ИНТЕГРА ГРУП
идеите в действие

 

10.10.16

ПОКАНА:
ГЪВКАВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЯ В ПРЕДПРИЯТИЯ С ПРОМЕНЛИВ ИНТЕНЗИТЕТ НА ДЕЙНОСТТА

 

ПРОГРАМА:
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

 

ЦЕЛИ:
Общата цел на процедурата е да се предостави възможност за повишаване адекватността на уменията на неактивни и безработни лица съобразено с актуалните нужди на бизнеса. Процедурата цели създаване на условия за повишаване производителността на труда за по-устойчива заетост, както и заемане на по-качествени работни места чрез преодоляване на разминаването между търсенето и предлагането на пазара на труда.

КРАЕН СРОК:
07.03.2017г.

 

PDF ФАЙЛ ТУК

 

КАКВИ ДЕЙНОСТИ/РАЗХОДИ СЕ ФИНАНСИРАТ?
1. Включване в обучения на неактивни и/или безработни лица и заети лица за придобиване или повишаване на професионална квалификация, вкл. по част от професия, по професионални направления с кодове 54, 582, 811, 812 и 813 по СППОО
2. Включване на неактивни и/или безработни лица и заети лица в обучения по ключови компетентности (ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“, ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“ и ключова компетентност 6 „Обществени и граждански компетентности) за заемане на конкретни работни места.
3. Включване на неактивните/безработните лица в несубсидирана заетост при работодател - тази дейност е задължителна и следва да е включена във всяко проектно предложение! Несубсидирана заетост е заетост, при която разходите за възнаграждения и осигуровки на наетите лица са за сметка на работодателя и не се покриват от допустимите разходи по проекта. Не се допуска лицата да бъдат наети от работодател, при който са били заети
4. Предоставяне на възможност за последващи обучения в рамките на заетостта на лицата при непълно работно време, вкл. Осигуряване на достъп до продължаващо обучение с цел по-добра професионална реализация и повишена професионална подготовка на кадрите
5. Дейности за организация и управление на проекта – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДЕЙНОСТ.
6. Дейности по информиране и публичност – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДЕЙНОСТ.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА? ИЗИСКВАНИЯ:

1. Кандидатът трябва да бъде работодател. За целите на настоящата процедура под „работодател“ следва да се разбира всяко физическо (едноличен търговец) или юридическо лице, което извършва стопанска дейност и е регистрирано по реда на Търговския закон.
2. За целите на настоящата процедура допустими кандидати са само работодатели, развиващи своята дейност в следните икономически сектори по КИД 2008 (Приложение за информация към условията за кандидатстване):
• Сектор C „Преработваща промишленост“, раздели от 10 до 33 вкл.;
• Сектор F „Строителство“, раздели от 41 до 43 вкл.;
• Сектор I „Хотелиерство и ресторантьорство“, раздели 55 и 56.
3. Кандидат, към който има открит център за професионално обучение (ЦПО) по реда на ЗПОО, може да проведе сам обучението за придобиване/повишаване на професионална квалификация на лицата от целевата група. В случай, че кандидатът самостоятелно ще предоставя обучение по професионална квалификация, той трябва да притежава активна лицензия от НАПОО за професиите и/или специалностите, по които ще се провежда обучението.
4. В случай, че кандидатът ще предоставя обучение по ключови компетентности, то той следва да има опит в предоставянето на най-малко по едно подобно обучение през последните две години, предхождащи годината на кандидатстване.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТИТЕ:
Работодателят е длъжен да осигури заетост на минимум 25 % от обучените неактивни или безработни лица за период не по-малко от 3 месеца след приключване на проекта. Това условие ще бъде записано в договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

ПАРТНЬОРСТВО:
Партньорството по настоящата процедура е допустимо. Допустими партньори по настоящата процедура са работодатели и центрове за професионални обучения

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТИТЕ:
Крайният срок за изпълнение на дейностите по договорите по настоящата процедура е 31.12.2018

БЮДЖЕТ:
30 000 000 лв.

РАЗМЕР НА ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ:
Минимален размер на помощта - 50 000 лв.
Максимален размер на помощта – 391 166 лв.

ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА:
Не се изисква съфинансиране от кандидатите и/или партньорите по проекта. Безвъзмездната финансова помощ може да покрие до 100 % от общо допустимите разходи по проекта.

ПЛАЩАНИЯ:
Авансово, междинно и балансово.

 

ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ:
http://esf.bg/