ИНТЕГРА ГРУП
идеите в действие

 

27.02.15

ПОКАНА:
Енергийна ефективност в МСП

 

ПРОГРАМА:
Иновации и конкурентноспособност 2014-2020

 

ЦЕЛИ:
Насърчаване на енергийната ефективност и ефективното използване на ресурсите в предприятията.

КРАЕН СРОК:
ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ!

 

КАКВИ ДЕЙНОСТИ/РАЗХОДИ СЕ ФИНАНСИРАТ?

Допустими дейности:
- Придобиване на ДМА и ДНА, които допринасят за подобряване на енергийната ефективност на предприятията.
- Извършване на СМР, които водят до намаляване на енергоемкостта на съществуващия сграден фонд на предприятията.
- Придобиване на системи за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление.
- Консултантски услуги за извършване на енергиен одит

Допустими разходи
Примерни разходи може да намерите тук!

 

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА? ИЗИСКВАНИЯ:
• МСП регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите;
• Развиват основната си икономическа дейност в някой от следните сектори:

  • Сектор B „Добивна промишленост”;
  • Сектор C „Преработваща промишленост”;
  • Сектор D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива”;
  • Сектор E „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване”;
  • Сектор G „Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети”;
  • Сектор H „Транспорт, складиране и пощи”;
  • Сектор I „Хотелиерство и ресторантьорство”;
  • Сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения”;
  • Сектор M „Професионални дейности и научни изследвания”;
  • Сектор N „Административни и спомагателни дейности”;
  • Сектор P „Образование”;
  • Сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа”;
  • Сектор R „Култура, спорт и развлечения”, или
  • Сектор S „Други дейности”.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТИТЕ:
/

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТИТЕ:
18 месеца

 

РАЗМЕР НА ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ:
Минимален размер на помощта : 50 000 лв.
Максимален размер на помощта: 1 500 000 лв.

 

ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА:
Между 35% – 70% в зависимост от категорията предприятие и вида на дейностите

 

ПЛАЩАНИЯ:
Авансово, междинно и окончателно.

 

ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ:
http://www.opcompetitiveness.bg/

 

PDF файл тук!