ИНТЕГРА ГРУП
идеите в действие

НОВИНИ

19.02.15

ПРОГРАМА/СХЕМА:
Програма за развитие на селските райони 2014-2020

 

СХЕМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ:
Подмярка: 6.4 — подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности

 

ОСНОВНА ЦЕЛ:
Насърчаване стартирането и развитието на неземеделски дейности в селските райони.

 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ!

КАКВИ ПРОЕКТИ СЕ ФИНАНСИРАТ?
Предоставя се подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:

  • Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
  • Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
  • Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.;
  • Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
  • Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

 

КАКВИ ДЕЙНОСТИ СЕ ФИНАНСИРАТ?
Финансова помощ за материални и нематериални инвестиции, за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони, включващи:

  • а) Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество;
  • б) Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;
  • в) Общи разходи, свързани с разходите за буква „а“ и „б“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;
  • г) Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

Разходите по т.“в“ не могат да надхвърлят 12 % от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“.

Не са допустими за подпомагане текущи разходи.

Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане.

 

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА? ИЗИСКВАНИЯ?
Земеделски производители или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
Бенефициентите трябва да имат седалище/клон или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на селски район.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТИТЕ:
Проектите и кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

Инвестицията да се осъществява в селски район;

Инвестицията да няма отрицателно влияние върху околната среда;

Кандидатът да представи разработен бизнес план, който да показва икономическа жизнеспособност на инвестицията за срок от 5 години/ 10 години при строително-монтажни работи;

Стопанството на кандидати, земеделски производители, трябва да има стандартен производствен обем над 8 000 евро;

Инвестициите в производство на електроенергия от биомаса не се подпомагат, ако те не произвеждат 10% топлинна енергия от общо произведената енергия.

При производство на биоенергия (включително биогорива) суровините от зърнени и други богати на скорбяла култури, захарни култури, маслодайни култури, както и суровини, които могат да се използват за фуражи се ограничават до 20%.

 

Ограниченията от 20% не се прилагат за отпадъчни продукти от тези култури, които не се използват за фуражи.
Не се предоставя финансова помощ за изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги в курортни комплекси и населени места по черноморското крайбрежие и в планински курорти с развит масов туризъм. Населените места с развит масов туризъм и курортните комплекси са посочени в Приложение към подмерки 6.2 и 6.4.
Подпомагат се проекти за обновяване или изграждане на места за настаняване с до 20 помещения за настаняване.
Проекти, с включени инвестиции за производство енергия от ВЕИ се подпомагат, ако не надхвърлят необходимото количество енергия за покриване на потребностите на предприятието.
Проекти за производство на биогорива и течните горива от биомаса се подпомагат при условие, че отговарят на критериите за устойчивост, определени в чл. 37-40 от Закона за енергията от възобновяеми източници (например: не са отглеждани върху терени с голямо значение за биоразнообразието, с високи въглеродни запаси, не са добити от суров материал, отглеждан на земя, която е била торфище, водят като резултат при потреблението на произведените от тях биогорива и течни горива от биомаса до намаляване на емисиите на парникови газове, са отглеждани в съответствие с чл. 38 Закона за енергията от възобновяеми източници).

 

ПАРТНЬОРСТВО:
/

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТИТЕ:
..........

 

БЮДЖЕТ:
..............

 

БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ:
МИН. 10 000 ЕВРО
МАКС. 400 000 ЕВРО

 

ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА:
75%

 

ПЛАЩАНИЯ:
Допустими са авансови плащания в размер до 50% от одобрената финансова помощ.

 

ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ:
http://prsr.government.bg/index.php/bg/sections/l2/101

PDF ФАЙЛ ТУК