ИНТЕГРА ГРУП
идеите в действие

 

07.08.16

ПОКАНА:
Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

 

Програма/мярка:
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 Г.

 

Цел:
Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ има за цел да насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони.

Срок за кандидатстване: 02 септември – 03 октомври 2016 г. (съгл. Заповед № РД 09-552 от 02.08.2016 г.)

PDF файл тук!

 

Какви дейности/разходи се финансират?

Дейности:
По подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ се предоставя финансова помощ за следните допустими за подпомагане дейности:
1. строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях;
2. строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях;
3. изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони;
4. изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца и възрастни, включително транспортни средства;
5. изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, включително мобилни такива, включително и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;
6. реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, както следва:
6.1. реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на детска градина, финансирана чрез бюджета на общината;
6.2. реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината.

 

Бюджет:
Финансовата помощ за приетите заявления за подпомагане в горе-упоменатия период на прием за допустимите дейности е в размер на левовата равностойност на:
1. 50 000 000 евро за дейности по т.1 за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях;
2. 150 000 000 евро за дейности по т.2 за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях
3. 85 000 000 евро за дейности по т.3 за изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони;
4. 6 000 000 евро за дейности по т.4 за изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца и възрастни, включително транспортни средства;
5. 10 000 000 евро за дейности по т.5 за изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, включително мобилни такива, включително и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;
6. 40 000 000 евро за дейности по т.6 за реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, както следва:
6.1. 15 000 000 евро за дейности по т.6.1 за реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на детска градина, финансирана чрез бюджета на общината;
6.2. 25 000 000 евро за дейности по т.6.2 за реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината.

 

Разходи:
Допустими за финансова помощ са следните разходи:
1. за строителство, реконструкция, рехабилитация, изграждане, обновяване, ремонт и/или реставрация на сгради и/или помещения и/или друга недвижима собственост съгласно допустимите за подпомагане дейности, които са:
а) разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-монтажните работи;
б) непредвидени разходи в размер до 5 на сто от стойността на одобрените разходи по буква „а“;
2. за закупуване на нови транспортни средства, мобилни обекти, оборудване и обзавеждане до пазарната им стойност, включително чрез финансов лизинг, съгласно допустимите за подпомагане дейности;
3. за придобиване на компютърен софтуер, патентни и авторски права, лицензи, регистрация на търговски марки, до пазарната им стойност;
4. свързани с проекта, в това число разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 10 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1, буква „а“, т. 2 и 3.
5. Допустимите разходи по т. 4 не може да надхвърлят следните стойности:
? за консултантски услуги, свързани с подготовката на проекта, като част от разходите по т. 4 не могат да надхвърлят 1 на сто от допустимите разходи по т. 1, буква „а“, т. 2 и 3;
? за консултантски услуги, свързани с управлението на проекта, като част от разходите по т. 4 не могат да надхвърлят 1 на сто от допустимите разходи по т. 1, буква „а“, т. 2 и 3;
? разходите за изготвяне на технически и/или работен проект в случаите на строително-монтажни дейности, като част от разходите по т. 4 не могат да надхвърлят 5 на сто от допустимите разходи по т. 1, буква „а“;
? разходите за строителен надзор, като част от разходите по т. 4 не могат да надхвърлят 2 на сто от допустимите разходи по т. 1, буква „а“;
? разходите за авторски надзор, като част от разходите по т. 4 не могат да надхвърлят 1 на сто от допустимите разходи по т. 1, буква „а“.
6. Разходите по т. 3 са допустими само в случай, че се кандидатства за разходи по т. 1, буква „а“ и са необходими за постигане на целите на подмярката.

 

Финансова помощ не се предоставя за:
1. закупуване или наем на земя и сгради;
2. закупуване на оборудване, обзавеждане и транспортни средства втора употреба;
3. данък върху добавена стойност (ДДС) с изключение на невъзстановим ДДС, когато е поет действително и окончателно от кандидати, различни от лицата, освободени от данък съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност;
4. лизинг с изключение на финансов лизинг и спазване на изискването срокът на лизинга да бъде не по-дълъг от срока на изпълнение на проекта;
5. оперативни разходи, включително разходи за поддръжка, наеми, застраховка, текущ ремонт;
6. банкови и административни такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви, застраховки;
7. обезщетения за отчуждаване на имоти;
8. принос в натура;
9. закупуване на нови транспортни средства и оборудване, включително компютърен софтуер, над пазарната им стойност;
10. едногодишни растения;
11. плащания в брой;
12. лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, разходи по лихви за рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи по лизинговия договор в случаите на финансов лизинг;
13. инвестиции, за които РА или друг компетентен орган установи изкуствено създадени условия за получаване на помощта с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката;
14. инвестиции, които представляват обикновена подмяна;
15. инвестиции, за които се установи, че ще имат отрицателно въздействие върху околната среда;
16. неустойки за неизпълнение по договорите с избраните доставчици/изпълнители;
17. натрупани лихви върху изплатени авансови плащания;
18. инвестиции в частта им, която надвишава референтните разходи.

Кой може да кандидатства? Изисквания:
За подпомагане могат да кандидатстват:
1. общини, посочени в приложение № 1, за допустимите дейности по т. 1, 2, 4, 5 или 6;
2. общините Велинград, Гоце Делчев, Карлово, Лом, Панагюрище и Петрич за допустимите дейности, с изключение на строителните граници на административния център на общините за дейностите по т. 1 и на общинската територия за дейностите по т. 4, 5 или 6;
3. общини, посочени в приложение № 2, за дейности по т. 1, 2, 4, 5 или 6, а в строителните граници на градовете от четвърто ниво съгласно Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 – 2025 (НКПР 2013 – 2025), посочени в приложение № 2, за дейност по т. 4, 5 или 6 само ако са свързани с оборудване, обзавеждане или подобряване на прилежащите пространства съгласно съответната допустима дейност;
4. ВиК оператори или общини, посочени в приложение № 1, за дейности по т. 3 само за агломерации под 2000 е.ж.
5. юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с изключение на юридически лица с нестопанска цел, в които един от учредителите и/или членовете е община, за дейности по т. 4 или 5;
6. читалища, регистрирани по Закона за народните читалища, за дейности по т. 5.

Изисквания към проектите:
1. Подпомагат се проекти, които се осъществяват на територията на общините от селските райони на Република България, посочени в приложение № 1.
2. Проектите се подпомагат, ако:
? дейностите, включени в проектите, съответстват на приоритетите на общинския план за развитие на съответната община, удостоверено с решение на общинския съвет;
? при наличие на одобрена стратегия за Водено от общностите местно развитие дейностите, включени в проектите, с които ще се кандидатства по тази наредба, са съгласувани с одобрената стратегия, за което се представя декларация от председателя на колективния управителен орган на местната инициативна група и/или местна инициативна рибарска група.
? за тях са проведени съгласувателните процедури по реда на Закона за опазване на околната среда, Закона за защитените територии и/или Закона за биологичното разнообразие със съответния компетентен орган по околна среда и по реда на Закона за културното наследство с Министерството на културата за защитените територии за опазване на недвижимото културно наследство.
3. Подпомагат се проекти за дейностите по т. 1 и 2, ако под терена, в който ще се изпълнят дейностите по проекта, са изградени или реконструирани водоснабдителните и/или канализационните системи (ВиК) или не се предвижда да се изграждат или реконструират ВиК системи за период от седем години, считано от датата на подаване на заявление за подпомагане.
4. Подпомагат се проекти за реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях, ако са включени в Решение № 236 на Министерския съвет от 2007 г. за утвърждаване списък на общинските пътища и в последващите му изменения и допълнения.
5. Подпомагат се проекти за реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях, ако инвестиционните проекти включват изграждане на защитни тръби и защитени шахти, положени в подземна инфраструктура.
6. Подпомагат се проекти за дейности по т. 3, които:
? се осъществяват на територията на агломерации под 2000 е.ж.;
? се осъществяват на територията на общините от селските райони, обслужвани от консолидирани ВиК оператори, посочени в приложение № 3;
? не противоречат на плановете за управление на речните басейни;
? са съгласувани от съответния консолидиран ВиК оператор в случай на кандидати общини;
? се съгласуват от общинския съвет в случай на кандидат ВиК оператор, което се удостоверява с решение на общинския съвет;
? включват решение на общинския съвет или на ВиК оператора, с което се задължават да спазват законодателството в областта на държавните помощи при сключване на договор за предоставяне на финансова помощ.
7. ВиК оператор се е съгласил да участва във всеки етап на изпълнението на одобрения инвестиционен проект и извършва мониторинг чрез наблюдение и оценка на изпълнението на проекта по дейността по т. 3.
8. При проекти за дейности по т. 3 инвестиционният проект може да включва и изграждането и/или реконструкцията/рехабилитацията на сградни водопроводни отклонения в частта, която не е собственост на частни лица.
9. При проекти за дейности по т. 3 инвестиционният проект може да включва реконструкция и/или рехабилитация върху цялата ширина на съществуващите тротоар/и, пътна и/или улична настилка, нарушени в резултат на изкопните работи, като разходите за реконструкция и/или рехабилитация върху цялата ширина на съществуващите тротоар/и, пътна и/или улична настилка, нарушени в резултат на изкопните работи, не могат да надхвърлят левовата равностойност на 1 000 000 евро за един кандидат община.
10. В случаите, когато проект за дейности по т. 3 е бил одобрен за подпомагане и инвестиционният проект е включвал реконструкция и/или рехабилитация върху цялата ширина на съществуващите тротоар/и, пътна и/или улична настилка, нарушени в резултат на изкопните работи, няма да са допустими за подпомагане разходите за реконструкция и/или рехабилитация на тротоар/и пътна и/или улична настилка, които са били реконструирани и/или рехабилитирани с проекта за дейностите по т. 3, когато се кандидатства за дейности по т. 1 и 2.
11. Подпомагат се проекти за дейности по т. 4, ако:
? се кандидатства за социални услуги съгласно чл. 36, ал. 2 или 5 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ДВ, бр. 133 от 1998 г.);
? дейностите, включени в проектите, са придружени с обосновка за необходимостта и устойчивостта от съответната социална услуга;
? инвестиционният проект, изработен във фаза „Технически проект“ или „Работен проект“ и техническите спецификации на оборудването и/или обзавеждането, включени в проекта, отговарят на критериите и стандартите за местоположение и материална база, определени с Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, а когато социалните услуги са за деца, отговарят и на изискванията на Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца (ДВ, бр. 102 от 2003 г.);
? Министерството на труда и социалната политика по предложение на Агенцията за социално подпомагане е издало положително становище за необходимостта, целесъобразността и спазването на изискванията по предходната точка за социалните услуги, които ще се разкрият.
12. При проекти за дейности по т. 4 закупуването на транспортни средства е допустимо, ако проектът включва разходи за строително-монтажни работи и максималният размер на общите допустими разходи за закупуването на едно транспортно средство не надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро.
13. Подпомагат се проекти за дейности по т. 5, които включват само един обект, свързан с културния живот.
14. При проекти за дейности по т. 5 закупуването на мобилни обекти, свързани с културния живот, е допустимо, ако проектът включва разходи за строително-монтажни работи и максималният размер на общите допустими разходи за закупуването на един мобилен обект, свързан с културния живот, не надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро.
15. Подпомагат се проекти за дейностите по т. 6 за общинска образователна инфраструктура с местно значение, която включва детски градини, финансирани чрез бюджета на общините, или основни или средни училища, финансирани чрез бюджета на общините.
16. Подпомагат се проекти за дейностите по т. 6, за които е представена:
? заповед на министъра на образованието и науката за откриване, преобразуване или промяна на основното общинско училище или средното общинско училище или писмо от министъра на образованието и науката, удостоверяващо статута му и финансиращия орган;
? заповед на кмета на общината и решение на общинския съвет за откриване, преобразуване или промяна на общинската детска градина или писмо от министъра на образованието и науката, удостоверяващо статута и финансиращия орган на детската градина.
17. Подпомагат се проекти за дейности по т. 6, които включват само един обект – детска градина, финансирана чрез бюджета на общината, или основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината.

Продължителност на проектите:
Одобреният проект се изпълнява в срок до:
1. 24 месеца от датата на подписването на договора за предоставяне на финансова помощ с РА за ползватели на помощта, които не се явяват възложители по чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки;
2. 36 месеца от датата на подписването на договора за предоставяне на финансова помощ с РА за ползватели на помощта, които се явяват възложители по чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки.
3. Крайният срок за изпълнение на проектите е не по-късно от 15 септември 2023 г.

Размер на допустимите разходи:
1. Максималният размер на общите допустими разходи по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г. за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. за един кандидат община е левовата равностойност на 10 000 000 евро.
2. Максималният размер на общите допустими разходи за един проект за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях или изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения не може да надхвърля левовата равностойност на 3 000 000 евро за един кандидат община или ВиК оператор.
3. Максималният размер на общите допустими разходи за един проект за дейностите по т. 4 не може да надхвърля левовата равностойност на 2 000 000 евро за един кандидат община или ЮЛНЦ.
4. Максималният размер на общите допустими разходи за един проект за дейностите по т. 5 не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро. Максималният размер на общите допустими разходи за един кандидат община, читалище или ЮЛНЦ за дейностите по т. 5 не може да надхвърля левовата равностойност на 1 000 000 евро общо по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г.
5. Максималният размер на общите допустими разходи за един проект за дейностите по т. 1 и 6 не може да надхвърля левовата равностойност на 1 000 000 евро за един кандидат община или ЮЛНЦ.

 

Интензитет на помощта:
1. Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи.
2. Размерът на финансовата помощ за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи, се определя въз основа на анализ „разходи – ползи“ (финансов анализ), с изключение на случаите за проекти, по които размерът на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта не надхвърля левовата равностойност на 50 000 евро, и за проекти за дейности по т. 5.
3. Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи, установени въз основа на анализ „разходи – ползи“ (финансов анализ), но общият размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта не надхвърля левовата равностойност на 1 000 000 евро.
4. Размерът на финансовата помощ за проекти за дейности по т. 3 в случаите, когато кандидат е ВиК оператор, се определя въз основа на индивидуален анализ „ползи – разходи“ за съответния регион.

Плащания:
1. Финансовата помощ по проект може да бъде изплащана авансово, междинно и окончателно.
2. Допустимо е авансово плащане в размер до 50 на сто от стойността на одобрената финансова помощ по проекта и което се изплаща при условията и по реда на сключения договор.
3. Междинно плащане се извършва при условие, че такова е заявено от кандидата/ползвателя и е предвидено в договора за предоставяне на финансова помощ.
4. Междинно плащане е допустимо не повече от един път за периода на изпълнение на проекта, а в случай на проекти с включени строително-монтажни работи – не повече от два пъти за периода на изпълнение на проекта.

Източник на информация:
http://prsr.government.bg/