ИНТЕГРА ГРУП
идеите в действие

 

26.02.15

ПРОГРАМА:
Програма за развитие на селските райони 2014-2020

 

СХЕМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ:
Подмярка: 4.2.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематичната подпрограма"

 

ОСНОВНА ЦЕЛ:
Преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти включени в Приложение I към Договора за функциониране на Европейския съюз, включително памук, с изключение на риба и рибни продукти. Резултатът от производствения процес може да бъде продукт, който не е включен в обхвата на Приложение І.

 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ!

 

КАКВИ ПРОЕКТИ СЕ ФИНАНСИРАТ?
Подкрепата по тази подмярка се предоставя за инвестиции в материални и/или нематериални активи, които се отнасят до:
• Създаване или модернизация на съществуващи мощности за преработка на земеделски продукти, включени в Приложение I към Договора за функциониране на Европейския съюз или на памук, с изключение на рибни продукти;
• Създаване и/или модернизация на капацитета на местните мрежи за прибиране, приемане, съхранение, климатизиране, сортиране и пакетиране на земеделска продукция;
• Инвестиции, свързани с опазване на околната среда/климата, включително инсталации за пречистване на отпадъчни води в преработването и маркетинга;
• Организиране и прилагане на системи за управление на качеството и хранителната безопасност, ако са свързани с материалните инвестиции по проекта;
• Обработка на селскостопанската биомаса за производство на (електро)енергия от възобновяеми източници от участници, различни от земеделските стопанства. Предвидената подкрепа е само за производство на енергия за собствено потребление.;
• инвестиции за постигане на съответствие със стандарт(ите) на Съюза, които ще станат задължителни за стопанствата в близко бъдеще.

 

КАКВИ ДЕЙНОСТИ СЕ ФИНАНСИРАТ?
• Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, включително чрез лизинг;
• Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг;
• Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, различни от тези предоставяни по мярката по чл.15;
• Закупуване на ноу-хау, патенти права и лицензи, търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.

 

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА? ИЗИСКВАНИЯ?
Земеделски производители, които имат икономически размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро измерен в стандартен производствен обем и производството им е в един от следните сектори:
• Плодове и зеленчуци;
• Ечерично-маслени и лекарствени култури;
• Пчеларство.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТИТЕ:
Кандидатите трябва да са получили минимум 33 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности.
Кандидатите трябва да представят бизнес план, който да съдържа описание на дейностите и инвестициите, които ще се извършват през периода на подпомагане.
Финансова помощ за инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници ще се предоставя само за покриване нуждите на земеделските стопанства. По мярката няма да се предоставя подкрепа за продажба на електрическа, топлинна енергия и/или енергия за охлаждане.
Проекти с включени инвестиции за производство на електрическа, топлинна енергия и/или енергия за охлаждане за собствено потребление ще се подпомагат, в случай, че същите не надхвърлят необходимото количество енергия за покриване собствените нужди на стопанството.
Инвестициите в производство на електроенергия от биомаса не се подпомагат по подмярката, ако те не произвеждат най-малко 10% топлинна енергия.

 

ПАРТНЬОРСТВО:
/

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТИТЕ:
.........

 

БЮДЖЕТ:
..............

БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ:
Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 1 250 евро.
Максималният размер на помощта за едно проектно предложение е 75 000 евро, а за проекти представляващи колективни инвестиции 100 000 евро.

ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА:
Финансовата помощ е в размер на 60% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
Размерът на финансовата помощ се увеличава с 10 процентни пункта, като максималното комбинирано подпомагане не може да надхвърля 80% за проекти с дейности, подпомагани по линия на ЕПИ.
Максималното комбинирано подпомагане за проекти за колективни инвестиции и интегрирани проекти е не повече от 90% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

ПЛАЩАНИЯ:
Допустими са авансови плащания в размер до 50% от одобрената финансова помощ.

ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ:
http://prsr.government.bg/index.php/bg/sections/l2/101

Приложение I към Договора за функциониране на Европейския съюз

 

PDF ФАЙЛ ТУК