ИНТЕГРА ГРУП
идеите в действие

НОВИНИ

08.06.18

ПОКАНА:
Девета конкурсна сесия на Националния иновационен фонд

ЦЕЛИ:
Да насърчи реализацията на научноизследователски развойни проекти, инициирани и реализирани в предприятията, с цел разработване на нови или усъвършенствани продукти, процеси или услуги, насочени към засилване на икономическата ефективност, повишаване на иновативния потенциал и технологичното равнище на предприятията, увеличаване на частните инвестиции за тях, повишаване динамиката на иновационните процеси.

КРАЕН СРОК:
25.06.2016г. до 17,30ч. на 25.07.2018 г.

 

PDF ФАЙЛ ТУК

 

КАКВИ ПРОЕКТИ/ДЕЙНОСТИ/РАЗХОДИ СЕ ФИНАНСИРАТ?

Научноизследователски развойни проекти
Научноизследователските развойни проекти са съсредоточени върху технологичното развитие на нови продукти, технологии и услуги или върху съществено усъвършенстване на съществуващи продукти, технологии или услуги. Всяко предложение се оценява до колко то се явява новост. По отношение на помощите за проекти за научноизследователска и развойна дейност, финансират се части /дейности или задачи/ от научноизследователския проект, които попадат в една от следните категории:
а) индустриални научни изследвания;
б) експериментално развитие. Не се допуска финансиране по проекта на цялостно развитие, стигащо до готов пазарен продукт или услуга.

Тематични области, в рамките на които трябва да попадат изготвените научноизследователски и развойни проекти и които ще се финансират от Фонда са:
1. Мехатроника и чисти технологии;
2. Информационни и комуникационни технологии и информатика;
3. Индустрия за здравословен живот и Биотехнологии;
4. Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.

В тематична област „Мехатроника и чисти технологии" се включват:
• производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;
• машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката;
• инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи;
• системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в производството;
• вграждане на ВЕИ в роботизирани системи с изкуствен интелект;
• създаване на съвременни информационни комплекси за автономни Енергийни системи;
• роботика и автоматизация на процеси, в т.ч. 3-D моделиране на роботизирани автоматизирани системи;
• проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или частие в над-национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата индустрия;
• био-мехатроника;
• интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове" - „интелигентни градове";
• чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия, електрически превозни;
• средства и еко-мобилност, водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства).

В тематична област „Информационни и комуникационни технологии и информатика" се включват:
• производства, особено Fabless и нови подходи за дизайн и/или асемблиране;
• ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с другите три тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри, „инбедид" софтуер;
• 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;
• Big Data, Grid and Cloud Technologies;
• безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;
• езикови технологии;
• уеб, хибридни и "native" приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;
• използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани услуги и системи.

В тематична област „Индустрия за здравословен живот и Биотехнологии" се включват:
• методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти);
• производство на специализирани храни и напитки (бебешки и детски, „космически" храни);
• производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига;
• персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства;
• медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм);
• нанотехнологии в услуга на медицината;
• биотехнологии с пряко приложение за здравословен начин на живот;
• „сини" технологии и приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси;
• производство на инсталации за добиване на екологично чиста електроенергия и промишлена вода;
• зелена икономика.

В тематична област „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ се включват:
• културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистично занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио;
• компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;
• алтернативен (селски, еко, културен и фестивален) и екстремен туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм);
• производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки за алтернативни и екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания).

Допустимите разходи:
1. Разходи за персонал - ръководител на проекта, изследователи,
технически персонал и друг помощен персонал.
2. Разходи за инструменти и оборудване - Разходите за дълготрайни материални /ДМА/ и нематериални активи /ДНМА/, планирани в бюджета на проекта, включват само разходите за начислените амортизационни отчисления за закупените дълготрайни материални /ДМА/ и нематериални активи /ДНМА/, съгласно определените в Закона за корпоративното подоходно облагане годишни амортизационни норми. Допустимият дял на планираните разходи за амортизационни отчисления в перо „Разходи за инструменти и оборудване" на всеки участник поотделно не може да надвишава 50 % от общите планирани разходи в бюджета на съответния участник;
3. Разходи за външни услуги - разходи по договори за възлагане на
научни изследвания на принципа на сделката между несвързани лица,
използвани изключително за проекта. Допустимият дял на разходите за външни услуги поотделно за всеки участник, може да бъде до 10% от общата стойност на разходите по бюджета на всеки участник /координатор и/или партньор/партньори/ по проекта. 4. Разходи за материали и консумативи - нови, неупотребявани материали и консумативи, които пряко са необходими за изпълнение на проекта. Допустими разходи могат да бъдат вода, електроенергия и/или топлинна енергия само за проекти, за чието изпълнение те представляват поне 50% от общите разходи за материали и консумативи по бюджета на всеки бенефициер/координатор или партньор/ри/.
5. Разходи за командировки в чужбина - допустими са разходите за командировки в чужбина на основния персонал на бенефициера /координатор или партньор/, ангажиран с дейности по проекта и планиран в бюджета на проекта, доколкото разходите за командировка в чужбина са свързани с конкретна дейност по проекта, когато той включва партньори от други държави – членки на ЕС и се изпълнява на територията на повече от една държава членка. Ако проектът не включва партньори по проекта от други държави -членки, разходи за командировка в чужбина са недопустими;
5.2. допустими са разходите, съгласно Наредбата за командировки и
специализация в чужбина;

Допустими са само разходи по дейности за „индустриални научни изследвания" и „експериментално развитие". Не могат да се планират разходи само за „индустриални научни изследвания".
Планираните допустими разходи следва да са необходими за изпълнението на проекта, да са съотносими с фазите и дейностите по изпълнение на проектите и да отговорят на принципите за добро финансово управление - икономичност, ефективност и ефикасност на вложените средства.
Допустимият дял на разходите за персонал по научноизследователски развоен проект може да бъде до 70 % от общата стойност на разходите в бюджета на всеки участник. Делът на разходите за персонал в бюджета на партньор, който е организация за научни изследвания и разпространение на знания (научен институт или висше
училище и др.), може да бъде до 90% при условие, че по отношение на общия бюджет на целия проект се спазва изискването, допустимият дял на разходите за персонал да бъде до 70% от общата стойност на проекта.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА? ИЗИСКВАНИЯ:
предприятие - регистриран в България търговец по смисъла на Търговския закон или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейския съюз.

ПАРТНЬОРСТВО:
предприятие - търговец по смисъла на Търговския закон или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейския съюз и/или организация за научни изследвания и разпространение на знания от държава-членка на Европейския съюз. Организацията за научни изследвания и разпространение на знания следва да има статут на юридическо лице.
При проекти с участието на партньори, предприятието (едно от предприятията при проект с повече от един партньор предприятие) е координатор, има статут на кандидат в конкурсната сесия и подава конкурсната документация (включително изискуемата за партньор по реализирането на проекта).

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТИТЕ:
18 месеца

РАЗМЕР НА ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ:
Максимален размер на помощта – 500 000 лв.

ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА:
До 80 % от общите допустими разходи по проекта.

 

ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ:
https://www.sme.government.bg/?p=41370