ИНТЕГРА ГРУП
идеите в действие

 

30.08.17

ПОКАНА:
Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите

 

ПРОГРАМА:
Оперативна програма “ Иновации и конкурентоспособност”

 

ЦЕЛИ:
Повишаване на ресурсната ефективност на предприятията чрез прилагане на нови решения, техники и методи.

КРАЕН СРОК:
23.04.2018

 

PDF ФАЙЛ ТУК

КАКВИ ДЕЙНОСТИ/РАЗХОДИ СЕ ФИНАНСИРАТ?

 

I. Допустими проекти:
1) Проектът следва да е насочен към внедряването на технологични решения и методи, пилотни за България (прилагат се за първи път) и които представляват продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
2) Проектът следва да води до подобряване на ресурсната ефективност на предприятието и да има положителен ефект върху опазването на околната среда.
3) Проектът задължително следва да има потенциал за мултиплициране на резултатите.
4) Проектът следва да се основава на извършен технологичен одит по образец, изготвен за целите на процедурата за подбор на проекти съгласно Приложение Е към Условията за кандидатстване.
5) Проектът следва да включва задължително дейности по Елемент А „Внедряване“ и дейности за мултиплициране на резултатите по Елемент В „Други инвестиции, услуги и мултиплициране на резултатите“.

II. Допустими дейности:
Допустими по настоящата процедура са проекти, включващи следните дейности:
Елемент А „Внедряване“ (задължителен)
1. Внедряване на технологични и ИКТ решения и методи за оптимизиране на производствените процеси и намаляване на използваните суровини, използване на алтернативни суровини и/или намаляване на образуваните отпадъци в съществуващо производство.
2. Внедряване на съвременни технологии за предотвратяване образуването на отпадъци в съществуващо производство.
3. Внедряване на съвременни технологии, които позволяват повторна употреба на произвеждания продукт, многократната му употреба или удължаване времето му на употреба.
4. Внедряване на съвременни технологии, които позволяват рециклиране на отпадъците, получени при производството; рециклиране на произвеждания продукт след употребата му; разглобяване на произвеждания продукт след неговата употреба с оглед улесняване на рециклирането или оползотворяване на отпадъците от продукта.
5. Внедряване на съвременни технологии за влагане на отпадъците като суровина в съществуващо производство или използването им за производството на друг продукт.
6. Внедряване на иновационни производствени материали и повишаване използването на рециклируеми материали в съществуващо производство.
Забележки:
(1) По елемент А инвестиции могат да заявяват както кандидатите, така и партньорите.
(2) По режим регионална инвестиционна помощ за кандидатите са допустими инвестиции в материални и нематериални активи, свързани с разширяването на капацитета на съществуващ стопански обект, диверсификацията на продукцията на стопански обект с продукти, които не са били произвеждани до момента в стопанския обект, или основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект.
Елемент Б „Консултантски услуги“ (незадължителен)
1) Консултантски услуги от инженерно-технически характер в подкрепа на дейностите по Елемент А „Внедряване“.
Важно:
(1) В рамките на този елемент могат да бъдат включвани само консултантски услуги от инженерно-технически характер, които имат пряко отношение към инвестициите, внедрявани по елемент А и се извършват от външен изпълнител.
(2) Не са допустими услуги за постоянна или периодична дейност или обичайните оперативни разходи на предприятието, като например рутинните услуги за данъчни консултации, редовни юридически консултации или реклама.
(3) Не са допустими вътрешни услуги, които представляват собствена дейност на кандидата.
Елемент В „Други инвестиции, услуги и мултиплициране на резултатите“ (задължителен)
1) Въвеждане на оборотни цикли за използване на водите в производствените процеси или други дейности, свързани с пречистване на отпадъчните води;
2) Изготвяне на одит за ресурсна ефективност на проекта за целите на процедурата.
3) Организиране и провеждане на събития за мултиплициране на резултатите от проекта - пресконференции, кръгли маси, работни срещи, представяне в медиите.
4) Публикации в традиционни и дигитални медии за мултиплициране на резултатите от проекта.
5) Визуализация на проекта
Допустимите дейности, за които може да се заяви подкрепа по т. 5 следва да се ограничат до: стикери, временен билборд, постоянна табела или постоянен билборд. По своя преценка и за собствена сметка кандидатът може да предвиди и други дейности (различни от тези по т. 3 и по т. 4), свързани с визуализацията на проекта.
6) Одит на проекта - (извършен от регистриран одитор) - приложимо за проекти с размер на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро (1 466 872,5 лв.) в съответствие с чл. 207 от Делегиран регламент на Комисията (ЕО) № 1268/2012 относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза.
7) Извършване на измервания на показателите за емисии от акредитирани лаборатории.
С оглед спецификата на процедурата партньорите могат да заявяват подкрепа по Елемент В само за дейности по т. 1 и т. 5.

Включването на дейности по елемент А и дейности за мултиплициране на резултатите по елемент В от страна на кандидата е задължително.
ВАЖНО: В случаите, когато кандидатът е изразходвал лимитa си по режим de minimis, същият следва да реализира задължителните дейности по елемент В за собствена сметка.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА? ИЗИСКВАНИЯ:
Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са кандидати, които отговарят на следните условия:
1) Кандидатите са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;
2) Кандидатите са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014;
3) Кандидатите имат минимум три приключени финансови години преди датата на обявяване на процедурата (2014, 2015 и 2016 г.);
4) Икономическата дейност, за която се предвиждат дейности, свързани с подобряване на ресурсната ефективност попада в сектор C „Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008);
5) В случаите, когато кандидатите стартират нова икономическа дейност в рамките на проекта, тази дейност също попада в сектор C „Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008);
5) Кандидатите имат реализирани минимум 120 000 лв. приходи от продажби на продукция от дейността, за която са предвидени дейности, свързани с подобряване на ресурсната ефективност (Съгласно Справката за производството и продажбите на промишлени продукти за 2016 г.);
6) Кандидатите могат да участват в процедурата за подбор на проекти и могат да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че не попадат в забранителните режими на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 от 17 юни 2014 година, Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г., Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета, Закон за управление на средствата от Европейките структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ).
7) Кандидатите могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.

ВАЖНО: По настоящата процедура е допустимо да има разминаване между кода на икономическа дейност, спрямо който са предвидени дейности за подобряване на ресурсната ефективност и кодът на икономическа дейност, за който заявява подкрепа кандидатът. Подобно разминаване е допустимо единствено, когато в резултат на инвестицията по проекта кандидатът ще стартира нова икономическа дейност (нов 4-цифрен код по КИД).
ВАЖНО: Кандидатите могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че БФП по процедурата, заедно с договорената за последните седем години БФП по ОПРКБИ и/или ОПИК към крайния срок за подаване на проектни предложения, не надвишава 2 500 000 лева за микро и малки предприятия и 5 000 000 лева за средни предприятия.

ПАРТНЬОРСТВО:
Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са партньори, които отговарят на следните условия:
1) Партньорите са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите;
2) Партньорите са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014;
3) Партньорите имат минимум три приключени финансови години преди датата на обявяване на процедурата (2014, 2015 и 2016 г.);
4) Икономическата дейност, за която кандидатстват попада в сектор C „Преработваща промишленост” или раздели 37 Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води и 38 Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали от сектор Е Доставяне на води; Канализационни услуги; Управление на отпадъци и възстановяване.
5) Партньорите имат реализирани минимум 120 000 лв. приходи от продажби (Съгласно Отчета за приходите и разходите за 2016 г.)
6) Партньорите могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че не попадат в забранителните режими на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г., Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета, ЗУСЕСИФ;
7) Партньорите могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.

ВАЖНО: В рамките на един проект е допустимо да има само един партньор.
ВАЖНО: Безвъзмездната финансова помощ, заявена от кандидата за партньора по процедурата, заедно с договорената от партньора за последните 7 години безвъзмездна финансова помощ по ОПРКБИ и/или ОПИК, не може да надвишава 2 500 000 лева за микро и малки предприятия и 5 000 000 лева за средни предприятия.

Допълнителни изисквания към проектите в партньорство
1) Допустими са проекти, които представляват промишлена (индустриална) симбиоза.
За целите на процедурата промишлена (индустриална) симбиоза между две предприятия е сътрудничество между две компании, при което отпадъкът или страничните продукти на едната, представляват суровина за производството на другата;
2) Допустими са проекти в партньорство, включващи само един партньор;
3) Допустими са само проекти в партньорство, които се реализират между предприятия, които не са свързани предприятия или предприятия партньори по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТИТЕ:

Изисквания към проектите
1) Проектът е насочен към внедряването на технологични решения и методи, пилотни за България (прилагат се за първи път), които представляват продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
За целите на настоящата процедура, базирайки се на дефинициите от Наръчника от Осло (Manuel d’Oslo 3e edition © OECD/EUROPEAN COMMUNITIES 2005):
Продуктова (стока или услуга) иновация е стока или услуга, която е нова или значително подобрена по отношение на нейните свойства или начини на използване. Това включва и значителните подобрения в техническите характеристики, компонентите и материалите, вграден софтуер, степента на удобството при ползване или в някакви други функционални характеристики;
Производствена (процесна) иновация е нов или значително подобрен начин на производство или доставка на продукта. Тук влизат значителни изменения в технологиите, производственото оборудване и/или софтуера.
2) Проектът трябва да води до подобряване на ресурсната ефективност на предприятието-кандидат и да има потенциален положителен ефект върху опазването на околната среда;
3) Проектът задължително следва да има потенциал за мултиплициране на резултатите;
Посоченото означава, че внедрените технологични решения и методи впоследствие могат да бъдат приложени в други подобни случаи (подобни предприятия, сектори на икономическа дейност, подобни производствени процеси и техники);
4) Проектът трябва да се основава на извършен одит за ресурсна ефективност по образец на УО;
Одитът за ресурсна ефективност следва да съдържа данни и мерки за съществуващото и, ако е приложимо, новото производство, като по отношение на съществуващото производство трябва да е налице информация за минимум една година (2016 г.);
5) Проектът следва да включва задължително дейности по Елемент А „Внедряване“ и дейности за мултиплициране на резултатите по Елемент В „Други инвестиции, услуги и мултиплициране на резултатите“;
6) Проектът следва да е в съответствие с хоризонталните политики, залегнали в чл. 7 и чл. 8 на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета;
ВАЖНО: По процедурата не са допустими проекти за енергийна ефективност, вкл. такива, които използват енергия от възобновяеми източници (ВИ). Посоченото означава, че проекти, които водят до спестяване на количеството потребявана енергия, определено чрез измерване и оценка на потреблението преди и след прилагането на мярка за повишаване на енергийната ефективност и/или въвеждане на възобновяеми източници на енергия няма да се считат за допустими.

 

Допустими са проекти, които представляват промишлена (индустриална) симбиоза.

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТИТЕ:
20 месеца

 

БЮДЖЕТ:
71 644 656.10 лева

 


РАЗМЕР НА ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ:

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект: 200 000 лева

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на индивидуален проект в зависимост от категорията на предприятието-кандидат:

Микро предприятия: 750 000 лева


Mалки предприятия: 1 000 000 лева


Средни предприятия: 1 500 000 лева

 

ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА:
35% - 70%

ПЛАЩАНИЯ:
Авансово, междинно и балансово.

 

ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ:
http://www.opcompetitiveness.bg/