ИНТЕГРА ГРУП
идеите в действие

НОВИНИ

07.03.19

ПОКАНА:
„Развитие на иновационни клъстери“


ПРОГРАМА:
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020


ЦЕЛИ:
Предоставяне на подкрепа за стимулиране на иновационната дейност на клъстери чрез съвместно използване на съоръжения, обмен на познания и опит, ефективен принос за трансфера на знания, изграждане на специфични мрежи от взаимосвързани, но оставащи си конкуренти на пазара компании, разпространение на информация и сътрудничество между предприятията и други организации в клъстера.


КРАЕН СРОК:
ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ!

 

PDF ФАЙЛ ТУК


КАКВИ ПРОЕКТИ СЕ ФИНАНСИРАТ?

I. Допустими проекти:
Изпълнението на проектите следва да води до реализиране на дейности в тематичните области на ИСИС:

ИКТ и информатика:
? производства, включително Fabless, особено на създадени в България продукти, устройства и системи;
? ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с другите три тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри, теле-медицина и теле-грижа и „имбедид” софтуер;
? 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;
? Big Data, Grid and Cloud Technologies;
? безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;
? езикови технологии;
? уеб, хибридни и „native“ приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;
? използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани услуги и системи.

мехатроника и чисти технологии:
? производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;
? машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката;
? инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи;
? системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в производството;
? роботизирани системи и автоматизация на процеси, в т.ч. вграждане на ВЕИ, 3-D моделиране, системи за инструментална екипировка;
? създаване на съвременни информационни комплекси за автономни енергийни системи;
? проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или участие в над-национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата индустрия;
? био-мехатроника;
? интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни градове“;
? синя икономика – технологии за развитие;
? чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия, електрически превозни средства и еко-мобилност, водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства).

индустрия за здравословен живот и биотехнологии :
? методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти);
? производство на специализирани храни и напитки (бебешки и детски, „космически“ храни);
? производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига;
? персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства;
? медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм);
? нано-технологии в услуга на медицината;
? био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот;
? приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси;
? производство на инсталации за добиване на екологично чиста електроенергия и промишлена вода;
? зелена икономика.

нови технологии в креативните и рекреативните индустрии:
? културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистични занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио;
? компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;
? алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм);
? производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки за алтернативни и екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания.


II. Допустими дейности:

Компонент 1: Подкрепа за укрепване на иновационния и научно-изследователския потенциал на клъстера и създаване на сътрудничества:
• Ресурсно обезпечаване на дейността на иновационния и научно-изследователския персонал на клъстера - осигуряване на персонал за развитие на клъстерните иновационни дейности;

• Повишаване капацитета на иновационния и научно-изследователски персонал на клъстера - участие в обмяна на опит, добри практики и специализирани обучения в страна и чужбина за повишаване на капацитета на научноизследователския персонал на клъстера за създаване на сътрудничества

• Насърчаване на клъстерния маркетинг:
? разработване на иновационна стратегия на клъстера, в случай че клъстерът няма разработена такава;
? консултантски услуги преди стъпването на нов пазар - патентни проучвания, изследвания и информация за таргeтираните пазари по отношение на предлагани нови или съществуващи продукти и/или услуги;
? популяризиране на името (марката) на клъстера и на неговите продукти/услуги – изготвяне и отпечатване на брошури и информационни материали, интернет страници и информационни бази-данни за дейността на клъстера;
? участие с цел представяне на иновационните продукти/услуги предлагани от клъстера в национални и международни изложения и панаири;
? установяване и насърчаване на сътрудничеството с други иновационни клъстери, включително подкрепа на обмена на знания и работата в мрежа, и транснационално сътрудничество;
? придобиване на европейски клъстерен лейбъл (етикет), издаден от Европейския секретариат за клъстерни анализи (European Secretariat for Cluster Analysis).

• Публичност и визуализация на проекта

• Одит на проекта

 

Компонент 2: Развитие на иновационни клъстери (вкл. споделена инфраструктура и ноу-хау):

1) Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) за общи (съвместни) клъстерни иновационни дейности - изпитателни лаборатории, производствени центрове, тренировъчни центрове, оборудване за зали за обучения и др.;

2) Придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) за общи (съвместни) клъстерни иновационни дейности – специализирани програмни продукти, патенти, лицензи, „ноу хау”, търговски марки, акредитация, сертификация и др;

 

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА? ИЗИСКВАНИЯ?
1) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на определението за иновационен клъстер, посочено в чл. 2, ал. 92 от Регламент 651/2014 .

ВАЖНО: „Иновационни клъстери“ означава структури или организирани групи от независими страни (като например иновационни стартиращи предприятия, малки, средни и големи предприятия, както и организации за научни изследвания и разпространение на знания, организации с нестопанска цел и други сходни икономически субекти), създадени с цел да стимулират иновационната дейност чрез популяризиране, съвместно използване на съоръжения и обмен на познания и опит, ефективен принос за трансфера на знания, изграждане на мрежи, разпространение на информация и сътрудничество между предприятията и други организации в клъстера.

2) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са кандидати (клъстери), при които подкрепата се предоставя изключително на юридическото лице - иновационeн клъстер (клъстерна организация).

3) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са обединения под формата на:

• клъстери, регистрирани като сдружения по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (в частна или в обществена полза) или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;

ВАЖНО: За да бъдат допустими за финансиране по настоящата процедура, сдруженията по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел следва да oсъществявяват стопанска дейност.
• клъстери - юридически лица, регистрирани по Търговския закон или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.
ВАЖНО: За да бъдат допустими за финансиране по настоящата процедура, кандидатите следва да са създадени, регистрирани (вписани/оповестени в съответния регистър) като обединения преди 31.12.2017 г.
Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.

4) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са кандидати - клъстери, които могат да включват:

a) юридически лица и/или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите или еквивалентни лица по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;

б) юридически лица с нестопанска цел, регистрирани съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;

в) професионални училища и професионални гимназии съгласно чл. 26 от Закона за народната просвета;

г) акредитирани български висши училища ;

д) Българска академия на науките и нейни институти и академични специализирани звена;

е) Селкостопанска академия и институти към нея;

ж) експериментални лаборатории и изследователски институти по смисъла на чл. 60 от Закона за администрацията ;

з) научни организации по смисъла на параграф 1, т.1. от Допълнителните разпоредби на Закона за насърчаване на научните изследвания ;

и) Общини и/или Областни администрации и др.

ВАЖНО: За да бъдат допустими за финансиране по настоящата процедура, кандидатите трябва да включват минимум 7 (седем) юридически лица и/или еднолични търговци (включени в буква а) по-горе), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите или еквивалентни лица по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.


СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ:
Приоритет ще бъде даден на проекти, които:
- попадат в приоритетните тематични области, изведени на база на регионалната специализация, заложена в ИСИС, одобренa с Решение на Министерски съвет № 857 от 03.11.2015 г. Съгласно одобрената ИСИС, публикувана на страницата на Министерство на икономиката (http://www.mi.government.bg/bg/themes/inovacionna-strategiya-za-inteligentna-specializaciya-na-republika-balgariya-2014-2020-g-i-proces-na-i-1470-0.html)


ПАРТНЬОРСТВО:
По настоящата процедура за подбор на проекти кандидатите участват индивидуално, а не съвместно с партньорски или други организации.


ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТИТЕ:
24 месеца.

 

БЮДЖЕТ:
29 924 199 лева

 

БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ:

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ: 200 000 лева

 

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ в зависимост от категорията на клъстера-кандидат: 1 500 000 лева

 

ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА:

Максимален интензитет на помощта: 80 %

 

ПЛАЩАНИЯ:
Авансово, междинни, балансово.


ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ:
http://opik.bg/