ИНТЕГРА ГРУП
идеите в действие

 

19.02.15

ПОКАНА:
Инструмент за малки и средни предприятия - Иновации в МСП

 

ПРОГРАМА:
ХОРИЗОНТ 2020

 

ОСНОВНА ЦЕЛ:
Изграждането в целия Съюз на икономика, основана на знания и иновации, като същевременно се допринесе за устойчивото развитие.

 

КОНКРЕТНА ЦЕЛ
Конкретната цел е да се стимулира растежа посредством повишаване на равнището на иновациите в МСП, като се обхванат техните различни потребности от нововъведения за целия иновационен цикъл за всички видове иновации и по този начин се създадат по-бързо разрастващи се МСП с международна дейност.

 

КРАЕН СРОК ЗА 2015:

17-06-2015 17:00:00 (Brussels local time)
17-09-2015 17:00:00 (Brussels local time)
25-11-2015 17:00:00 (Brussels local time)

 

КАКВИ ПРОЕКТИ/ДЕЙНОСТИ СЕ ФИНАНСИРАТ?
а) Интегриране на подкрепата за МСП
МСП ще бъдат подкрепяни в рамките на „Хоризонт 2020“. За целта специален инструмент за МСП осигурява поетапна и цялостна подкрепа, обхващаща целия иновационен цикъл. Инструментът за МСП е насочен към всички видове новаторски МСП, показващи силна амбиция да се развиват, разрастват и осъществяват международна дейност. Той е на разположение за всички видове иновации, включително нетехнологични и социални иновации, както и иновации в услугите. Целта е да се развива и оползотворява иновационния потенциал на МСП чрез запълване на празнината във финансирането на високорискови научни изследвания и иновации на ранен етап, да се стимулират иновациите и да се увеличи търговското използване от частния сектор на резултатите от научните изследвания.
б) Подкрепа за МСП, занимаващи се с интензивни научни изследвания
Целта е да се насърчават пазарно-ориентирани иновации в МСП, осъществяващи НИРД. Една мярка е насочена специално към МСП във високотехнологични сектори, занимаващи се с интензивни научни изследвания и показващи способност за пазарна реализация на резултатите от тях.
в) Повишаване на капацитета за иновации на МСП
Подкрепят се дейности, подпомагащи изпълнението и допълващи специфичните мерки за МСП в „Хоризонт 2020“, за да се повиши капацитетът за иновации на МСП.
г) Подкрепа за пазарно-ориентирани иновации
Подкрепят се пазарно-ориентирани иновации за подобряване на рамковите условия за иновации и справяне със специфични пречки, спъващи по-специално растежа на иновативни МСП.

Специалният инструмент за МСП се прилага за определените от ЕС „Водещи позиции при базовите и промишлените технологии“ и „Обществени предизвикателства“ , а именно:
A. Информационни и комуникационни технологии (ИКТ)

a. ново поколение компоненти и системи: създаване на авангардни и интелигентни компоненти за вграждане и системи;
b. изчислителни технологии от следващото поколение: авангардни изчислителни системи и технологии;
c. интернет на бъдещето: инфраструктури, технологии и услуги;
d. технологии за съдържание и управление на информацията: ИКТ за цифрово съдържание и творчество;
e. усъвършенствани интерфейси и роботи: роботика и интелигентни пространства;
f. микро- и наноелектроника и фотоника: ключови базови технологии във връзка с микро- и наноелектрониката и фотониката.
B. Нанотехнологии
a. Разработване на наноматериали, наноустройства и наносистеми от следващо поколение
b. Гарантиране на безопасност при разработването и прилагането на нанотехнологиите
c. Разработване на общественото измерение на нанотехнологиите
d. Ефикасен синтез и производство на наноматериали, компоненти и системи
e. Разработване на техники за увеличаване на капацитета, измервателни методи и оборудване
C. Авангардни материали
a. Междусекторни и базови технологии за производство на материали
b. Разработване и преобразуване на материали
c. Управление на компоненти на материалите
d. Материали за устойчива нисковъглеродна промишленост
e. Материали за творческите индустрии
f. Метрология, характеризиране, стандартизация и контрол на качеството
g. Оптимизиране на използването на материали
D. Биотехнология
a. Подпомагане на авангардните биотехнологии като двигател на бъдещи иновации
b. Промишлени процеси на основата на биотехнология
c. Иновативни и конкурентоспособни платформени технологии
E. Усъвършенствани технологии за производство и преработка
a. Технологии за заводи на бъдещето
b. Технологии, позволяващи изграждането на енергийноефективни сгради
c. Устойчиви и нисковъглеродни технологии в енергоемките преработващи отрасли
d. Нови устойчиви бизнес модели
F. Космически сектор
a. Създаване на условия за конкурентоспособността, независимостта и иновативността на европейския космически сектор
b. Създаване на условия за напредък в космическите технологии
c. Създаване на условия за използване на космически данни
d. Създаване на условия за провеждане на европейски научни изследвания в подкрепа на международни космически партньорства
G. Здравеопазване, демографски промени и благосъстояние
H. Продоволствена сигурност, устойчиво земеделие, мореплавателски и морски изследвания, и биоикономика

a. Устойчиво земеделие и горско стопанство
b. Устойчив и конкурентоспособен хранително-вкусов сектор за безопасно и здравословно хранене
c. Оползотворяване на потенциала на водните биологични ресурси
d. Устойчива и конкурентоспособна промишленост на биологична основа
I. Сигурна, чиста и ефективна енергия
a. Намаляване на консумацията на енергия и на емисиите на въглероден диоксид чрез интелигентно и устойчиво използване
b. Евтино електроснабдяване с ниски емисии на въглероден диоксид
c. Алтернативни горива и мобилни източници на енергия
d. Единна интелигентна европейска електропреносна мрежа
e. Нови знания и технологии
f. Солидна подкрепа за вземането на решения и съпричастност на обществото
g. Пазарна реализация на иновации в областта на енергетиката
J. интелигентен, екологосъобразен и интегриран транспорт
a. Ресурсно ефективен екологосъобразен транспорт
b. Повишена мобилност, по-малко задръствания, повече безопасност и сигурност
c. Водещи позиции на европейския производствен сектор за транспортна техника
d. Социално-икономически изследвания и дейности с перспективна насоченост във връзка с разработването на политики
K. Действия във връзка с климата, ресурсна ефективност и суровини
a. Борба с изменението на климата и приспособяване към него
b. Устойчиво управление на природните ресурси и екосистемите
c. Гарантиране на устойчивото снабдяване с неенергийни и неселскостопански суровини
d. Създаване на условия за прехода към екологична икономика чрез съответни иновации
e. Разработване на информационни системи за всеобхватно и устойчиво глобално наблюдение на околната среда
L. Приобщаващи, иновативни и сигурни общества
a. Приобщаващи общества
• стимулиране на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж;
• изграждане на устойчиви и приобщаващи общества в Европа;
• укрепване ролята на Европа като глобален фактор;
b. Иновативни общества
• укрепване на доказателствената основа и подкрепа за „Съюз за иновации“ и европейското научноизследователско пространство;
• проучване на нови форми на новаторство, включително социални иновации и творчество;
• гарантиране на обществена ангажираност в областта на научните изследвания и иновациите;
• насърчаване на последователното и ефективно сътрудничество с трети държави.
c. Сигурни общества
• борба с престъпността и тероризма;
• укрепване на сигурността чрез управление на границите;
• осигуряване на кибернетична сигурност;
• повишаване на устойчивостта на Европа спрямо кризи и бедствия;
• гарантиране на неприкосновеността на личния живот и свободата в интернет и увеличаване на общественото измерение на сигурността

 

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА? ИЗИСКВАНИЯ?
МСП регистрирани в:
Юридически лица, установени в следните страни и територии, ще могат да получат финансиране чрез Хоризонт 2020:
• Държавите-членки на Европейския съюз, включително отвъдморските им територии;
• Отвъдморски страни и територии (ОСТ), свързани с държавите-членки: Ангуила, Аруба, Бермуда, Бонер, Британски Вирджински острови, Каймановите острови, Кюрасао, Фолкландски острови, Френска Полинезия, Гренландия, Монсерат, Нова Каледония, Острови Питкерн , Саба, Свети Бартоломей, Света Елена, Сен Пиер и Микелон, , Синт-Мартен, Търкс и Кайкос, Уолис и Футуна.
• Асоциирани страни с ЕС: Исландия; Норвегия; Албания; Босна и Херцеговина; Бившата югославска република Македония; Черна гора; Сърбия, Турция; Израел; Молдова.
• Следните страни: Афганистан, Албания, Алжир, Американска Самоа, Ангола, Аржентина, Армения, Азербайджан, Бангладеш, Беларус, Белиз, Бенин, Бутан, Боливия, Босна и Херцеговина, Ботсвана, Буркина Фасо, Бурунди, Камбоджа, Камерун, Кабо Верде, Централноафриканска република, Чад, Чили, Колумбия, Коморски острови, Конго (Корейска народнодемократична република), Конго (Република), Costa Рика, Кот д'Ивоар, Куба, Джибути, Доминика, Доминиканската република, Еквадор, Египет, Ел Салвадор, Еритрея, Етиопия, Фиджи, Габон, Гамбия, Грузия, Гана, Гренада, Гватемала, Гвинея, Гвинея-Buissau, Гвиана, Хаити, Хондурас, Индонезия, Иран, Ирак, Ямайка, Йордания, Казахстан, Кения, Кирибати, Корея (Демократична република), Косово *, Киргизката република, Лаос, Ливан, Лесото, Либерия, Либия, бившата югославска република Македония, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Малдиви, Мали, Маршалови острови, Мавритания, Мавриций, Микронезия, Молдова, Монголия, Черна гора, Мароко, Мозамбик, Мианмар, Намибия, Непал, Никарагуа, Нигер, Нигерия, Пакистан, Палау, Палестина, Панама, Папуа-Нова Гвинея, Парагвай, Перу, Филипини, Руанда, Самоа, Сао Томе и Принсипи, Сенегал, Сърбия, Сейшелските острови, Сиера Леоне, Соломонови острови, Сомалия, Южна Африка, Южен Судан, Шри Ланка, Сейнт Китс и Невис, Сейнт Лусия, Сейнт Винсънт и Гренадини, Судан, Суринам, Свазиленд, Сирия Република, Таджикистан, Танзания, Тайланд, Източен Тимор, Того, Тонга, Тунис, Турция, Туркменистан, Тувалу, Уганда, Украйна, Узбекистан, Вануату, Уругвай, Венецуела, Виетнам, Йемен, Замбия, Зимбабве.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТИТЕ:
Инструмента има 3 фази:
A. Фаза 1: предпроектно проучване/проверка на технологична/практическа, и икономическа приложимост иновационната идея; каква е иновативността за индустриалния сектор, в който тя е представена (нови продукти, процеси, дизайн, услуги и технологии или нови приложения на пазара на съществуващ технологии). Дейностите биха могли да включват оценка на риска, проучване на пазара, участие на потребителите, управление на интелектуална собственост (IP), развитие на иновационна стратегия, търсене на партньори, приложимост на концепцията и други.
Краен резултат: бизнес план за реализиране на проектната идея.
B. Фаза 2
Препоръчително е предложенията да се основават на изготвен бизнес план през Фаза 1.
Финансират се иновационни проекти демонстриращи висок потенциал на фирмената конкурентоспособност и растеж, подкрепени от стратегически бизнес план. Финансират се дейности като демонстрация, тестване, създаване на прототипи, пилотиране, проектиране, пускане на пазара, допълнителни изследвания и други подобни. Особено внимание трябва да се обърне на защитата на интелектуалната собственост и право на собственост; Кандидатите ще трябва да представи убедителни мерки за гарантиране на възможността за търговска експлоатация ("свобода да работи").
Краен резултат: да се постигне индустриалната готовност на иновацията (продукт, процес, услуга и т.н.) и зрялост за въвеждане на пазара. За технологични иновации се изисква ниво на технологична готовност 6 или по-висока (или подобна за не-технологични иновации) - технология демонстрирана в съответната индустриална среда.
C. Фаза 3
МСП могат да се възползват от косвени мерки за подпомагане, както и достъп до финансови механизми, подкрепени по инструмента за Достъп до рисково финансиране.

 

ПАРТНЬОРСТВО:
Да, но не е задължително условие.

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТИТЕ:
Фаза 1 - до 6 месеца
Фаза 2 - от 12 до 24 месеца

 

БЮДЖЕТ:
700 000 000 евро

 

БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ:
Фаза 1 - до 50 000 евро
Фаза 2 - от 500 000 до 2 500 000 евро

 

ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА:
70%

 

ПЛАЩАНИЯ:
Авансовото плащане - 40% от безвъзмездната помощ

 

ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-1-2014.html

PDF файл тук!