ИНТЕГРА ГРУП
идеите в действие

 

09.03.15

ПОКАНА:
Мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя"

 

ПРОГРАМА:

Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 – 2018 г.

 

КРАЕН СРОК:

02 юли – 09 юли 2015 г.

Какви дейности се финансират:
1. конверсия на сортовия състав на насаждението със сортове, класифицирани за съответните лозарски райони на страната чрез:
а) презасаждане без промяна на местонахождението на лозята – практики изкореняване, засаждане, изграждане на подпорна конструкция;
б) присаждане – практики присаждане, грижи за присадените лози;
2. преструктуриране на лозята чрез:
а) презасаждане с промяна на местонахождението на лозята – практики изкореняване, засаждане, изграждане на подпорна конструкция;
б) засаждане с права от националния резерв – практики засаждане, изграждане на подпорна конструкция;
3. подобряване на техниките за управление на лозята чрез:
а) смяна на формировката със смяна на подпорната конструкция – практики резитби и изграждане на новата подпорна конструкция;
б) изграждане на подпорна конструкция на съществуващи лозови насаждения, включително новосъздадени – самата дейност е конкретна практика;
в) смяна на подпорна конструкция на съществуващи лозови насаждения – практики смяна на съществуваща с нова подпорна конструкция;
г) изграждане на съоръжения за борба с ерозията чрез практики за:
? изграждане на противоерозионна агротехника (оттокозадържащи или оттокоотвеждащи бразди и/или колектори, затревени или не);
? изграждане на подземни колектори за дренаж (отводняване);
? изграждане на шахти и канали за отводняване (изграждане, почистване и оформяне на изкопи за траншеи за дренажните тръби, полагане на дренажни тръби);
? изграждане или реконструкция на тераси;
д) изграждане на хидромелиоративни съоръжения – системи за капково напояване и включва разходи за закупуване на помпена станция (генератор, буферен съд, автоматизация), оборудване (тръби, маркучи, скоби, кранове, клапани и др.), работа по инсталиране на системата, материали.

Кой може да кандидатства? Изисквания:
За финансова помощ за дейностите по тази мярка могат да кандидатстват гроздо-производителите, вписани в лозарския регистър по чл. 27 от Закона за виното и спиртните напитки, които:
1. нямат изискуеми задължения към Държавен фонд "Земеделие";
2. не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;
3. не са в производство по ликвидация.

Продължителност на проектите:
Максималният срок за изпълнение на дейностите по ал. 1 е до края на втората винарска година, следваща годината на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ, сключен между одобрения кандидат и ДФЗ.

Размер на допустимите разходи и интензитет на помощта:
Максималният размер на финансовата помощ за мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" е до 75% от стойността на действителните разходи за изпълнение на всяка конкретно определена дейност на база определени пределни цени по приложение № 1 към НАРЕДБА № 2 от 4.04.2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 – 2018 г.

Плащания:
1. Плащанията по проект могат да бъдат авансово и окончателно.
2. Финансовата помощ може да бъде изплатена авансово, в размер до 80% от договорираната финансова помощ, при условие че изпълнението на дейностите е започнало.
3. Авансово плащане може да бъде заявено до 6 месеца от датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ, но не по-късно от 31 юли на съответната финансова година.
4. При авансово плащане максималният срок за изпълнение на дейностите по инвестицията е до края на втората винарска година, следваща годината на авансовото изплащане на финансовата помощ.

Източник на информация:
http://www.dfz.bg/

 


PDF ФАЙЛ ТУК