ИНТЕГРА ГРУП
идеите в действие

НОВИНИ

10.09.18

ПОКАНА:
Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.002 „Инвестиции, насочени към развитие на занаяти“ по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР

 

ПРОГРАМА:
Програма за развитие на селските райони 2014-2020

 

ЦЕЛИ:
Насърчаване на заетостта, разкриване на нови и запазване на вече съществуващите работни места.
Намаляване на сезонните колебания в заетостта.
Насърчаване на инвестиционните дейности и подкрепа за развитие на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление.

КРАЕН СРОК:
17.30 часа на 07.12.2018 г.

 

PDF ФАЙЛ ТУК

 

КАКВИ ПРОЕКТИ СЕ ФИНАНСИРАТ?
Подпомагат се проекти за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности).
Принадлежността към дейностите по т. 1 на инвестициите, включени в проектното предложение, се определя съгласно чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за занаятите.
Подпомагат се проекти, при които 100 на сто от заявените за подпомагане инвестиционни разходи по проектното предложение са изцяло свързани с инвестиции по т. 1.

 

КАКВИ ДЕЙНОСТИ СЕ ФИНАНСИРАТ?
1. Допустими за подпомагане са разходи за материални и нематериални инвестиции, за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони, свързани с допустимите дейности от раздел 13.1 „Дейности, допустими за финансиране”, включващи:
1.1. Изграждане, или подобрения на недвижимо имущество;
1.2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг на нови машини, съоръжения и оборудване до пазарната стойност на активите;
1.3 Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за производствени дейности на територията на селски район съгласно Приложение № 1;
1.4. Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на селски район съгласно Приложение № 1;
1.5 Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки;
1.6 Общи разходи, свързани с разходите за точка 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и 1.5, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост.
2. Разходите по т. 1.6 не могат да надхвърлят 12 на сто от сумата на допустимите разходи по т. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и 1.5.
3. Разходите по т. 1.5 не могат да надхвърлят 10 на сто от разходите по т. 1.1 и 1.2.
4. Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на формуляра за кандидатстване, с изключение на общите разходи по т. 1.6.

 

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА? ИЗИСКВАНИЯ?
1. За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват физически лица, регистрирани по Закона за занаятите като упражняващи занаят/и след вписване в регистър БУЛСТАТ по реда на чл. 3, ал. 1, т. 6 или 9 от Закона за регистър БУЛСТАТ. Кандидатите трябва да отговарят на определението за микропредприятие , съгласно дефиницията на чл. 3, ал. 3 от ЗМСП, с изключение на регистрираните като земеделски стопани.
2. Кандидатите трябва да имат постоянен адрес на територията на селски район, съгласно Приложение № 1.
3. В случай, че кандидатът по т. 1 е земеделски стопанин, той трябва да отговаря и на следните условия към датата на подаване на проектното предложение:
а) да е регистриран като земеделски стопанин съгласно Наредба № 3 от 1999 г.;
б) минималният СПО на земеделското стопанство да е над левовата равностойност на 8 000 евро;
в) за кандидати които не са микропредприятия - да е получил над 50 на сто за предходната финансова година приходи от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция, директно свързани със земеделски дейности, или получена публична финансова помощ.
г) да е микро, малко или средно предприятие, съгласно чл. 3 от ЗМСП.
4. Минималният СПО на земеделското стопанство по т. 3, б. „б“ се доказва с декларация по образец съгласно Приложение № 3, и:
а) регистрация на обработваната от кандидата земя и отглежданите животни в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК); или
б) документ за собственост или ползване на земята или заповеди по чл. 37в, ал. 4, 10 и 12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, която участва при изчисляването му; или
в) анкетните формуляри от анкетна карта/анкетни карти на земеделския стопанин, издадени по реда на Наредба № 3 от 1999 г.
ВАЖНО: Кандидатите - земеделски стопани, задължително попълват Уникалния идентификационен номер, получен при регистрацията на земеделския стопанин по реда на Наредба № 3 от 1999 г. (УИНЗС) в полето в част II от Приложение № 2 „Основна информация“.
5. Обработваната от кандидата земя, която участва при изчисление на минималния СПО на земеделското стопанство трябва да съответства на разпоредбата на чл. 33б от ЗПЗП.
6. Когато минималният СПО се доказва с намерения за засаждане/засяване през текущата стопанска година, кандидатът задължително посочва конкретен период в декларацията съгласно Приложение № 3, в рамките на който ще се извърши засаждането/засяването на културите, съобразен с характеристиките и метода на отглеждането им. Крайният срок за засаждане/засяване на културите не може да бъде след края на текущата стопанска година, в която е подадено проектното предложение.
7. Когато СПО се доказва с намерение за засаждане/засяване на култури през текущата стопанска година, минималният СПО трябва да е достигнат и за предходната стопанска година и се доказва с документите по т. 4 за предходната стопанска година, като кандидатът трябва да е бил регистриран като земеделски стопанин съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за предходната стопанска година.
8. Приходите на кандидати - земеделски стопани за предходната финансова година се доказват със следните документи:
8.1 Справка-декларация за приходите от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция, директно свързани със земеделски дейности, или получена публична финансова помощ, получени за предходната финансова година (Приложение № 19);
8.2 Годишна данъчна декларация (ГДД) за 2017 г. съгласно изискванията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).


ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТИТЕ:
1. Подпомагат се проекти, които се осъществяват на територията на общините от селските райони на Република България, посочени в Приложение № 1.
2. За подпомагане по реда на тези указания кандидатите представят бизнес план по образец съгласно Приложение № 4, който съдържа подробно описание на планираните инвестиции и дейности за 5-годишен период, а в случаите на инвестиции за извършване на СМР – за 10-годишен период. Бизнес планът трябва да показва подобряване на дейността на предприятието и да доказва икономическата жизнеспособност на проекта и предприятието чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности и постигане на една или повече от целите на подмярката и в съответствие с принципите на добро финансово управление.
3. Проектите трябва да отговарят на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие или/и Закона за водите.
4. Проектите, попадащи в територии от Натура 2000, трябва да съответстват на разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие и съответните подзаконови нормативни актове за неговото прилагане.
5. Проектите се изпълняват върху имот – собственост на кандидата, а когато имотът не е собственост на кандидата, към проектите се прилагат документи за учредено право на строеж върху имота за срок не по-малко от 6 години, считано от датата на подаване на проектното предложение, когато е учредено срочно право на строеж – в случай на кандидатстване за разходи за СМР за изграждане на нов строеж, надстрояване и/или пристрояване на съществуващ строеж, за които се изисква разрешение за строеж съгласно ЗУТ.
6. Проектите се изпълняват върху имот – собственост на кандидата, а когато имотът не е собственост на кандидата, към проектите се прилагат документи за ползване на имота за срок не по-малко от 6 години, считано от датата на подаване на проектното предложение – в случай на кандидатстване за разходи за:
а) закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения, необходими за подобряване на производството и/или обновяване на сгради и/или помещения, за които не се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно ЗУТ;
б) СМР извън случаите по т. 5.
7. Към проектите, включващи разходи за СМР, се прилагат:
а) заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата, съоръжението, обекта, който ще се изгражда, ремонтира или обновява, когато за предвидените СМР не се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно ЗУТ;
б) одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза „Технически проект” или „Работен проект” в съответствие с изискванията на ЗУТ и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г.), когато за предвидените СМР се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно ЗУТ;
в) подробни количествени сметки за предвидените СМР, които са заверени от правоспособно лице;
г) влязло в сила разрешение за строеж, когато издаването му се изисква съгласно ЗУТ;
д) становище на главния архитект с подробно описание на инвестиционното намерение, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж, когато издаването му не се изисква съгласно ЗУТ.
8. Проектите, които включват разходи за преместваеми обекти се придружават с разрешение за поставяне, издадено в съответствие със ЗУТ.
9. Дейностите и инвестициите по проекта, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно българското законодателство, се подпомагат само ако са представени съответните лицензи, разрешения и/или документ, удостоверяващ регистрацията, когато това обстоятелство не е проверимо в публични регистри. При наличие на публичен регистър, оценителната комисия извършва служебна проверка в него за оценка на съответствието с това изискване. Това се отнася за случаите, в които подпомаганата дейност се упражнява от кандидата към датата на подаване на проектното предложение и/или за стартирането и е необходимо предварително лицензиране, разрешение и/или регистрация на дейността или на собственика/управителя.
10. Към проектите се прилага подписано от кандидата описание на процеса, годишния капацитет на предприятието по видове продукция, заложени в производствената и търговска програма на бизнес плана и описание на необходимите за това машини, съоръжения и оборудване.
За дейности, насочени към производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление
11. Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, включително проекти с инвестиции за производство на електрическа и/или топлинна енергия или енергия за охлаждане и/или производство на биогорива и течни горива от биомаса, се подпомагат само ако са за собствено потребление на кандидата и същите не надхвърлят необходимото количество енергия за покриване нуждите на предприятието. Капацитетът на инсталациите не трябва да надвишава мощност от 1 мегават.
12. Проекти за производство на биогорива и течни горива от биомаса се подпомагат при условие, че отговарят на критериите за устойчивост, определени в чл. 37-40 от Закона за енергията от възобновяеми източници.
13. При комбинирано топло- и електропроизводство капацитетът на инсталацията трябва да съответства на необходимата за дейностите на предприятието полезна топлоенергия.
14. При производство на електроенергия от биомаса инсталациите трябва да произвеждат най-малко 10 на сто топлинна енергия.
15. При производство на биоенергия кандидатът трябва да докаже наличието на суровинна база за периода на изпълнение на бизнес плана чрез Приложение № 17 - когато се предвижда използване на биомаса, получена в резултат на земеделската или преработвателната дейност на кандидата или чрез предварителни или окончателни договори с описани вид, количества и цена на суровините - когато не се предвижда използване на биомаса, получена в резултат на земеделската или преработвателната дейност на кандидата.
16. При производство на биоенергия (включително биогорива) суровините от зърнени и други богати на скорбяла култури, захарни култури, маслодайни култури, както и суровини, които могат да се използват за фуражи се ограничават до 20%. Ограниченията от 20% не се прилагат за отпадъчни продукти от тези култури, които не се използват за фуражи.
17. Към проектното предложение се прилага анализ, удостоверяващ изпълнението на условията по т. 11- 16, изготвен и съгласуван от правоспособно лице с компетентност в съответната област

 

ПАРТНЬОРСТВО:
/

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТИТЕ:
1. Одобреният проект се изпълнява в срок до 24 месеца, а за проекти, включващи разходи за СМР – в срок до 36 месеца от датата на подписването на административния договор за предоставяне на БФП с РА.
2. Одобреният проект се изпълнява в срок до 36 месеца от датата на получаване от бенефициента на уведомително писмо с решението за съгласуване/отказ за съгласуване на последната по време обществена поръчка за избор на изпълнител по проекта за бенефициента, които се явяват възложители по чл. 5 и 6 от ЗОП.
3. Крайният срок по т. 1 и т. 2 е не по-късно от 15 септември 2023 г.

БЮДЖЕТ:
5 867 400.00 лв.

БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ:
Финансовата помощ за одобрени проекти на едно и също предприятие не може да надвишава 391 160 лв. (200 000 евро) за период от три бюджетни години (две предходни плюс текущата година) при спазване на условията на чл. 3, параграф 2, 3 и 4 от Регламент (ЕС) № 1407/2013.
Минималният размер на допустимите разходи за един проект е 19 558 лв. (10 000 евро).
Максималният размер на допустимите разходи за един проект е 1 173 480 лв. (600 000 евро).

 

ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА:
50%

 

ПЛАЩАНИЯ:
Допустими са авансови плащания в размер до 50% от одобрената финансова помощ.

 

ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ:
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/28569a5c-2cfb-4f23-811d-9d2f0f24cde0