ИНТЕГРА ГРУП
идеите в действие

НОВИНИ

10.09.18

ПОКАНА:
Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.003 – „Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности“ по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 г.

ПРОГРАМА:
Програма за развитие на селските райони 2014-2020

ЦЕЛИ:
Насърчаване на заетостта, разкриване на нови и запазване на вече съществуващите работни места;
Намаляване на сезонните колебания в заетостта;
Насърчаване развитието на неземеделски дейности в селските райони;
Насърчаване на инвестиционните дейности и подкрепа за развитие на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление.

КРАЕН СРОК:
17.30 часа на 07.12.2018 г.

PDF ФАЙЛ ТУК

 

КАКВИ ПРОЕКТИ СЕ ФИНАНСИРАТ?
1. Подпомагат се проекти за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:
1.1. Развитие на услуги във всички сектори на икономиката и други неземеделски дейности, съгласно Приложение № 18;
1.2. Производство на продукти, които не са включени в Приложение I от Договора за функциониране на Европейския съюз, съгласно Приложение № 18.
2. По процедурата се подпомагат проекти, при които над 75 на сто от заявените за подпомагане инвестиционни разходи по проектното предложение са изцяло свързани с инвестиции по т. 1.1 съгласно дейностите определени в „Код по КИД – 2008“ от Класификация на икономическите дейности (КИД – 2008) и посочени в т. 2 на Приложение №18.
3. Принадлежността на инвестициите към дейностите по т.1.1 и/или т. 1.2, включени към проектното предложение се определя съгласно „Код по КИД – 2008“ от Класификация на икономическите дейности (КИД – 2008) за дейностите, за чието подпомагане се кандидатства с проектното предложение съгласно Приложение № 18.
4. Инвестиционните разходи, които изцяло попадат в обхвата на т. 1.1, се определят като относителен дял от общия размер на заявените от кандидата в проектното предложение инвестиционни разходи от т. 1.1 до 1.5 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“.
5. Инвестиционните разходи, които не попадат и не се използват изцяло за дейности в обхвата на т. 1.1 от настоящата процедура, се определят като относителен дял от общия размер на заявените от кандидата в проектното предложение инвестиционни разходи от т. 1.1 до 1.5 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“.
6. Инвестиционните разходи, които се използват едновременно за дейности в обхвата на т. 1.1 и т. 1.2 се разпределят пропорционално към разходите за дейности по т. 1.1 и т. 1.2, в зависимост от относителният дял на разходите, които попадат изцяло за дейности по т. 1.1 и съответно т. 1.2.
7. В случай на инвестиционни разходи свързани със строително - монтажни дейности, които се използват едновременно за дейности в обхвата на т. 1.1 и т. 1.2, е необходимо да се представят отделни количествени сметки за обектите/активите използвани за дейности по т. 1.1 и съответно за дейности по т. 1.2, придружени от обяснителна записка и заверени от проектант. Инвестиционните разходи, които не могат еднозначно да бъдат определени за коя дейностите се отнасят, се разпределят пропорционално към разходите за дейности по т. 1.1 и т. 1.2, в зависимост от относителният дял на разходите, които попадат изцяло за дейности по т. 1.1 и съответно т. 1.2.
ВАЖНО: В точки 1.1.1 и 1.1.2 от Раздел V на Приложение № 2 „Основна информация за проектното предложение“, кандидатите задължително посочват инвестиционните разходи и техния размер, които попадат в обхвата и се използват за дейности по т. 1.1 и т. 1.2.

КАКВИ ДЕЙНОСТИ СЕ ФИНАНСИРАТ?
1. Допустими за подпомагане са разходи за материални и нематериални инвестиции, за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони, свързани с допустимите дейности от раздел 13.1 „Допустими дейности ”, включващи:
1.1. Изграждане или подобрения на недвижимо имущество;
1.2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг на нови машини, съоръжения и оборудване до пазарната стойност на активите;
1.3. Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или подобрения на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за инвестиционните дейности на територията на селски район съгласно Приложение № 1;
1.4. Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на селски район съгласно Приложение № 1;
1.5. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.
1.6. Общи разходи, свързани с разходите за точка 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и 1.5, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост.
2. Разходите по т. 1.6 не могат да надхвърлят 12 на сто от сумата на допустимите разходи по т. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и 1.5.
3. Разходите по т. 1.5 не могат да надхвърлят 10 на сто от разходите по т. 1.1 и 1.2.
4. Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на формуляра за кандидатстване, с изключение на общите разходи по т. 1.6.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА? ИЗИСКВАНИЯ?
1. Кандидати могат да бъдат земеделски стопани или микропредприятия .
2. Кандидатите по т. 1 трябва да бъдат регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон или Закона за кооперациите.
3. Кандидатите трябва да имат седалище/клон със седалище на територията на селски район, съгласно Приложение № 1.
4. В случай, че кандидатът по т. 1 е земеделски стопанин, той трябва да отговаря и на следните условия към датата на подаване на проектното предложение:
а) да е регистриран като земеделски стопанин съгласно Наредба № 3 от 1999 г.;
б) минималният стандартен производствен обем на земеделското стопанство да е над левовата равностойност на 8 000 евро;
в) за кандидати, които не са микропредприятия - да е получил над 50 на сто за предходната финансова година приходи от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция, директно свързани със земеделски дейности, или получена публична финансова помощ;
г) да е микро, малко или средно предприятие, съгласно чл. 3 от ЗМСП.
5. Минималният СПО на земеделското стопанство по т. 4, б. „б“ се доказва с декларация по образец съгласно Приложение № 3 за изчисление на минималния СПО на стопанството през текущата стопанска година към момента на кандидатстване,
и:
а) регистрация на обработваната от кандидата земя и отглежданите животни в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК); или
б) документ за собственост или ползване на земята или заповеди по чл. 37в, ал. 4, 10 и 12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, която участва при изчисляването му; или
в) анкетните формуляри от анкетна карта/анкетни карти на земеделския стопанин, издадени по реда на Наредба № 3 от 1999 г.
ВАЖНО: Кандидатите - земеделски стопани и кандидатите ЕТ, чийто собственик е земеделски стопанин, задължително попълват Уникалния идентификационен номер, получен при регистрацията на земеделския стопанин по реда на Наредба № 3 от 1999 г. (УИНЗС) в полето в част II от Приложение № 2 „Основна информация“.
6. Обработваната от кандидата земя, която участва при изчисление на минималния СПО на земеделското стопанство трябва да съответства на разпоредбата на чл. 33б от ЗПЗП.
7. Когато минималният СПО се доказва с намерения за засаждане/засяване през текущата стопанска година, кандидатът задължително посочва конкретен период в декларацията съгласно Приложение № 3, в рамките на който ще се извърши засаждането/засяването на културите, съобразен с характеристиките и метода на отглеждането им. Крайният срок за засаждане/засяване на културите не може да бъде след края на текущата стопанска година, в която е подадено проектното предложение.
8. Когато СПО се доказва с намерение за засаждане/засяване на култури през текущата стопанска година, минималният СПО трябва да е достигнат и за предходната стопанска година и се доказва с документите по т. 5 за предходната стопанска година, като кандидатът трябва да е бил регистриран като земеделски стопанин съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за предходната стопанска година.
9. Приходите на кандидати - земеделски стопани за предходната финансова година се доказват със следните документи:
9.1 Справка-декларация за приходите от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция, директно свързани със земеделски дейности, или получена публична финансова помощ, за предходната финансова година. (Приложение № 20);
9.2 Годишна данъчна декларация (ГДД) за 2017 година съгласно изискванията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица ( ЗДДФЛ) – за кандидатите по т. 11 от този раздел и ОПР за 2017 г. за останалите кандидати.
10. Когато кандидатът е едноличен търговец (ЕТ) и собственикът му е регистриран земеделски стопанин по Наредба № 3 от 1999 г. като физическо лице, собственикът трябва да отговаря на изискванията по т. 4, буква „б“, „в“ и „г“.
11. За кандидати ЕТ, които не са регистрирани или са регистрирани през 2018 г. като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г., се признават обстоятелствата по т. 4 и 5 като физически лица.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТИТЕ:
1. Подпомагат се проекти, които се осъществяват на територията на общините от селските райони на Република България, посочени в Приложение № 1.
2. За подпомагане по реда на тези условия кандидатите представят бизнес план по образец съгласно Приложение № 4, който съдържа подробно описание на планираните инвестиции и дейности за 5-годишен период, а в случаите на инвестиции за извършване на СМР – за 10-годишен период. Бизнес планът трябва да показва подобряване на дейността на предприятието и да доказва икономическата жизнеспособност на проекта и предприятието чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности и постигане на една или повече от целите на процедурата в съответствие с принципите на добро финансово управление.
3. Проектите трябва да отговарят на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и/или Закона за водите.
4. Проектите, попадащи в територии от Натура 2000, трябва да съответстват на разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие и съответните подзаконови нормативни актове за неговото прилагане.
5. Проектите се изпълняват върху имот – собственост на кандидата, а когато имотът не е собственост на кандидата, към проектите се прилагат документи за учредено право на строеж върху имота за срок не по-малко от 6 години, считано от датата на подаване на проектното предложение, когато е учредено срочно право на строеж – в случай на кандидатстване за разходи за СМР за изграждане на нов строеж, надстрояване и/или пристрояване на съществуващ строеж, за които се изисква разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ).
6. Проектите се изпълняват върху имот – собственост на кандидата, а когато имотът не е собственост на кандидата, към проектите се прилагат документи за ползване на имота за срок не по-малко от 6 години, считано от датата на подаване на проектното предложение – в случай на кандидатстване за разходи за:
а) закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения, необходими за подобряване на производството и/или обновяване на сгради и/или помещения, за които не се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно ЗУТ;
б) СМР извън случаите по т. 5.
7. Към проектите, включващи разходи за СМР, се прилагат:
а) заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата, съоръжението, обекта, който ще се изгражда, ремонтира или обновява, когато за предвидените СМР не се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно ЗУТ;
б) одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза „Технически проект” или „Работен проект” в съответствие с изискванията на ЗУТ и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г.), когато за предвидените СМР се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно ЗУТ;
в) подробни количествени сметки за предвидените СМР, които са заверени от правоспособно лице;
г) влязло в сила разрешение за строеж, когато издаването му се изисква съгласно ЗУТ;
д) становище на главния архитект с подробно описание на инвестиционното намерение, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж, когато издаването му не се изисква съгласно ЗУТ.
8. Проектите, които включват разходи за преместваеми обекти, се придружават с разрешение за поставяне, издадено в съответствие със ЗУТ.
9. Към проектите за дейностите свързани с производство се прилагат технологичен проект, схема и описание на технологичния процес и описание на годишния капацитет на предприятието по видове продукция, заложени в производствената и търговска програма на бизнес плана. Планираният размер на произведената от кандидата продукция трябва да покрива най-малко 50 на сто от капацитета на предприятието за подпомаганата дейност по технологичен проект. Минималният размер на произведената продукция се изчислява средноаритметично за срока за мониторинг.
10. Дейностите и инвестициите по проекта, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно българското законодателство, се подпомагат само ако са представени съответните лицензи, разрешения и/или документ, удостоверяващ регистрацията, когато това обстоятелство не е проверимо в публични регистри. При наличие на публичен регистър, оценителната комисия извършва служебна проверка в него за оценка на съответствието с това изискване. Това се отнася за случаите, в които подпомаганата дейност се упражнява от кандидата към датата на подаване на проектното предложение и/или за стартирането и е необходимо предварително лицензиране, разрешение и/или регистрация на дейността или на собственика/управителя.

За дейности, насочени към производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление
11. Инвестиции за производство на енергия от ВЕИ, включително проекти с инвестиции за производство на електрическа и/или топлинна енергия или енергия за охлаждане и/или производство на биогорива и течни горива от биомаса се подпомагат само, ако са за собствено потребление на кандидата и същите не надхвърлят необходимото количество енергия за покриване нуждите на предприятието. Капацитетът на инсталациите не трябва да надвишава мощност от 1 мегават.
12. Проекти за производство на биогорива и течни горива от биомаса се подпомагат при условие, че отговарят на критериите за устойчивост, определени в чл. 37-40 от Закона за енергията от възобновяеми източници.
13. При комбинирано топло- и електропроизводство капацитетът на инсталацията трябва да съответства на необходимата за дейностите на предприятието полезна топлоенергия.
14. При производство на електроенергия от биомаса инсталациите трябва да произвеждат най-малко 10 на сто топлинна енергия.
15. При производство на биоенергия кандидатът трябва да докаже наличието на суровинна база за периода на изпълнение на бизнес плана чрез Приложение № 17 - когато се предвижда използване на биомаса, получена в резултат на земеделската или преработвателната дейност на кандидата или чрез предварителни или окончателни договори с описани вид, количества и цена на суровините - когато не се предвижда използване на биомаса, получена в резултат на земеделската или преработвателната дейност на кандидата.
16. При производство на биоенергия (включително биогорива) суровините от зърнени и други богати на скорбяла култури, захарни култури, маслодайни култури, както и суровини, които могат да се използват за фуражи се ограничават до 20%. Ограниченията от 20% не се прилагат за отпадъчни продукти от тези култури, които не се използват за фуражи.
17. Към проектното предложение се прилага анализ, удостоверяващ изпълнението на условията по т. 11 - 16, изготвен и съгласуван от правоспособно лице с компетентност в съответната област.

ПАРТНЬОРСТВО:
/

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТИТЕ:
1. Одобреният проект се изпълнява в срок до 24 месеца, а за проекти, включващи разходи за СМР – в срок до 36 месеца от датата на подписването на административния договор за предоставяне на БФП с РА.
2. Одобреният проект се изпълнява в срок до 36 месеца от датата на получаване от бенефициента на уведомително писмо с решението за съгласуване/отказ за съгласуване на последната по време обществена поръчка за избор на изпълнител по проекта за бенефициента, които се явяват възложители по чл. 5 и 6 от ЗОП.
3. Крайният срок по т. 1 и т. 2 е не по-късно от 15 септември 2023 г.

БЮДЖЕТ:
68 453 000.00 лв.

 

БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ:
Финансовата помощ за одобрени проекти на едно и също предприятие не може да надвишава 391 160 лв. (200 000 евро) за период от три бюджетни години (две предходни плюс текущата година) при спазване на условията на чл. 3, параграф 2, 3 и 4 от Регламент (ЕС) № 1407/2013.
Минималният размер на допустимите разходи за един проект е 19 558 лв. (10 000 евро).
Максималният размер на допустимите разходи за един проект е 1 173 480 лв. (600 000 евро).

ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА:
50%

 

ПЛАЩАНИЯ:
Допустими са авансови плащания в размер до 50% от одобрената финансова помощ.

 

ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ:
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/98d1c800-e1ef-4580-8c41-027d1d192bd1