ИНТЕГРА ГРУП
идеите в действие

 

27.02.15

ПОКАНА:
Подобряване на производствения капацитет в МСП

ПРОГРАМА:
Иновации и конкурентноспособност 2014-2020

ЦЕЛИ:
Предоставяне на инвестиционна подкрепа на българските малки и средни предприятия (МСП) с цел подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на предприятията.

КРАЕН СРОК:
8 юли 2015 г. - САМО за кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на нискотехнологичните и средно нискотехнологичните промишлени производства.
8 септември 2015 г. - САМО за кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на високотехнологичните и средно високотехнологичните промишлени производства.
9 ноември 2015 г. - САМО за кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на интензивните на знание услуги.

КАКВИ ПРОЕКТИ/ДЕЙНОСТИ/РАЗХОДИ СЕ ФИНАНСИРАТ?

Допустими проекти:
Допустими по процедурата са само проектни предложения, които имат за свой основен предмет осъществяването на първоначални инвестиции в материални и нематериални активи, свързани със:
? създаване на нов стопански обект;
? разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект;
Допустими дейности
• Дейности за подобряване на производствените процеси и/или
• Дейности за добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги, и/или
• Дейности за разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятията и/или
• Дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес
Допустими разходи:
- Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на дейностите по проекта ;
- Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи , необходими за изпълнението на дейностите по проекта.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА? ИЗИСКВАНИЯ:
1/ Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;
2/ Да отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014;
Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност. С оглед извършване на плащания по настоящата процедура, към датата на сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ, кандидатът/бенефициентът следва да е регистриран по реда на Закона за търговския регистър или съответно Закона за кооперациите.
Кандидатите по настоящата процедура са длъжни да удостоверят, че са микро, малко или средно предприятие по смисъла на Закона за малките и средните предприятия и по смисъла на Приложение І към Регламент (ЕС) № 651/2014, като попълнят и представят към проектните предложения Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (Приложение Е към Насоките за кандидатстване).
3/ Да имат минимум три приключени финансови години (2012, 2013 и 2014 г.) преди датата на обявяване на процедурата за подбор на проекти;
4/ Да са реализирали нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2012, 2013 и 2014 г.) в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Категория на предприятието
Нетни приходи от продажби

Микро предприятие
? 175 000 лева
Малко предприятие ? 750 000 лева
Средно предприятие ? 3 000 000 лева

5/ Да развиват своята основна икономическа дейност в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност, както следва:
Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:
С20 „Производство на химични продукти“
C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“
C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“
С27 „Производство на електрически съоръжения“
С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“
С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“
С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“
Интензивни на знание услуги:
J58 „Издателска дейност“
J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“
J60 „Радио- и телевизионна дейност“
J61 „Далекосъобщения“
J62 „Дейности в областта на информационните технологии“
J63 „Информационни услуги“
М72 „Научноизследователска и развойна дейност“
Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства:
С10 „Производство на хранителни продукти“
С11 „Производство на напитки“
С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“
С14 „Производство на облекло“
С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“
С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“
С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“
С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“
С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“
С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“
С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“
С24 „Производство на основни метали“
С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“
С31 „Производство на мебели“
С32 „Производство, некласифицирано другаде“
С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“.

Потенциалните кандидати не могат да участват в процедурата и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че попадат в забранителните режими на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 и по-конкретно ако тяхната основна дейност или дейността, за която кандидатстват се отнася до:
• сектора на рибарството и аквакултурите, уредени с Регламент (ЕС) № 1379/2013;
• сектора на първично производство на селскостопански продукти;
• преработка и продажба на селскостопански продукти, в следните случаи:
- когато размерът на помощта е определен въз основа на цената или количеството на тези продукти, които се изкупуват от първичните производители или се предлагат на пазара от съответните предприятия; или
- когато помощта е обвързана със задължението да бъде прехвърлена частично или изцяло на първичните производи¬тели;
• сектор стоманодобив;
• сектор въгледобив;
• сектор корабостроене;
• сектора за производство на синтетични влакна;
• сектор транспорт, както и свързаната с него инфраструктура;
• производство и дистрибуция на електроенергия и енергийните инфраструктури.
С оглед избягване на припокриването на интервенциите между Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават:
• микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на община, посочена в Приложение № 4 към Наредба № 9 от 21 март 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и са заявили за подпомагане дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони в Република България - Приложение № 4 към Наредба № 9/2015 г. (Приложение Р).
• предприятия, извършващи основната си икономическа дейност или кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти.
• предприятия, извършващи основната си икономическа дейност или кандидатстващи за финансиране на дейности, които съгласно КИД 2008 (Приложение С към Насоките за кандидатстване) попадат в Сектор С - код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”:
- 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;
- 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;
- 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;
- 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
- 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;
- 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;
- 10.81. „Производство на захар”;
- 10.83. „Преработка на кафе и чай”;
- 10.9. „Производство на готови храни за животни”;
- 11.01. „Производство на спиртни напитки”;
- 11.02. „Производство на вина от грозде”;
- 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;
- 11.04. „Производство на други недестилирани алкохолни напитки”;
- 11.06. „Производство на малц”.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТИТЕ:
Приоритет ще бъде даден на малки и средни предприятия, които кандидатстват за:
- проекти в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация - ИСИС (проект одобрен с Решение на МС № 761 от 06.11.2014) ;
- проекти, които се изпълняват на територията на Северозападния район за планиране в съответствие с предвиденото в Споразумението за партньорство прилагане на териториален подход за целенасочена подкрепа на този район;
- проекти с дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.

За да удостоверят, че осъществяват основната си икономическа дейност в горепосочените допустими сектори, кандидатите следва да представят към проектните предложения актуално Удостоверение за код на основната икономическа дейност, издадено от Националния статистически институт (въз основа на данни за 2014 г.).
В случаите, когато в рамките на период от три приключени финансови години, следващи годината на приключване на проекта не бъде постигната най-малко 75 % от средната претеглената стойност на индикаторите за изпълнение (вътрешна норма на възвръщаемост, нарастване на производителността, изменение на средните генерирани приходи от износ вследствие на инвестицията по проекта, повишаване на ефективността на производствените разходи), Управляващият орган ще изиска възстановяване на от 5% до 25 % от реално платения размер на безвъзмездната финансова помощ при условията и по реда, посочени в договора за безвъзмездна финансова помощ.

ПАРТНЬОРСТВО:
/

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТИТЕ:
18 месеца

БЮДЖЕТ:
293 374 500 лв.:

 

РАЗМЕР НА ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ:
Минимален размер на помощта:
? Микро предприятия - 100 000 лв.
? Малки предприятия - 200 000 лв.
? Средни предприятия - 300 000 лв.

Максимален размер на помощта:
? Микропредприятия - 500 000 лв.
? Малки предприятия – 750 000 лв.
? Средни предприятия – 1 000 000 лв.


Безвъзмездната финансова помощ по процедурата, заедно с договорената за последните седем години безвъзмездна финансова помощ по ОПРКБИ и/или ОПИК към съответния краен срок за подаване на проектни предложения, не може да надвишава 2 500 000 лева за микро и малки предприятия и 5 000 000 лева за средни предприятия. В случай че по време на финансовата оценка се установи надвишаване на тези прагове, Оценителната комисия служебно ги намалява до максимално допустимия размер.


Периодът от седем години обхваща:
- за Първия краен срок: 08.07.2008 г. – 08.07.2015 г.
- за Втория краен срок: 08.09.2008 г. – 08.09.2015 г.
- за Третия краен срок: 09.11.2008 г. – 09.11.2015 г.

ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА:

Микро и малки предприятия 45% - 70 %
Средни предприятия 35% - 60 %

 

ПЛАЩАНИЯ:
Авансово, междинно и окончателно.

PDF файл тук!