ИНТЕГРА ГРУП
идеите в действие

 

27.02.15

ПОКАНА:
Мярка "Инвестиции в предприятия"

ПРОГРАМА:
Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 – 2018 г.

 

КРАЕН СРОК:
Предварителна информация!

 

КАКВИ ДЕЙНОСТИ / РАЗХОДИ СЕ ФИНАНСИРАТ:
По мярка "Инвестиции в предприятия" се подпомага производството във винарски предприятия на
лозаро-винарски продукти по приложение № 1 от Закона за виното и спиртните напитки.

Подпомагането по мярката обхваща дейности за производството на лозаро-винарските продукти от гроздето до бутилирането и етикетирането на виното.

Допустими за подпомагане дейности и съответните разходи сключват:

1. изграждане, придобиване, включително и на лизинг, или подобрения на недвижимата собственост по отношение на:
а) контрол на температурата – разходи за изграждането на хладилни камери;
б) инфраструктурата на избеното помещение – разходи за изграждане, придобиване, включително и на лизинг, или подобрения на недвижимата собственост на:
? тръбни линии;
? тръбопроводи, различни мрежи (за кислород, азот, вода, серен диоксид и др.);
? монтаж и помощни съоръжения;
? автоматизирани вентилационни системи за контрол на въглеродния диоксид, на температурата и на влажността на въздуха;
? електричество и други инсталации;
? строителство.

2. закупуване или закупуване на лизинг на нови машини и оборудване, включително и на компютърен софтуер по отношение на:
а) машини/оборудване за преработката на грозде – разходи за закупуване, вкл. на лизинг на:
? мобилно техническо оборудване за транспорт, приемане и обработка на грозде;
? оборудване за измерване и анализ на гроздето;
? гроздомелачки;
? машини и оборудване за сортиране;
? преси за грозде;
? гроздови отцедвачи;
? помпи за гроздови джибри;
? транспортьори.
б) оборудване за контрол на ферментацията, както и за оборудване за обработка на вино и гроздова мъст – разходи за закупуване, вкл. на лизинг на:
? съоръжения за ферментация на винена каша:
? съоръжения за обработка на гроздето – термовинификация, мигновена екстракция, освобождаване);
? стойки/конструкции за ферментация, изработени от дърво или метал;
? резервоари за ферментация/спомагателни резервоари за винификация със съоръжения за обливане на шапката;
? микроокислително оборудване;
? оборудване за контрол на ферментацията:
? измервателни компоненти;
? контрол на технология;
? инсталация;
? тръбопровод – в случай на обновяване, изолиране на резервоари или монтаж на охлаждащи ризи;
? оборудване, използвано за отделяне на виното от винената утайка – ротационни вакуумни филтри и други видове филтри;
? оборудване за обработка на вино и гроздова мъст:
? филтри – кизелгурови, мембранни, шихтови и други иновативни технологии за филтриране;
? кизелгур;
? центрофуга за утаяване и избистряне на мъст и вино;
? оборудване за тартаратна стабилизация;
? преси за гроздови джибри;
? оборудване за транспортиране на гроздови джибри и винена утайка;
? мобилно техническо оборудване за производството на вино.
в) оборудване за контрол на температурата – разходи за закупуване, вкл. на лизинг на:
? хладилници;
? климатици;
? оборудване за контрол на температурата при ферментацията, производството и съхранението на виното – охладителни системи, топлообменници, котли.
г) оборудване за преместване на виното в избените помещения – разходи за закупуване, вкл. на лизинг на:
? машини, контролни табла, вкл. компютърен софтуер, който да се използва в рамките на транспорта или логистиката на суровините и продуктите за производство на лозаро-винарски продукти;
? помпи;
? съдове и контейнери за манипулация с вино;
? подемни устройства (напр. мотокари);
? кошници и жиропалети за манипулиране с бутилки.
д) оборудване за технология, свързана с пенливи вина – разходи за закупуване, вкл. на лизинг на:
? машини или оборудване за производството, съхранението, бутилирането и кондиционирането на пенливи вина;
? оборудване за ремюаж, машини за механичен ремюаж;
? система за отстраняване на дрождената утайка – дегоржаж.
е) оборудване за бутилиране, етикетиране, опаковане – разходи за закупуване, вкл. на лизинг на:
? машини или оборудване за бутилиране, етикетиране или опаковане;
? машини за затваряне на бутилки;
? мобилно техническо оборудване за бутилиране;
? двойни цистерни.
ж) оборудване за управление на отпадните води – разходи за закупуване, вкл. на лизинг на машини и оборудване за третиране и пречистване на отпадъчните води в избата;
з) оборудване на инфраструктурата на избата – разходи за закупуване, вкл. на лизинг на компресори, електрически трансформатори, генератори;
и) оборудване за съхранение, смесване, грижа и стареене на виното – разходи за закупуване, вкл. на лизинг на:
? бъчви за ферментация, съхранение и стареене на виното, в т.ч. и терморегулиращи бъчви;
? резервоари от неръждаема стомана за винопроизводство и съхранение на вино – стационарни и подвижни;
? пластмасови резервоари за винопроизводство и съхранение на вино (сертифицирани за хранителни цели);
? възстановяване на стоманобетонни съоръжения за съхранение на лозаро-винарски продукти чрез полагане на вътрешно покритие от типа епоксидна смола или неръждаема стомана;
? оборудване за избено помещение за ферментация, съхранение и стареене на виното – стелажи, контейнери, хумидизатори, микрооксиженация (микрооксиженатори);
? модулна система за позициониране на бъчви;
? автоматизирана стелажна система за съхранение на бутилирани вина.
к) софтуер за управление на изба – разходи за закупуване, вкл. на лизинг на:
? компютри и техния софтуер за подобряване на качеството на транспортиране и преработка на грозде, производство на вино и преработка и съхранение на суровини и продукти;
? компютърно оборудване и свързаните програми, насочени към управление на технологичното оборудване за преработка, съхранение и обработка на продукта;
? компютърни програми за управление на избата.

3. общи разходи, свързани с разходите, посочени в т. 1 и 2, като хонорари на архитекти, инженери и
консултанти, предпроектни проучвания, придобиване на патентни права и лицензи.

 

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА? ИЗИСКВАНИЯ:
За финансова помощ могат да кандидатстват съществуващи микро-, малки и средни предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия относно определението на микро-, малки и средни предприятия, както и предприятия, които не са обхванати от тези определения и са с по-малко от 750 служители или оборот, по-малък от 200 милиона евро, които:
1. са вписани в лозарския регистър по чл. 27 от Закона за виното и спиртните напитки;
2. нямат изискуеми задължения към Държавен фонд "Земеделие";
3. не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;
4. не са в производство по ликвидация.

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТИТЕ:
Максималният срок за изпълнение на дейностите е до края на втората винарска година, следваща годината на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ, сключен между одобрения кандидат и ДФЗ.

 

РАЗМЕР НА ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ И ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА:
Максималният размер на финансовата помощ по мярка "Инвестиции в предприятия" е до 50% за микро-, малки и средни предприятия от стойността на действителните разходи за изпълнение на всяка конкретно определена дейност.

Финансовата помощ се съкращава наполовина за предприятия. Които не отговарят на критериите за микро-, малки и средни предприятия и са с по-малко от 750 служители или оборот, по-малък от 200 милиона евро.

Максималният размер на общите допустими разходи по мярка "Инвестиции в предприятия" за един кандидат е левовата равностойност на 400 000 евро.

 

ПЛАЩАНИЯ:
Плащанията по инвестиционния проект могат да бъдат единствено окончателни и не се допускат авансови и междинни плащания на финансовата помощ.

 

ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ:
http://www.dfz.bg/Приложение № 1 към чл. 34, ал. 1 от Закона за виното и спиртните напитки

КАТЕГОРИИ ЛОЗАРО-ВИНАРСКИ ПРОДУКТИ:
1. Вино.
2. Младо вино в процес на ферментация.
3. Ликьорни вина.
4. Пенливи вина.
5. Качествени пенливи вина.
6. Качествени ароматизирани пенливи вина.
7. Пенливо газирано вино.
8. Искрящо вино.
9. Искрящо газирано вино.
10. Гроздова мъст.
11. Частично ферментирала гроздова мъст.
12. Частично ферментирала гроздова мъст, получена от стафидирано грозде.
13. Концентрирана гроздова мъст.
14. Ректифицирана концентрирана гроздова мъст.
15. Вино от стафидирано грозде.
16. Вино от презряло грозде.
17. Ароматизирано вино.
18. Ароматизирана напитка на винена основа.
19. Ароматизиран коктейл от лозаро-винарски продукти.
20. Винен оцет.

 

PDF файл тук!