ИНТЕГРА ГРУП
идеите в действие

 

23.02.15

ПРОГРАМА/СХЕМА:
Програма за развитие на селските райони 2014-2020

 

СХЕМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ:
Подмярка: 6.1 — помощ при стартиране за млади земеделски стопани

 

ОСНОВНА ЦЕЛ:
Улесняване процеса на създаването на стопанства от млади земеделски производители;

 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ!

 

КАКВИ ПРОЕКТИ/ДЕЙНОСТИ СЕ ФИНАНСИРАТ?
Подпомагането се предоставя само при представен бизнес план.
Плащането на последната вноска се извършва само при коректно изпълнение на бизнес плана.

 

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА? ИЗИСКВАНИЯ?
физически лица или еднолични търговци, които отговарят на следните критерии за допустимост:
•          да са регистрирани като земеделски производители по Закона за подпомагане на земеделските производители;
•          икономическият размер на стопанството да е в границите между 8 000 и 16 000 СПО (СПО - стандартен производствен обем означава стойността на продукцията, която отговаря на средната стойност за даден район за всеки един земеделски продукт). Всяка земя, която се взима предвид при определяне на първоначалните минимални СПО да е с представен документ за собственост и/или договор за аренда/наем с минимален срок от 5 години;
•          да са на възраст от 18 до 40 години (без да са ги навършили) към датата на подаване на молбата за подпомагане;
•          да имат съответните професионални умения и познания, които да бъдат доказани: завършено средно образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или средно икономическо образование със земеделска насоченост; и/или завършено висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или висше икономическо образование със земеделска насоченост; и/или удостоверение за завършен курс от минимум 150 часа или свидетелство за професионална квалификация в областта на селското стопанство;
•          тяхното стопанство да отговаря на определението за създаване на стопанство;
•          са предложили бизнес план за развитие на дейностите в стопанството.
Дефиниция на малки стопанства: Икономически размер, измерен в стандартен производствен обем (СПО). от 2 000 до 7 999 евро

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТИТЕ:
Определение за създаване на стопанство:
Създаването на стопанствотото е период, в който се отчитат следните събития: началото на създаването, период на кандидатстване за подпомагане по подмярката и край на създаването на стопанството. Събитията се определят както следва:
За начало на създаване на стопанство се има предвид едно от следните събития, което е настъпило първо:
•          регистрация за първи път като земеделски производители по Закона за подпомагане на земеделските производители;
•          започване на отглеждане на животни в собствен/нает животновъден обект;
•          стопанисване на земя с цел производството на земеделска и животинска продукция;
Кандидатите могат да заяват подпомагане не по-късно от 18 месеца, считано от датата, на която е стартирало създаването на стопанството.
За край на създаване на стопанството се счита коректното изпълнение на заложените в бизнес плана дейности, инвестиции и цели и подаването на втора заявка за плащане.

 

ПАРТНЬОРСТВО:
/

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТИТЕ:
.........

 

БЮДЖЕТ:
..............

 

БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ:
25 000 евро

 

ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА:
100%

 

ПЛАЩАНИЯ:
Първо плащане – изплащат се до 12 500 евро след одобрение на заявлението за подпомагане;
Второ плащане – изплаща се до 12 500 евро само при коректно изпълнение на всички заложени в бизнес плана дейности, инвестиции и цели.

 

ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ:
http://prsr.government.bg/index.php/bg/sections/l2/101

PDF ФАЙЛ ТУК