ИНТЕГРА ГРУП
идеите в действие

 

23.12.15

ПОКАНА:
Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията

 

 

ПРОГРАМА:
Иновации и конкурентноспособност 2014-2020

ЦЕЛИ:
Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на ИСИС, като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до пазарна реализация на продукт (стока или услуга) или процес в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС.

КРАЕН СРОК:
04.04.2016

 

 

КАКВИ ПРОЕКТИ/ДЕЙНОСТИ/РАЗХОДИ СЕ ФИНАНСИРАТ?

Допустими области:


a. ИКТ и информатика:

? производства, особено Fabless и нови подходи за дизайн и/или асемблиране;
? ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с другите три тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри
? 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;
? Big Data, Grid and Cloud Technologies;
? безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;
? езикови технологии;
? уеб, хибридни и "native" приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;
? използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани услуги и системи.


b. мехатроника и чисти технологии:
? производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;
? машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката;
? инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи;
? роботика и автоматизация на процеси;
? проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или участие в над-национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата индустрия;
? био-мехатроника;
? интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни градове“;
? чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия, електрически превозни средства и еко-мобилност, водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства).


c. индустрия за здравословен живот и биотехнологии:
? методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти);
? производство на специализирани храни и напитки (бебешки и детски, „космически“ храни);
? производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига;
? персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства;
? медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм);
? нано-технологии в услуга на медицината;
? био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот;
? „сини“ технологии и приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси.


d. нови технологии в креативните и рекреативните индустрии:
? културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистични занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио;
? компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;
? алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм);
? производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки за алтернативни и екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания).

Допустими проекти:
? създаването на нов стопански обект или
? разширяването на капацитета на съществуващ стопански обект, или
? диверсификацията на продукцията на стопански обект с продукти, които не са били произвеждани до момента в стопанския обект, или
? основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект.

Допустими дейности:

a.Елемент А „Инвестиции“
• Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване в производството на иновативния продукт (стока или услуга) или процес.
• Придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите, които ще бъдат подкрепяни по процедурата.
• Придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на иновативния продукт (стока или услуга) или процес.

b.Елемент Б „Услуги“

Консултантски услуги в областта на иновациите включват:
- консултиране, подпомагане и обучение в областта на трансфера на знания, като например: консултантски услуги във връзка с осъществяване на трансфера на знания, генериран по проекта, подпомагане на внедряването в производство на придобитите в рамките на проекта права по интелектуална собственост, обучения във връзка с осъществяване на трансфер на знания и др.;
- консултиране, подпомагане и обучение в областта на придобиването, защитата и експлоатацията на нематериални активи, като например: услуги, свързани със защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище върху внедряваните по проекта иновативни продукти/процеси, вкл. проучвания, извършени от Патентно ведомство или правоспособен представител по индустриална собственост; превод и други дейности, извършени с цел придобиване на права в други страни; подготовка на заявка за патент, за регистрация на полезен модел на национално и международно равнище; услуги, свързани с получаване на защитен документ; услуги, свързани с експлоатацията на патент, полезен модел и др.п.
- консултиране, подпомагане и обучение в областта на използването на стандарти и на правилата, които ги уреждат, като например; предоставяне на професионални съвети и консултации относно приложимите за иновативния продукт (стока или услуга) или процес директиви, регламенти, стандарти, включително услуги, пряко свързани с постигане на съответствие на продукти с европейски/международни стандарти и др.

 

Услугите в подкрепа на иновациите включват:
- осигуряване на бази данни,с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги, като например осигуряване на достъп до бази данни, които да бъдат използвани във връзка с подобряването на внедрявания по проекта продукт (стока или услуга) или процес;
- осигуряване на библиотеки с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги, като например осигуряване на достъп до библиотеки, които да бъдат използвани във връзка с подобряването на внедрявания по проекта продукт (стока или услуга) или процес;
- осигуряване на пазарни проучвания с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги, като например услуги за провеждане на пазарни анализи и проучвания на пазара, които да допринесат за успешната пазарна реализация на внедряваната по проекта иновация;
- осигуряване на лаборатории с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги, като например услуги за провеждане на изследвания, измервания и изпитвания и др.;
- осигуряване на етикети за качество с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги, като например услуги за придобиване на етикети за качество за внедряваната по проекта иновация;,
- изпитване и сертифициране с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги, като например изпитване и сертификация на иновативния продукт (стока или услуга) или процес, респективно получаване на продуктово съответствие за иновативния продукт, в съответствие с приложимите стандарти и др.

 

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА? ИЗИСКВАНИЯ:
1) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.
2) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които имат минимум три приключени финансови години (2012, 2013 и 2014 г.) преди датата на обявяване на процедурата за подбор на проекти.
3) Потенциалните кандидати не могат да участват в процедурата за подбор на проекти и не могат да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че попадат в забранителните режими на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 от 17 юни 2014 година, Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г.
4) Кандидати могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.
Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност. С оглед извършване на плащания по настоящата процедура, към датата на сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ, кандидатът/бенефициентът следва да е регистриран по реда на Закона за търговския регистър . С оглед избягване на подмяна на оценката новорегистираното предприятие следва да бъде еднолично капиталово дружество по смисъла на Търговския закон. Едноличен собственик на капитала на новорегистрираното предприятие следва да бъде чуждестранното предприятие-кандидат по процедурата.

Потенциалните кандидати не могат да участват в процедурата и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че попадат в забранителните режими на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 и Регламент на Комисията (ЕС) № 1407/2013 и по-конкретно ако тяхната основна дейност или дейността, за която кандидатстват се отнася до :
• сектора на рибарството и аквакултурите, уредени с Регламент (ЕС) № 1379/2013;
• сектора на първично производство на селскостопански продукти;
• преработка и продажба на селскостопански продукти, в следните случаи:
- когато размерът на помощта е определен въз основа на цената или количеството на тези продукти, които се изкупуват от първичните производители или се предлагат на пазара от съответните предприятия; или
- когато помощта е обвързана със задължението да бъде прехвърлена частично или изцяло на първичните производи¬тели;
• сектор стоманодобив в случай на регионална помощ;
• сектор въгледобив в случай на регионална помощ;
• сектор корабостроене в случай на регионална помощ;
• сектора за производство на синтетични влакна в случай на регионална помощ;
• сектор транспорт, както и свързаната с него инфраструктура в случай на регионална помощ;
• производство и дистрибуция на електроенергия и енергийните инфраструктури в случай на регионална помощ.

С оглед избягване на припокриването на интервенциите между Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават:
• микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на община, посочена в Приложение № 4 към Наредба № 9 от 21 март 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и са заявили за подпомагане дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони в Република България - Приложение № 4 към Наредба № 9/2015 г. (Приложение Т).

• предприятия, извършващи основната си икономическа дейност или кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти.
• предприятия, извършващи основната си икономическа дейност или кандидатстващи за финансиране на дейности, които съгласно КИД 2008 (Приложение У към Насоките за кандидатстване) попадат в Сектор С - код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”:
- 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;
- 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;
- 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;
- 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
- 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;
- 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;
- 10.81. „Производство на захар”;
- 10.83. „Преработка на кафе и чай”;
- 10.9. „Производство на готови храни за животни”;
- 11.01. „Производство на спиртни напитки”;
- 11.02. „Производство на вина от грозде”;
- 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;
- 11.04. „Производство на други недестилирани алкохолни напитки”;
- 11.06. „Производство на малц”.

 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТИТЕ:
Проектите трябва да внедряват иновация, която е собствена разработка или на база интелектуални права, придобити от трети лица.

Съгласно Наръчника от Осло (Manuel d’Oslo 3e edition © OECD/EUROPEAN COMMUNITIES 2005) иновация е въвеждане в употреба на някакъв нов или значително подобрен продукт (стока или услуга) или производствен процес, на нов метод за маркетинг или на нов организационен метод в търговската практика, организацията на работните места или външните връзки, които създават пазарни предимства и при това повишават конкурентоспособността на фирмите.
По процедурата няма да се приемат за иновации:
• незначителни изменения или подобрения;
• рутинни модернизации ;
• редовни сезонни изменения (такива като в асортимента на облеклото);
• следствия от приспособяване към изискванията на отделния клиент, които не водят до съществени отлики от продукцията, произведена за останалите клиенти;
• изменения в дизайна, които не променят функционирането, предназначението или техническите характеристики на стоката или услугата;
• проста препродажба на нови стоки или услуги,придобити от други предприятия;
• увеличаване на производствения капацитет или капацитета за предоставяне на услуги чрез добавяне на производствени или логистични системи, които са много сходни с вече използваните.

Съгласно посочената дефиниция могат да бъдат разграничени следните видове иновации:
• Продуктова (стока или услуга) иновация е внедряване на стока или услуга, която е нова или значително подобрена по отношение на нейните свойства или начини на използване. Това включва и значителните подобрения в техническите характеристики, компонентите и материалите, вграден софтуер, степента на удобството при ползване или в някакви други функционални характеристики;
• Производствена (процесна) иновация е внедряване на нов или значително подобрен начин на производство или доставка на продукта. Тук влизат значителни изменения в технологиите, производственото оборудване и/или софтуера;
• Маркетингова иновация е внедряване на нов метод за маркетинг, включително на значителни изменения в дизайна или опаковката на продукта, неговото складиране, реклама на пазара или в определянето на неговата продажна цена;
• Организационна иновация е внедряване на нов организационен метод в търговската практика на фирмата, в организацията на работните места или външните връзки.

ВАЖНО: С оглед на постигане на целите и изпълнение на индикаторите, заложени в ОПИК 2014-2020, по процедурата ще бъдат финансирани САМО проекти, въвеждащи продуктова и/или производствена иновация.

Приоритет ще бъде даден на проекти, които попадат в приоритетните тематични области, изведени на база на регионалната специализация, заложена в окончателния вариант на ИСИС:
СЗР СЦР СИР ЮЗР ЮЦР ЮИР
Мехатроника и чисти технологии Мехатроника и чисти технологии Мехатроника и чисти технологии Информатика и ИКТ Информатика и ИКТ Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии
Здравословен начин на живот и биотехнологии Здравословен начин на живот и биотехнологии Здравословен начин на живот и биотехнологии Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии Мехатроника и чисти технологии Мехатроника и чисти технологии
Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии Информатика и ИКТ Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии Здравословен начин на живот и биотехнологии Здравословен начин на живот и биотехнологии Здравословен начин на живот и биотехнологии

 

 

ПАРТНЬОРСТВО:
/

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТИТЕ:
18 месеца

 

БЮДЖЕТ:
97 791 500 лв.


Микро и малки предприятия - 29 337 450 лева

Средни предприятия - 29 337 450 лева

Големи предприятия - 39 116 600 лева

 

РАЗМЕР НА ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ:


Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ в зависимост от категорията на предприятието-кандидат:


Микро, малки, средни и големи предприятия 100 000 лева


Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за предприятията в зависимост от категорията на предприятието-кандидат:

Микро, малки и средни предприятия - 1 000 000 лева
Големи предприятия - 1 500 000 лева

 

ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА:
25-90%

 

ПЛАЩАНИЯ:
Авансово, междинно и балансово.

 

ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ:
http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1014

 

ПЛАЩАНИЯ:
Авансово, междинно и окончателно.

PDF файл тук!