ИНТЕГРА ГРУП
идеите в действие

 

04.10.16

ПОКАНА:
ПОДМЯРКА 4.1. ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА

 

ПРОГРАМА:
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

ЦЕЛИ:
Подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" има за цел повишаване конкурентоспособността на земеделието в Република България чрез:
1. преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
2. насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал;
3. опазване на компонентите на околната среда;
4. спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства;
5. насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани.

 

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Срок за кандидатстване: 26 октомври – 7 декември 2016 г.

 

PDF ФАЙЛ ТУК

 

Какви дейности/разходи се финансират?
Дейности:

1. внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи; или
2. насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти; или
3. опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци; или
4. повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства; и/или
5. подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство; или
6. подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; или
7. осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.

Разходи:
1. строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство, включително такава, използвана за опазване компонентите на околната среда;
2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за опазване компонентите на околната среда, получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за земеделските дейности на стопанството и подобряване на енергийната ефективност, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция;
3. създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, други бързорастящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия;
4. разходи за достигане съответствие с нововъведените стандарти на ЕС, включително чрез финансов лизинг;
5. закупуване на: съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов лизинг;
6. разходи за достигане на съответствие със съществуващи стандарти на ЕС – за млади земеделски стопани, получаващи финансова помощ по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани”;
7. закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения;
8. закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за земеделските производствени дейности на територията на селски район (вж. Приложение №1);
9. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски транспортни средства, като например: камиони, цистерни за събиране на мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици;
10. разходи за рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови напоителни системи и оборудване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата, водовземни съоръжения, включително кладенци и съоръжения за съхранение на вода, както и закупуване на техническо оборудване за тяхната експлоатация, включително нови тръбопроводи, системи за капково напояване, инсталации за дъждуване, помпени станции, техники/съоръжения за съхраняване/опазване на водата, и др.;
11. разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация;
12. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
13. за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
14. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение.

Кой може да кандидатства? Изисквания:
Финансова помощ се отпуска на:

1. земеделски стопани за инвестиции в техните стопанства, пряко свързани с една или няколко от дейностите по първично селскостопанско производство и съхранение само на собствени земеделски продукти, както и подготовка на продукцията за продажба;
2. признати групи или организации на производители за инвестиции, които са от полза на цялата група или организация на производители и са свързани с основната земеделска дейност по производство и/или съхранение на земеделски продукти, произведени от техните членове, както и с подготовка на продукцията за продажба.

За подпомагане могат да кандидатстват лица, които към датата на подаване на заявлението за подпомагане са:
1. земеделски стопани;
2. признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г.
3. за подпомагане само за проекти за колективни инвестиции могат да кандидатстват и юридически лица, регистрирани по Търговския закон и/или Закона за кооперациите, които включват най-малко 6 лица и са извън посочените в т. 1 и 2.

Земеделските стопани трябва да отговарят на следните условия към датата на подаване на заявлението за подпомагане:
1. да са регистрирани като земеделски стопани съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители;
2. минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство да е не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро;
3. ако са юридически лица, трябва да са:
а) получили за предходната или текущата финансова година приход от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция или услуги, директно свързани със земеделски дейности, или получена публична финансова помощ;
б) регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за вероизповеданията или създадени по Закона за Селскостопанската академия.

Кандидатите за колективни инвестиции трябва да са юридически лица и да имат най-малко 6 членове, които трябва да отговарят на горните условия за земеделски стопани.

Условията по т. 3 (а) по-горе не се прилагат за кандидати, създадени до 1 година преди датата на кандидатстване за проект в селски район, с инвестиции изцяло в сектори „Животновъдство“, „Плодове и зеленчуци“ или „Етеричномаслени и медицински култури“, включително с инвестиции, в обхвата на два или повече от тези сектори.

Кандидатите се подпомагат, при условие че:
1. нямат изискуеми и ликвидни задължения към ДФ "Земеделие";
2. нямат изискуеми публични задължения към държавата;
3. не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;
4. не са в производство по ликвидация.

Изисквания към проектите:
1. Финансова помощ се предоставя за проекти, които се осъществяват на територията на Република България.
2. Финансова помощ не се предоставя за проекти, включващи инвестиции, които не отговарят на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие или/и Закона за водите.
3. Финансова помощ не се предоставя, ако за същите инвестиционни разходи кандидатът е получил публична финансова помощ от държавния бюджет или от бюджета на Европейския съюз.
4. За подпомагане по реда на тази наредба кандидатите представят бизнесплан по образец, който съдържа подробно описание на планираните инвестиции и дейности за 5-годишен период, а в случаите на инвестиции за създаване на трайни насаждения или извършване на строително-монтажни работи – за 10-годишен период.
5. Техническите характеристики и капацитетът на земеделската техника, за която се предоставя финансова помощ, трябва да съответстват на площта на обработваната от кандидата или членовете на групата/организацията на производители земя, с отглежданите култури и/или нуждите на животновъдния обект. Кандидатът доказва това съответствие чрез обосновка в бизнесплана, която подлежи на оценка от РА по изготвена от нея методика и съгласувана от министъра на земеделието и храните.
6. Капацитетът на съоръжения и сгради за съхранение на продукция, за които се предоставя финансова помощ, трябва да съответства на прогнозния размер на произведената от кандидата собствена продукция, за която кандидатът или членовете на групата/организацията на производители представя обосновка в бизнесплана.
7. Параметрите и капацитетът на напоителните системи, за които се предоставя финансова помощ, трябва да съответстват на площта на обработваната от кандидата земя и отглежданите култури. Кандидатът доказва това съответствие чрез обосновка в бизнесплана, която подлежи на оценка от РА въз основа на представените към заявлението за подпомагане документи.
8. Дейностите и инвестициите по проекта, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване на дейността/ инвестицията съгласно българското законодателство, се подпомагат само ако са представени съответните лицензи, разрешения и/или документ, удостоверяващ регистрацията.
9. Финансова помощ се предоставя за инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, включително за проекти с инвестиции за производство на електрическа и/или топлинна енергия или енергия за охлаждане и/или производство на биогорива и течни горива от биомаса, само при условие, че са за собствено потребление и същите не надхвърлят необходимото количество енергия за покриване нуждите на земеделските стопанства. Капацитетът на инсталациите не трябва да надвишава мощност от 1 мегават.
10. Изборът на проекти се извършва при даване приоритет на:
? проекти, представени от млади земеделски стопани и одобрени за подпомагане по мерки 112 или 141 от ПРСР 2007 – 2013 и подмерки 6.1 и 6.3 от ПРСР 2014 – 2020, които не са получавали финансова помощ по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ и подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“;
? кандидати – тютюнопроизводители, регистрирани по Закона за подпомагане на земеделските производители, за проекти с инвестиции, които не са свързани с производство на тютюн;
? проекти за инвестиции в сектор „Плодове и зеленчуци“ и/или проекти за инвестиции в сектор „Животновъдство“, и/или проекти за инвестиции в сектор „Етеричномаслени и медицински култури“;
? проекти с инвестиции за производство на биологични суровини и продукти;
? проекти с инвестиции, свързани с опазване на околната среда, включително технологии, водещи до намаляване на емисиите, и/или постигане на стандартите на ЕС;
? проекти, изпълнявани в Северозападния район или в райони с природни и други специфични ограничения или местата по национална екологична мрежа Натура 2000;
? проекти с инвестиции за повишаване на енергийната ефективност и/или иновации в стопанствата;
? проекти с интегриран подход и допринасящи за насърчаване на кооперирането между производителите;
? проекти, чието изпълнение води до осигуряване на допълнителна заетост в стопанствата;
? проекти, изпълнявани на територията на селски район;
? проекти с инвестиции за напоителни системи, представени от земеделски стопани, които са членове на сдружения за напояване;
? проекти с инвестиции за напоителни системи, при които се използва вода от инфраструктура с по-малки загуби и по-висока ефективност при използване на водните ресурси.

Продължителност на проектите:
Одобреният проект се изпълнява в срок до 24 месеца, а за проекти, включващи разходи за строително-монтажни работи и за създаване на трайни насаждения, в срок до 36 месеца, считано от датата на подписването на договора за предоставяне на финансова помощ с РА.

Размер на допустимите разходи:
1. Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 15 000 евро.
2. Максималният размер на общите допустими разходи за целия период на прилагане на ПРСР 2014 - 2020 г. за един кандидат е левовата равностойност на 1 000 000 евро.
3. Максималният размер на допустимите разходи за закупуване на земеделска техника за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. за един кандидат е левовата равностойност на 500 000 евро.
4. Максималният размер на допустимите разходи за изпълнение на интегриран проект за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. за един кандидат е левовата равностойност на 1 000 000 евро.
5. Максималният размер на общите допустими разходи за проекти за колективни инвестиции, предприети от юридически лица, включващи от 6 до 10 земеделски стопани, за целия период на прилагане на ПРСР 2014 - 2020 г. за един кандидат е левовата равностойност на 1 000 000 евро.
6. Максималният размер на общите допустими разходи за инвестиции в земеделска техника за проекти за колективни инвестиции, предприети от юридически лица, включващи от 6 до 10 земеделски стопани, за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. за един кандидат е левовата равностойност на 750 000 евро.
7. Максималният размер на общите допустими разходи за проекти за колективни инвестиции, предприети от юридически лица, включващи над 10 земеделски стопани и/или признати групи/организации на производители, за целия период на прилагане на ПРСР 2014 - 2020 г. за един кандидат е левовата равностойност на 1 000 000 евро.
8. Максималният размер на общите допустими разходи за инвестиции в земеделска техника за проекти за колективни инвестиции, предприети от юридически лица, включващи над 10 земеделски стопани и/или признати групи/организации на производители, за целия период на прилагане на ПРСР за един кандидат е левовата равностойност на 1 000 000 евро.
9. Максималният размер на общите допустими разходи за периода на прилагане на ПРСР не трябва да надвишава размера, посочен в т. 2 – 4, за кандидатите и/или ползвателите, които са предприятия партньори и/или свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия.

Интензитет на помощта:
1. Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
2. Финансовата помощ се увеличава с 10 на сто за:
? проекти, представени от млади земеделски стопани;
? интегрирани проекти, включително и такива, свързани със сливания на организации на производителите;
? проекти, които се изпълняват в обхвата на необлагодетелствани райони;
? проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица, включващи от 6 до 10 земеделски стопани.
3. Финансовата помощ по т. 1 се увеличава с 10 на сто за инвестиции, изцяло свързани с изпълнявани от кандидата ангажименти по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. или сходни ангажименти по мярка 214 „Агроекологични плащания“, направление „Биологично земеделие“ от ПРСР 2007 – 2013 г.
4. Финансовата помощ по т. 1 се увеличава с 10 на сто за проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица, включващи над 10 земеделски стопани и/или групи/организации на производители.
5. Максималният размер на финансовата помощ за проект, отговарящ на повече от едно от условията по т. 2 – 4, е не повече от 60 сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
6. Максималният размер на финансовата помощ за проект за колективни инвестиции, представен от един кандидат/ползвател на финансова помощ, отговарящ на повече от едно от условията по т. 2 – 4, е не повече от 70 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Плащания:
1. Финансовата помощ по проект може да бъде изплащана авансово, междинно и окончателно.
2. Авансово и/или междинно плащане се извършва при условие, че е предвидено в договора за предоставяне на финансова помощ.
3. Авансовото плащане е в размер до 50 на сто от стойността на одобрената финансова помощ по проекта и се допуска, при условие че неговият размер надвишава 10 на сто от стойността на одобрената финансова помощ по проекта.
4. Междинно плащане е допустимо не повече от един път за периода на изпълнение на проекта, а в случай на проекти с включени строително-монтажни работи или проекти за създаване на трайни насаждения – не повече от два пъти за периода на изпълнение на проекта.

Източник на информация:
http://prsr.government.bg/

 

Стандартен производствен обем!