дейности, любителски и професионален спорт и др.);
• Професионално ориентиране, подкрепа за формиране на трудови навици, съдействие за намиране на подходяща работа;
• Дейности, които поощряват автономността и независимостта (помагате на лицето да поддържа личната си автономност, помагате на лицето да осъзнае индивидуалните си способности и ресурси, помагате на лицето да намира собственото си жизнено пространство).
• Разработванене на индивидуални трудови, терапевтични и интеграционни програми за хората от целевите групи и тяхното прилагане
3. Предоставяне на обучения на лицата, за които е осигурена заетост в социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания.
a. Професионално обучение, пряко свързано със съответното работно място, което се осъществява в съответствие с изискванията на Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) .
b. Предоставяне на обучение по ключови компетентности, съгласно Европейската квалификационна рамка. По дейност 3 се допускат обучения единствено по ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици”, ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност” и ключова компетентност 6 „Обществени и граждански компетентности“.
4. Осигуряване на наставник от работодателя за новонаети лица. Всеки наставник отговаря за минимум 1 и максимум 7 души – представители на целевата група.
5. Оборудване на новосъздадените работни места и в случай на необходимост, тяхното адаптиране за лица с увреждания.
6. Предоставяне на обучения за повишаване на управленските и бизнес умения за повишаване ефективността на управление на социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания;
7. Обученията по тази дейност следва да са единствено по професии и специалности включени в Списъка на професиите за професионално образование и обучение, утвърден от Министъра на образованието и науката и следва да отговарят на изискванията по специалност „Стопанско управление и администрация“ и могат да бъдат по следните професионални направления и специалностите към тях:
• код 341 – „Търговия на едро и дребно“;
• код 342 – „Маркетинг и реклама“
• код 343 – „Финанси, банково и застрахователно дело“;
• код 344 – „Счетоводство и данъчно облагане“;
• код 345 – „Администрация и управление“;
• код 346 – „Секретарски и административни офис дейности“
• код 347 – „Трудов живот“.
8. Подкрепа за осигуряване на заетост за период до 12 месеца – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДЕЙНОСТ.
9. Проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на изработваните стоки и предоставяните услуги.
10. Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество. Дейности за организация и управление на проекта – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДЕЙНОСТ.
11. Дейности по информиране и публичност – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДЕЙНОСТ.

 

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА? ИЗИСКВАНИЯ:

Кандидат може да бъде някое от изброените лица:
1. Социално предприятие;
2. Работодател;
3. Специализирано предприятие на хора с увреждания;
4. Кооперация на хора с увреждания;
5. Община/Район на община;
7. Доставчик на социални услуги,
8. Неправителствена организация.
Всички кандидати по настоящта процедура следва да попълнят Декларация Социално предприятие – Приложение VI от пакета с документи за кандидатстване, където следва да посочат дали попадат в посоченото определение за социално предприятие към настоящия момент и да представят съответните документи за това. В случай, че кандидатът не се самоопредели като социално предприятие към момента на кандидатстване, то следва да отбележи това обстоятелство в Декларация Социално предприятие – Приложение VI и да декларира, че ще създава ново социално предприятие, за което към момента на изпълнението на административния договор ще представи и съответните документи, удостоверяващи, че чрез настоящия проект е създадено социално предприятие, което попада в обхвата на дефиницията, посочена, както следва:
За целите на настоящата процедура за определение за „социално предприятие“ се използва обхвата на дефиницията, посочена в чл. 2 от Регламент (ЕС) № 1296/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година относно Програма на Европейския съюз за заетост и социални иновации („EaSI“) и за изменение на Решение № 283/2010/ЕС за създаване на Европейски механизъм за микрофинансиране за трудова заетост и социално приобщаване „Прогрес”, а именно:
„социално предприятие“ означава предприятие, независимо от правната му форма, което:
а) в съответствие със своя учредителен договор, устав или друг правен документ за създаването му, има за основна цел постигането на измеримо, положително социално въздействие, а не генерирането на печалба за своите собственици, членове и акционери, и което:
(i) предоставя услуги или стоки, които генерират социална възвръщаемост и/или
(ii) използва метод за производство на стоки или услуги, който въплъщава неговата социална цел;
б) използва своята печалба на първо място за постигането на основната си цел и е въвело предварително определени процедури и правила относно всяко разпределяне на печалба между акционери и собственици, което гарантира, че това разпределяне не накърнява основната цел; и
в) се управлява по предприемачески, отчетен и прозрачен начин, по-специално чрез включване в управлението на работници, клиенти и заинтересовани страни, засегнати от стопанската му дейност;

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТИТЕ:

 

ПАРТНЬОРСТВО:
• Обучителни институции и организации;
• Общини и райони на общини;
• Доставчици на социални услуги;
• Неправителствени организации.

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТИТЕ:
Крайният срок за изпълнение на дейностите по договорите по настоящата процедура е 31.12.2019

БЮДЖЕТ:
15 000 000 лв.

РАЗМЕР НА ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ:
Минимален размер на помощта - 50 000 лв.
Максимален размер на помощта – 391 166 лв.

ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА:
Не се изисква съфинансиране от кандидатите и/или партньорите по проекта

ПЛАЩАНИЯ:
Авансово, междинно и балансово.